E.GWP Potenciál globálního oteplování (BD vk.1)

E.GWP Potenciál globálního oteplování

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na globální oteplovaní, aneb důraz na snižování množství ekvivalentních emisí oxidu uhličitého vzniklých v průběhu výstavby a provozu budovy. Jedná se tedy o redukci emisí CO2,ekv. vzniklých v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a snížení množství produkce svázaných emisí CO2,ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

Kjótský protokol je dokumentem k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Protokol vstoupil v platnost 16. 2. 2005 po ratifikaci 55 státy, které zároveň svými emisemi skleníkových plynů pokrývají 55 % celkových emisí skleníkových plynů všech ekonomicky vyspělých států dle stavu v roce 1990. Kjótský protokol sleduje oxid uhličitý CO2, oxid dusný N2O, metan CH4, fluorid sírový SF6, hydrofluorokarbony HFCs a perfluorokarbony PFC.

Emise CO2 pocházející z energetiky (včetně výroby energie a její spotřeby průmyslem, domácnostmi, dopravou a dalšími) představují nejvýznamnější antropogenní faktor odpovědný za nárůst skleníkového efektu (z průmyslových zemí pochází asi 80 % těchto emisí). Proto je energetika jedno z nejdůležitějších odvětví, na které by se měly zaměřit místní samosprávy.

Množství emisí CO2 vznikající při provozu budovy běžně posuzuje metodika energetického auditu – ta ale pouze vyčísluje celkové emise CO2 a neporovnává je s žádnou referenční hladinou. Navíc pro vyčíslení potenciálu globálního oteplování je nutné zohlednit i jiné látky, které přispívají ke globálnímu oteplování – proto se užívají jednotky ekvivalentních emisí CO2, tzv. CO2,ekv.. V souladu se Směrnicí Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění je navíc vhodné při hodnocení zahrnout emise CO2,ekv. vzniklé v celém procesním řetězci příslušné technologie výroby tepla a energie.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CO2, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CO2,ekv. / (m2 · a).

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14041 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
 • ČSN EN ISO 14042 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů
 • ČSN EN ISO 14043 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Interpretace životního cyklu
 • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) (www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ
 • Waltjen a kol.: Passivhaus-Bauteilkatalog – Ökologisch bewertete Konstruktionen, Springer-Verlag/Wien 2008

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulací. V některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise CO2,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z příslušných databázích (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí CO2,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. GWP.PE.1.

Tab. GWP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí CO2,ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HGWP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(m2·a)

Měrná roční produkce svázaných emisí CO2,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí CO2,ekv..

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí CO2,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. GWP.SE.1.

Tab. GWP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí CO2,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí CO2,ekv.

kg CO2,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HGWP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí CO2,ekv.

kg CO2,ekv./(m2·a)

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{GWP}}=H_{\textup{GWP.SE}}+H_{\textup{GWP.PE}} $

kde:

HGWP je výsledná měrná roční produkce emisí CO2,ekv. [kg CO2,ekv./(m2·a)];

HGWP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CO2,ekv. [kg CO2,ekv./(m2·a)];

HGWP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv. [kg CO2,ekv./(m2·a)];

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CO2,ekv. v kg CO2,ekv./(m2·a).

Tab. GWP.1: Kriteriální meze pro GWP Potenciál globálního oteplování

Výsledná měrná roční produkce emisí CO2,ekv. HGWP [kg CO2,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 62,0

0

57,8

1

53,6

2

49,4

3

45,2

4

41,0

5

36,8

6

32,6

7

28,4

8

24,2

9

≤ 20,0

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

 

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.GWP a modul(y) GWP.PE (vm.1),GWP.SE (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *