E.OZE Obnovitelné zdroje energie (AB vk.1)

E.OZE Obnovitelné zdroje energie

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Důraz na zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Využití OZE snižuje provozní náklady na krytí energetických potřeb, které jsou do objektu dodávány zvenčí a také vede k určité energetické nezávislosti a redukci environmentální zátěže budovy.

Kontext

Obnovitelné zdroje energie (OZE) nabývají v posledních letech stále více na významu a jsou nedílnou součástí udržitelné výstavby. Zákon o hospodaření energií, jež významně ovlivňuje výstavbu a rekonstrukce budov, OZE také zohledňuje. A to nejen v souvislosti se státní a územní energetickou koncepcí, ale také v oblasti státního programu na podporu úspor energie, snižování energetické náročnosti budov aj.

V ČR připadá v úvahu především využití energie slunce, větru, země, biomasy, vody a bioplynu. Mezi základní pozitiva OZE patří především úspora neobnovitelných zdrojů energie (fosilních paliv) a z toho plynoucí snížení emisí škodlivých látek. Z hlediska bezpečnosti dodávek energie je významné, že OZE jsou dostupné v místě použití.

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].

Literatura

  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 90/2014 Sb.
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Ve fázi projektu se množství energie vyčíslí z doložené odpovídající studie (PENB, EP, EA nebo na základě jiného přesnějšího výpočtu).
Certifikace budovy Množství energie vyrobené a spotřebované se uvažuje jako skutečné, naměřené množství. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Podíl obnovitelné energie

Toto kritérium má za cíl podpořit obnovitelnou energii získanou v místě či blízkém okolí např. městské čtvrti (tzv. PED Positive Energy District = energeticky plusová městská čtvrť). Z toho důvodu se v daném kritériu nezapočítává elektrická energie ze sítě od národního dodavatele, který deklaruje, že se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Environmentální výhody odběru takovéto energie se projeví v kritériích (E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC) použitím nižší konverzních a emisních faktorů.

Pro započítání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v místě platí v kritériu následující podmínky:

  • zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie (viz slovníček pojmů);

a zároveň

  • zdroj je umístěn v budově nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo prostorově i majetkově souvisí s objektem

nebo

  • do budovy je dodávána energie ze zdroje obnovitelné energie, který se nalézá v nejbližším okolí budovy a je doložena technická, ekonomická a environmentální vhodnost napojení budovy na tento zdroj.

Při pochybnostech, zda se daný zdroj dá považovat za „místní“, je možné se dotázat platformy SBToolCZ. Pod pojmem energie je zde míněna i tepelná energie.

Do celkového množství energie vyrobené z OZE se započítává i energie vyrobená z OZE, která opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje).

Pro souhrn energetických položek a stanovení hodnoty se užije Tab. OZE.OE.1.

Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

Položka

M.j.

Označení

Hodnota

Celková roční spotřeba energie

MJ/a

a

 
Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů v místě*

MJ/a

b

 
HOZE.OE: Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

%

b / a · 100

 

* V případě existence vícero zdrojů OZE se tabulka rozšíří dle počtu dílčích zdrojů (např. termický systém, kotel na biomasu, fotovoltaika, apod.) a pro potřeby stanovení podílu se následně počítá se součtem energie vyrobené všemi dílčími zdroji.

Uvedené hodnoty energií a jejich zdroje musí být konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{OZE}}=H_{\textup{OZE.OE}} $

kde:

HOZE je výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%];

HOZE.OE je podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Výsledný podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%]

Body

0

0

4

4

10

6

20

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.OZE a modul(y) OZE.OE (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *