E.OZE Obnovitelné zdroje energie (RD vk.1)

E.OZE Obnovitelné zdroje energie

Verze metodiky 2020.test, typologie RD.

Záměr hodnocení

Kromě snižování potřeby provozních energií je také důležité dbát na určité krytí těchto potřeb obnovitelnými zdroji energie (OZE). To nejen snižuje provozní náklady na krytí energetických potřeb, které jsou do objektu dodávány zvenčí, ale také vede k určité energetické nezávislosti a redukci environmentální zátěže budovy.

Kontext

Obnovitelné zdroje energie (OZE) nabývají v posledních letech stále více na významu a jsou nedílnou součástí udržitelné výstavby. Zákon o hospodaření energií, jež významně ovlivňuje výstavbu a rekonstrukce budov, OZE také zohledňuje. A to nejen v souvislosti se státní a územní energetickou koncepcí, ale také v oblasti státního programu na podporu úspor energie, snižování energetické náročnosti budov aj. V ČR připadá v úvahu především využití energie slunce, větru, země, biomasy, vody a bioplynu. Ne všechny tyto zdroje jsou vždy vhodné k použití na provoz budov, nicméně zvážení jejich užití a aplikace v budově vede nesporně k řadě pozitivních aspektů. Mezi základní pozitiva OZE patří především úspora neobnovitelných zdrojů energie (fosilních paliv) a z toho plynoucí i snížení emisí škodlivých látek. Navíc z hlediska bezpečnosti dodávek energie je významné, že OZE jsou vesměs dostupné v místě použití.

Indikátor

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%].

Literatura

  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 90/2014 Sb.
  • Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
  • Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  • OZE.OE - Podíl obnovitelné energie

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

OZE.OE
Podíl obnovitelné energie

Množství vyrobené energie v systémech OZE a celková roční spotřeba energie (konečná spotřeba) se vyčíslí z doložené odpovídající studie, která je konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno!

Pod pojmem energie je zde míněna i tepelná energie.

Pro obnovitelný zdroj energie musí být splněny následující podmínky:

  • zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie (viz slovníček pojmů),

a zároveň

  • zdroj je umístěn v budově nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo prostorově i majetkově souvisí s objektem

nebo

  • do budovy je dodávána energie ze zdroje obnovitelné energie, který se nalézá v okolí budovy a je doložena technická, ekonomická a environmentální vhodnost napojení budovy na tento zdroj.

Do celkového množství energie vyrobené z OZE se započítává i energie vyrobená z OZE, která opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny).

Pro souhrn energetických položek a stanovení hodnoty indikátoru se užije Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie.

Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

Položka

M.j.

Označení

Hodnota

Celková roční spotřeba energie

MJ/a

a

Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů*

MJ/a

b

HOZE.OE: Podíl obnovitelné energie na spotřebě energie celkem

%

b / a · 100

* V případě existence vícero zdrojů OZE se tabulka rozšíří dle počtu dílčích zdrojů (např. termický systém, kotel na biomasu, fotovoltaika, apod.)., a pro potřeby stanovení podílu se následně počítá se součtem energie vyrobené všemi dílčími zdroji.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné hodnocení kritéria odpovídá dílčímu výsledku modulu:

HOZE = HOZE.OE

kde:

HOZE – Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie [%]

HOZE.OE – Podíl obnovitelné energie na spotřebě energie celkem [%]

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie v %.

Tab. OZE.1: Kriteriální meze pro OZE Obnovitelné zdroje energie

Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie HOZE [%] Body
0 0
2 4
8 6
14 8
≥ 24 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.OZE a modul(y) OZE.OE (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.