E.PAR Doprava v klidu (AB vk.1)

E.PAR Doprava v klidu

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu veřejných prostranství a podpořit šetrné formy automobilové dopravy, především preferencí parkovacích stání pro ekologičtější formy automobilové dopravy a plynulostí parkování. Je podporováno vyřešení dopravy na hodnoceném pozemku mimo parter budovy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, ale je i významným urbanistickým problémem města. Proto je snaha dopravu v klidu řešit v rámci hodnoceného pozemku, ideálně v rámci budovy a nikoliv v přilehlém parteru, který by měl zůstat přístupný co možná nejvolněji obyvatelům a procházejícím.

Cílem tohoto kritéria není navyšovat kapacitu parkovacích míst nad rámec stávajících předpisů, neboť takové opatření by vedlo ke zvýšení dopravní zátěže v místě budovy. Naopak, cílem kritéria je dodržet stávající předpisy a lepší organizací dopravy nebo podporou opatření nad rámec stanovený závaznými předpisy přispět k větší bezpečnosti a ke snížení negativního vlivu dopravy spojeného s provozem budovy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení kvality řešení parkovacích prostor.

Literatura

  • ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení.
  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • Metodické doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben2021 „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. Dostupné z: www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-staveb.aspx

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Certifikace budovy V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Shell and Core V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Rekonstrukce V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 3.

Hodnoticí moduly

Dodržení základních předpisů a norem pro počty, rozměry a umístění parkovacích stání jsou kontrolovány ve stavebním řízení. Cílem tohoto kritéria je posun od povinného standardu řešení dopravy k udržitelným řešením. Doprava v klidu a parkování jsou v tomto hodnocení brány jako ekvivalentní termíny.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Parkování

Počet parkovacích stání je dán legislativními předpisy. Cílem je v maximální možné míře podporovat umístění dopravy v klidu na hodnocený pozemek, ale zároveň mimo parter budovy. Parter následně využít jako součást kvalitního veřejného prostoru. Návaznost budovy na veřejný prostor typicky souvisí s využitím 1.NP, je proto snaha tyto prostory nevyužívat k parkování. Možnými řešeními jsou např. podzemní parkování v budově, parkování na střeše objektu, případně vytvořit nad parkovacími místy pobytovou střechu. Kvalita parkování se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.1.

Tab. PAR.PA.1: Hodnocení kvality parkování

Kvalita parkování

OKP

Alespoň 80 % parkovacích stání je řešeno na hodnoceném pozemku jako součást hlavních stavebních objektů.

+3

Parter budovy není využíván pro parkování.

+5

Garáže mají systém pro kontinuální kontrolu koncentrace CO.

+1

 

Podpora elektomobility znamená především dostupnost dobíjecích stanic. V Tab. PAR.PA.2 je pozitivně hodnoceno, pokud jsou dobíjecí stanice pro elektromobily umístěné na hodnoceném pozemku. Pro účely tohoto hodnocení se nezapočítává příprava na dobíjecí stanici, ale pouze kompletní a funkční dobíjecí stanice.

Tab. PAR.PA.2: Hodnocení dobíjecích stanic pro elektromobily

Dobíjecí stanice pro elektromobily

DOB

Na hodnoceném pozemku se nenachází žádná dobíjecí stanice pro elektromobily.

0

Alespoň 5 % kapacity parkovacích míst (minimálně 1) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

2

Alespoň 40 % kapacity parkovacích míst (minimálně 3) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

4

 

Minimalizace nutnosti zastavování či projíždění garážemi při hledání volného místa snižuje spotřebu paliv a množství škodlivin v ovzduší. Plynulost provozu se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.3.

Tab. PAR.PA.3: Hodnocení plynulosti parkování

Plynulost parkování

OPP

Většina parkovací míst je přiřazena konkrétnímu uživateli/automobilu nebo obsahuje systém navádění na volná parkovací místa.

+1

Při vjezdu na parkoviště není nutné zastavovat.

Vjezd na parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory při vjezdu pro většinu uživatel parkoviště (např. rozpoznání dle SPZ). Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

Při výjezdu z parkoviště není nutné zastavovat.

Výjezd z parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory. Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

 

Pro typy dopravních prostředků uvedených v Tab. PAR.PA.4 budou vyhrazena přednostní stání, která budou v blízkosti vchodu do budovy, hlavního pěšího východu z parkoviště, výtahu, atd. Celkový počet vyhrazených stání pro dopravní prostředky z Tab. PAR.PA.4 musí být ≥ 20 % kapacity garáží (minimálně 2 místa). Tabulka podporuje i jednostopá vozidla, jelikož zabírají méně místa.

Tab. PAR.PA.4: Poskytnutí vyhrazených stání

Poskytnutí vyhrazených stání

PVS

Sdílené automobily či motocykly (carsharing)

+3

Automobily a motocykly s nízkoemisním pohonem: elektrický pohon, hybridní pohon s možností jízdy výhradně na elektřinu, vodíkový pohon, LPG, CNG, E85, atd.*

+2

Jednostopá motorová vozidla (motocykly, skútry,…)

+1

* Hodnocení PVS pro elektricky poháněná vozidla je možné udělit pouze při splnění Metodického doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. PVS je možné udělit i pro jiné než vyjmenované pohony a paliva, pokud je doloženo podstatné snížení environmentálních dopadů takových pohonů oproti běžný spalovacím motorům (spalujícím benzín nebo motorovou naftu).

Kreditové ohodnocení modulu PAR.PA se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{PAR.PA}}= OKP+DOB+OPP+PVS$

kde:

KPAR.PA je kreditové ohodnocení parkování;

OKP je ohodnocení kvality parkování;

DOB je ohodnocení elektrických dobíjecí stanic;

OPP je ohodnocení plynulosti parkování;

PVS je ohodnocení poskytnutí vyhrazených stání.

Pozemek pro dopravu v klidu

Je kladně hodnoceno dle Tab. PAR.PP.1 pokud se podaří splnit požadavky na parkovací místa na hodnoceném pozemku.

Tab.  PAR.PP.1: Hodnocení umístění dopravy v klidu z hlediska vlastnictví pozemku

Vyřešení parkovacích míst

Kredity KPAR.PP

Parkovací místa jsou umístěna na hodnoceném pozemku a nezabírají veřejná parkovací místa v okolí budovy.

1

Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KPAR se provede dle vzorce:

$ K_{\textup{PAR}}= K_{\textup{PAR.PA}}+y\cdot K_{\textup{PAR.PP}} $

kde:

KPAR je výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu;

KPAR.PA je kreditové ohodnocení parkování;

KPAR.PP je kreditové ohodnocení pozemku pro dopravu v klidu;

y je koeficient specifik stavby, pokud se nejedná o rekonstrukci y=1.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu KPAR.

Tab. PAR.1 Kriteriální meze pro PAR Doprava v klidu

Výsledné kreditové ohodnocení KPAR

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.PAR a modul(y) PAR.PA (vm.1),PAR.PP (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *