E.PAR Doprava v klidu (EDU vk.1)

E.PAR Doprava v klidu

Verze metodiky 2022, typologie EDU.

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu veřejných prostranství a podpořit šetrné formy automobilové dopravy, především preferencí parkovacích stání pro ekologičtější formy automobilové dopravy a plynulostí parkování. Je podporováno vyřešení dopravy na hodnoceném pozemku mimo parter budovy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, ale je i významným urbanistickým problémem města. Proto je snaha dopravu v klidu řešit v rámci hodnoceného pozemku, ideálně v rámci budovy a nikoliv v přilehlém parteru, který by měl zůstat přístupný co možná nejvolněji obyvatelům a procházejícím.

Cílem tohoto kritéria není navyšovat kapacitu parkovacích míst nad rámec stávajících předpisů, neboť takové opatření by vedlo ke zvýšení dopravní zátěže v místě budovy. Naopak, cílem kritéria je dodržet stávající předpisy a lepší organizací dopravy nebo podporou opatření nad rámec stanovený závaznými předpisy přispět k větší bezpečnosti a ke snížení negativního vlivu dopravy spojeného s provozem budovy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení kvality řešení parkovacích prostor.

Literatura

  • ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení.
  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • Metodické doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben2021 „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. Dostupné z: www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-staveb.aspx

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Certifikace budovy V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Shell and Core V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 1.
Rekonstrukce V celkovém vyhodnocení kritéria je koeficient specifik stavby y = 3.

Hodnoticí moduly

Dodržení základních předpisů a norem pro počty, rozměry a umístění parkovacích stání jsou kontrolovány ve stavebním řízení. Cílem tohoto kritéria je posun od povinného standardu řešení dopravy k udržitelným řešením. Doprava v klidu a parkování jsou v tomto hodnocení brány jako ekvivalentní termíny.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Stání pro autobus

Jedním ze specifik školských staveb je existence stání pro autobus používaný pro hromadnou dopravu žáků, studentů nebo zaměstnanců do školy nebo pro školní akce (výlety, lyžařské výcviky, …). Kredity je možné udělit za splnění podmínek dle Tab. PAR.BU.1. Konkrétní provedení záleží na frekvenci využívání. Prostor stání nemusí být nutně využíván pouze pro tento účel.

Tab.  PAR.BU.1: Hodnocení speciálního stání pro autobus

Stání pro autobus

Kredity KPAR.BU

Stání musí být umístěno tak, aby přístup k tomuto stání od budovy vedl pouze po pěších komunikacích, a vzdálenost od vchodu do objektu nesmí být větší než 200 m.

3

Krátkodobé zastavení

Vzhledem k současnému nevítanému trendu dovozu a odvozu osob osobními automobily, ať už z důvodu bezpečnosti uživatelů budov, vzdálenosti a charakteru místa bydliště, či z důvodu výběru specializovaného vzdělávacího zařízení ve větší vzdálenosti od bydliště, je potřebné u školských budov realizovat opatření umožňující bezpečné krátkodobé zastavení. U takových míst je především nutné zajistit bezpečnost ostatních, kteří chodí pěšky, jezdí na kole a podobně. Bezpečnost dopravovaných uživatelů spočívá v bezpečném výstupu a nástupu z a do automobilu, aniž by byla blokována ostatní doprava. Tyto plochy musí být dostatečně kapacitní zejména v čase ranní špičky. Je možno je realizovat např. formou parkovacích stání K+R, odstavného zálivu, točny, prostranstvím s vyznačenými odstavnými místy a jízdními pruhy atd. Trend dovozu a odvozu uživatelů školy osobními automobily vede ke zhoršené emisní situaci v místech s vyšší koncentrací dětí. Návrhem budovy tomuto trendu zamezit nelze. Hodnotí se tedy alespoň bezpečnost jeho provedení dle Tab. PAR.KZ.1.

Tab.  PAR.KZ.1: Hodnocení bezpečnosti krátkodobého zastavení

Bezpečnost krátkodobého zastavení

Kredity KPAR.KZ

Vjezd a výjezd z místa pro krátkodobé zastavení není v kolizi, nekříží a nevyužívá hlavní přístupovou komunikací pro pěší.

+5

Vjezd a výjezd z místa pro krátkodobé zastavení není v kolizi, nekříží a nevyužívá hlavní přístupovou komunikací pro cyklisty či jiné alternativní způsoby dopravy.

+5

Parkování

Počet parkovacích stání je dán legislativními předpisy. Cílem je v maximální možné míře podporovat umístění dopravy v klidu na hodnocený pozemek, ale zároveň mimo parter budovy. Parter následně využít jako součást kvalitního veřejného prostoru. Návaznost budovy na veřejný prostor typicky souvisí s využitím 1.NP, je proto snaha tyto prostory nevyužívat k parkování. Možnými řešeními jsou např. podzemní parkování v budově, parkování na střeše objektu, případně vytvořit nad parkovacími místy pobytovou střechu. Kvalita parkování se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.1.

Tab. PAR.PA.1: Hodnocení kvality parkování

Kvalita parkování

OKP

Alespoň 80 % parkovacích stání je řešeno na hodnoceném pozemku jako součást hlavních stavebních objektů.

+3

Parter budovy není využíván pro parkování.

+5

Garáže mají systém pro kontinuální kontrolu koncentrace CO.

+1

 

Podpora elektomobility znamená především dostupnost dobíjecích stanic. V Tab. PAR.PA.2 je pozitivně hodnoceno, pokud jsou dobíjecí stanice pro elektromobily umístěné na hodnoceném pozemku. Pro účely tohoto hodnocení se nezapočítává příprava na dobíjecí stanici, ale pouze kompletní a funkční dobíjecí stanice.

Tab. PAR.PA.2: Hodnocení dobíjecích stanic pro elektromobily

Dobíjecí stanice pro elektromobily

DOB

Na hodnoceném pozemku se nenachází žádná dobíjecí stanice pro elektromobily.

0

Alespoň 5 % kapacity parkovacích míst (minimálně 1) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

2

Alespoň 40 % kapacity parkovacích míst (minimálně 3) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

4

 

Minimalizace nutnosti zastavování či projíždění garážemi při hledání volného místa snižuje spotřebu paliv a množství škodlivin v ovzduší. Plynulost provozu se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.3.

Tab. PAR.PA.3: Hodnocení plynulosti parkování

Plynulost parkování

OPP

Většina parkovací míst je přiřazena konkrétnímu uživateli/automobilu nebo obsahuje systém navádění na volná parkovací místa.

+1

Při vjezdu na parkoviště není nutné zastavovat.

Vjezd na parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory při vjezdu pro většinu uživatel parkoviště (např. rozpoznání dle SPZ). Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

Při výjezdu z parkoviště není nutné zastavovat.

Výjezd z parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory. Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

 

Pro typy dopravních prostředků uvedených v Tab. PAR.PA.4 budou vyhrazena přednostní stání, která budou v blízkosti vchodu do budovy, hlavního pěšího východu z parkoviště, výtahu, atd. Celkový počet vyhrazených stání pro dopravní prostředky z Tab. PAR.PA.4 musí být ≥ 20 % kapacity garáží (minimálně 2 místa). Tabulka podporuje i jednostopá vozidla, jelikož zabírají méně místa.

Tab. PAR.PA.4: Poskytnutí vyhrazených stání

Poskytnutí vyhrazených stání

PVS

Sdílené automobily či motocykly (carsharing)

+3

Automobily a motocykly s nízkoemisním pohonem: elektrický pohon, hybridní pohon s možností jízdy výhradně na elektřinu, vodíkový pohon, LPG, CNG, E85, atd.*

+2

Jednostopá motorová vozidla (motocykly, skútry,…)

+1

* Hodnocení PVS pro elektricky poháněná vozidla je možné udělit pouze při splnění Metodického doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. PVS je možné udělit i pro jiné než vyjmenované pohony a paliva, pokud je doloženo podstatné snížení environmentálních dopadů takových pohonů oproti běžný spalovacím motorům (spalujícím benzín nebo motorovou naftu).

Kreditové ohodnocení modulu PAR.PA se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{PAR.PA}}= OKP+DOB+OPP+PVS$

kde:

KPAR.PA je kreditové ohodnocení parkování;

OKP je ohodnocení kvality parkování;

DOB je ohodnocení elektrických dobíjecí stanic;

OPP je ohodnocení plynulosti parkování;

PVS je ohodnocení poskytnutí vyhrazených stání.

Pozemek pro dopravu v klidu

Je kladně hodnoceno dle Tab. PAR.PP.1 pokud se podaří splnit požadavky na parkovací místa na hodnoceném pozemku.

Tab.  PAR.PP.1: Hodnocení umístění dopravy v klidu z hlediska vlastnictví pozemku

Vyřešení parkovacích míst

Kredity KPAR.PP

Parkovací místa jsou umístěna na hodnoceném pozemku a nezabírají veřejná parkovací místa v okolí budovy.

1

Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KPAR se provede dle vzorce:

$ K_{\textup{PAR}}= K_{\textup{PAR.PA}}+2\cdot K_{\textup{PAR.KZ}}+K_{\textup{PAR.BU}}+y\cdot K_{\textup{PAR.PP}} $

kde:

KPAR je výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu;

KPAR.PA je kreditové ohodnocení parkování;

KPAR.KZ je kreditové ohodnocení krátkodobého zastavení;

KPAR.BU je kreditové ohodnocení stání pro autobus;

KPAR.PP je kreditové ohodnocení pozemku pro dopravu v klidu;

y je koeficient specifik stavby, pokud se nejedná o rekonstrukci y=1.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu KPAR.

Tab. PAR.1 Kriteriální meze pro PAR Doprava v klidu

Výsledné kreditové ohodnocení KPAR

Body

0

0

5

1

10

2

15

3

20

4

24

5

28

6

30

7

34

8

38

9

≥ 42

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.PAR a modul(y) PAR.BU (vm.1),PAR.KZ (vm.1),PAR.PA (vm.1),PAR.PP (vm.1), typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *