E.PAR Doprava v klidu (RD vk.1)

E.PAR Doprava v klidu

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu veřejných prostranství a podpořit šetrné formy automobilové dopravy, především preferencí parkovacích stání pro ekologičtější formy automobilové dopravy a plynulostí parkování. Je podporováno vyřešení dopravy na hodnoceném pozemku mimo parter budovy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, ale je i významným urbanistickým problémem města. Proto je snaha dopravu v klidu řešit v rámci hodnoceného pozemku, ideálně v rámci budovy a nikoliv v přilehlém parteru, který by měl zůstat přístupný co možná nejvolněji obyvatelům a procházejícím.

Cílem tohoto kritéria není navyšovat kapacitu parkovacích míst nad rámec stávajících předpisů, neboť takové opatření by vedlo ke zvýšení dopravní zátěže v místě budovy. Naopak, cílem kritéria je dodržet stávající předpisy a lepší organizací dopravy nebo podporou opatření nad rámec stanovený závaznými předpisy přispět k větší bezpečnosti a ke snížení negativního vlivu dopravy spojeného s provozem budovy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení kvality řešení parkovacích prostor.

Literatura

  • ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
  • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení.
  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • Metodické doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben2021 „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. Dostupné z: www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-staveb.aspx

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Hodnoticí moduly

Dodržení základních předpisů a norem pro počty, rozměry a umístění parkovacích stání jsou kontrolovány ve stavebním řízení. Cílem tohoto kritéria je posun od povinného standardu řešení dopravy k udržitelným řešením. Doprava v klidu a parkování jsou v tomto hodnocení brány jako ekvivalentní termíny.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Parkování u rodinných domů

Hodnocení rodinných domů z hlediska automobilové dopravy v klidu se zjednodušeně provede dle Tab. PAR.RD.1.

Tab. PAR.RD.1: Ohodnocení vybavení hodnoceného pozemku

Vybavení hodnoceného pozemku

Kredity KPAR.RD

Hodnocený pozemek je stavebně-technicky připravený na dobíjecí stanici pro elektromobil

2

Na hodnoceném pozemku je osazena dobíjecí stanice pro elektromobil

5

Bonusy
Parkovací místa jsou umístěna na hodnoceném pozemku a nezabírají veřejná parkovací místa v okolí budovy.

+3

Veškerá parkovací stání pro automobily umožňují parkování s alternativními pohony (elektrický pohon*, hybridní pohon*, LPG, CNG, …)

+3

*Pouze při splnění Metodického doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben2021 „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“ https://www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-staveb.aspx

Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KPAR se provede dle vzorce:

$ K_{\textup{PAR}}= K_{\textup{PAR.RD}} $

kde:

KPAR je výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu;

KPAR.RD je kreditové ohodnocení parkování u rodinných domů.

 

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dopravy v klidu KPAR.

Tab. PAR.1 Kriteriální meze pro PAR Doprava v klidu

Výsledné kreditové ohodnocení KPAR

Body

0

0

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.PAR a modul(y) PAR.RD (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *