E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu (RD vk.1)

E.POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na tvorbu přízemního ozonu, aneb důraz na snižování množství ekvivalentních emisí ethenu (etylénu) vzniklých v průběhu vybraných fází budovy. Jedná se tedy o redukci emisí C2H4,ekv. vzniklých např. v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a/nebo snížení množství produkce svázaných emisí C2H4,ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

Přízemní ozon nemá v ovzduší svůj vlastní emisní zdroj. Vzniká v důsledku fotochemických reakcí svých prekurzorů (tzn. látek podmiňujících vznik přízemního ozónu), a to hlavně oxidu dusíku a těkavých organických sloučenin. Tyto prekurzory jsou produkovány například silniční dopravou, spalováním fosilních paliv a používáním rozpouštědel. Při dodání energie v podobě slunečního záření do prostředí, kde jsou tyto látky, dochází k tvorbě přízemního ozonu a ještě dalších oxidantů, které působí škodlivě na prostředí svým oxidačním potenciálem. Nadlimitní koncentrace přízemního ozonu jsou opakovaně zjišťovány na většině území ČR.

Zatímco stratosférický ozon má pozitivní význam pro život v podobě absorpce ultrafialového záření, přízemní ozon má coby atmosférický polutant význam negativní. Ozon v přízemních vrstvách je z fyziologického hlediska jedovatým plynem, který vyvolává řadu nežádoucích reakcí. Při vdechnutí dochází k poruchám respirace, vzniku bronchitidy a plicního edému. Z globálnějšího pohledu pak ničí rostliny, snižuje výnosy z úrody, nebo poškozuje materiály.

Fyzikálně‐chemickou veličinou vyjadřující schopnost reagovat za přítomnosti slunečního záření za vzniku fotochemických oxidantů je tzv. potenciál tvorby přízemního ozonu, neboli také potenciál tvorby fotochemických oxidantů přízemního ozonu (POCP).

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí C2H4,ekv v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg C2H4,ekv./(m2∙a).

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14041 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
 • ČSN EN ISO 14042 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů
 • ČSN EN ISO 14043 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Interpretace životního cyklu
 • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • IRZ – Integrovaný registr znečišťování
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provádí z dostupných podkladů, výpočtů a simulacíV některých případech je možné podepsat čestné prohlášení či stačí, že je v dokumentaci popsán požadavek. 
Certifikace budovy

Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace projektu nezapočítávají. Obdobně se postupuje i u standardně projektovaných budov. Výpočty jsou pak upřesněny až po kolaudaci v procesu finální certifikace.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise C2H4,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. POC.PE.1.

Tab. POC.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí C2H4,ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. kg C2H4,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HPOC.PE: Měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. kg C2H4,ekv./(m2·a)

Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí C2H4,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí C2H4,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. POC.SE.1.

Tab. POC.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HPOC.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./(m2·a)

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{POC}}=H_{\textup{POC.SE}}+H_{\textup{POC.PE}} $

kde:

HPOC je výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.SE je měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)];

HPOC.PE je měrná roční produkce provozních emisí C2H4,ekv. [kg C2H4,ekv./(m2·a)].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. v kg C2H4,ekv./(m2·a).

Tab. POC.1: Kriteriální meze pro POC Potenciál tvorby přízemního ozonu

Výsledná měrná roční produkce emisí C2H4,ekv. HPOC [kg C2H4,ekv./(m2·a)]

Body

≥ 0,008 40

0

0,007 84

1

0,007 28

2

0,006 72

3

0,006 16

4

0,005 60

5

0,005 04

6

0,004 48

7

0,003 92

8

0,003 36

9

≤ 0,002 80

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.POC a modul(y) POC.PE (vm.1),POC.SE (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *