E.PUD Využití půdy (AB vk.1)

E.PUD Využití půdy

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí minimalizací dopravy zeminy na deponie a ochranou kvality půdy.

Kontext

Manipulace s půdou (zemní práce) se skládají z oddělení skrývky kulturní vrstvy půdy (ornice) a vytěžení zeminy nutné pro vybudování podzemní části budovy. Pro účely této metodiky jsou pojmy ʺpůdaʺ a ʺzeminaʺ sjednoceny do názvu ʺpůdaʺ (vzhledem k uvažované kontaminaci, která může prostupovat i do spodních vrstev, a zemním pracím, které mnohdy zasahují hlouběji, než je mocnost půdního profilu). Vytěženou půdu je často nutno odvézt a deponovat. S tím jsou spojeny náklady a komplikace s přepravou a kontrola kvality s ohledem na pozdější využití půdy.

Výhodné je využít jak úrodnou vrstvu, tak ostatní půdu přímo na pozemku, a to např. výstavbou nádrží na záchyt dešťových vod, parkovou úpravou nebo jiným, přírodě blízkým využitím.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě nakládání s půdou.

Literatura

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Kadeřábková, B. a kol.: Brownfields ‐ Jak vznikají a co s nimi, C.H.BECK 2009, ISBN 9788074001239
 • Hnilička, P.: Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd.1. Brno: ERA, 2005, ISBN 80‐736‐6028‐8
 • Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB‐ Technická univerzita Ostrava, 1997, ISBN 807078‐473‐3

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Nejhorší výsledné hodnocení obdrží projekty, které uvažují pouhé uložení zeminy mimo původní pozemek a zároveň s negativním dopadem na životní prostředí. Nejlepší ohodnocení obdrží řešení, které uvažuje využití půdy přímo na původním pozemku, a navíc pro účely ochrany přírody a krajiny.

Metodika posuzuje stavbu v kontextu ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a kra­jiny, životního prostředí a nákladů na manipulaci s půdou a souvisejícím dopadem dopravy na životní prostředí vyjádřených dopravní vzdále­ností.

Pokud se s půdou nakládá různými způsoby, pak se hodnocení provede zvlášť pro každý způsob nakládání. Výsledek se vypočte jako vážený průměr přes kubaturu půdy, viz příklad v kap. Celkové vyhodnocení kritéria.

Výklad pojmů pro toto kritérium:

 • Za negativní ovlivnění životního prostředí je možno považovat např. nežádoucí te­rénní bariéru, která vznikne založením deponie, a která svou přítomností narušuje okolní životní prostředí.
 • Pozitivním ovlivněním životního prostředí je možno klasifikovat využití půdy, které vylepší ekologické aspekty lidské činnosti, např. budování protihlukových valů, realizace terénních úprav, rekultivace lomů a výstavba protipovodňo­vých hrází.
 • Za využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí je považován šetrný zásah – tvorba nebo zkvalitnění sítě ÚSES (územního systému ekologické stability, viz zá­kon o ochraně přírody a krajiny).
 • Využitím půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny se rozumí zejména využití půdy, kterým je možno částečně dosáhnout účelu zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Nakládání s půdou

Způsob nakládání s půdou je řešen z pohledu využití vytěžené půdy. Ta může být znovu využita na původním pozemku nebo odvezena k trvalé deponii. V obou případech je posuzován způsob ochrany vymývání půdních částic a vliv na životní prostředí. Kladně se hodnotí, pokud použití vytěžené půdy pozitivně ovlivní životní prostředí nebo pokud zemina slouží pro zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny.

Kredity za nakládání s půdou se přidělují podle Tab. PUD.NP.1.

Tab. PUD.NP.1:  Nakládání s půdou – přidělení kreditů KPUD.NP

Způsob využití vytěžené půdy

Kredity KPUD.NP

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

0

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

2

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

3

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

4

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

5

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

6

Využití vytěžené půdy na původním pozemku bez ochrany proti vymývání půdních částic dešťovou vodou (bez využití vytěžené půdy k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

7

Využití vytěžené půdy na původním pozemku ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (bez využití vytěžené půdě k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

8

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

9

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

10

Pozn.: Mezilehlé hodnoty uvažovat nelze. V případně odlišného řešení se uvažuje nejbližší horší řešení uvedené v tabulce.

Přeprava půdy

V případě transportu vytěžené půdy mimo původní pozemek jsou udělené záporné kredity za přepravu půdy. Doprava těžkými stroji má neblahý vliv na životní prostředí.

Přeprava půdy je uvažována jak pro trvalou deponii, tak i pro mezideponii (tj. pro případ, že je vytěžená půda využita na původním pozemku, ale z důvodu nedostatku prostoru je potřeba ji po dobu stavby transportovat do mezideponie).

Záporné kredity jsou přiděleny na základě Tab. PUD.PP.1.

Tab. PUD.PP.1: Přeprava půdy – přidělení kreditů KPUD.PP

Popis situace

Kredity KPUD.PP

Bez převozu

0

Vzdálenost do 10 km od stavby

-1

Vzdálenost od stavby 10 km a více

-2

Pozn.: Uvažuje se vzdálenost (mezi)deponie od pozemku, tj. v případě mezideponie se započítává pouze jedna cesta.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{PUD}}= K_{\textup{PUD.NP}}-K_{\textup{PUD.PP}}$

kde:

KPUD je výsledné kreditové ohodnocení využití půdy;

KPUD.NP je kreditové ohodnocení nakládání s půdou;

KPUD.PP je kreditové ohodnocení přepravy půdy.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení využití půdy KPUD.

Tab. PUD.1: Kriteriální meze pro PUD Využití půdy

Výsledné kreditové ohodnocení KPUD

Body

≤0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad vyhodnocení kritéria

Příklad

Projekt budovy obsahuje výstavbu podzemních garáží, spojenou s odtěžením půdy a její následné využití k realizaci protihlukových valů v těsné blízkosti budovy s ochranou proti vymývání půdních částic dešťovou vodou. Na realizaci bude využito 80 % objemu vytěžené půdy. Zbývající vytěžená půda bude uložena na trvalé deponii v dojezdové vzdálenosti do 10 km. Tato deponie bude po uzavření ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály a bude pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie. Protože je s půdou manipulováno dvěma způsoby, celkové ohodnocení na základě využití půdy bude provedeno takto:

 • 80 % objemu vytěžené půdy dle výše uvedeného použití: KPUD.NP = 9, KPUD.PP = 0; KPUD.80 % = 9 + 0 = 9
 • zbylých 20 % vytěžené půdy: KPUD.NP = 5, KPUD.PP = –1; KPUD,20 % = 5 – 1 = 4
 • Celkové kreditové hodnocení vychází dle dílčích ohodnocení jevů KPUD.80 % a KPUD,20 % a jejich procentuálního zastoupení, tedy: KPUD = 0,8 · 9 + 0,2 · 4 = 8.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.PUD a modul(y) PUD.NP (vm.1),PUD.PP (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.