E.SOD Stavební odpad (BD vk.1)

E.SOD Stavební odpad

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Snížení množství stavebního a demoličního odpadu, který je potřeba uložit na skládkách, případně odstranit.

Kontext

Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je přidruženým negativním jevem moderní ekonomicky rozvinuté společnosti a zároveň je jedním ze zásadních problémů ochrany životního prostředí. Velká většina odpadů končí na skládkách, což je odložení problému v čase a přináší to spoustu environmentálních problémů (riziko kontaminace půdy a vody nebo negativní ovlivnění krajinného rázu).

Zhruba třetina z celkové produkce odpadů v Evropské Unii i České republice tvoří stavební a demoliční odpad. Tyto odpady však zároveň představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto bylo nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. V oblasti stavebních odpadů bylo stanoveno využití těchto druhotných zdrojů do konce roku 2020 na hodnotu nejméně 70 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů. Toto opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu využité části by mělo vést k výraznému snížení zatížení životního prostředí – a to jak ve formě snížení produkce odpadů, tak také snížení objemu vytěžených primárních nerostných surovin. Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. Dále nekvalifikované nakládání s nimi znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak také neúměrné zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyužitelné odpady, a to zejména komunální odpad.

Hodnocení obsahuje moduly, které zohledňují, jakým způsobem je nakládáno se stavebním a demoličním odpadem vznikajícím během nové výstavby či renovace stávající stavby. Snahou je minimalizovat množství stavebního odpadu, který bude muset být uložen na skládkách, případně jinak odstranit.

Základem pro vyhodnocení kritéria je vypracování plánu odpadového hospodářství (POH), kde je nutné zahrnout všechny druhy stavebního odpadu, které vzniknou při nové výstavbě či renovaci. Je třeba, aby odpady zahrnuté v plánu odpadového hospodářství byly rozděleny na odpady vhodné k recyklaci, odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace, dle Tab. SOD.1. Součástí plánu odpadového hospodářství je uvedení závazného množství jednotlivých stavebních odpadů.

Tab. SOD.1: Seznam stavebních odpadů, které jsou vhodné k recyklaci, podmínečně vyloučené z recyklace a vyloučeny z přijímání k recyklaci

Označení Typ odpadu
Seznam odpadů, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Seznam odpadů, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Seznam odpadů, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest

Pozn. *: Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

Podkladem pro vypracování plánu odpadového hospodářství v případě novostavby jsou:

 • projektová dokumentace;
 • položkový rozpočet.

Podkladem pro vypracování plánu odpadového hospodářství v případě stavebních úprav, renovace a rekonstrukce jsou:

 • původní projektová dokumentace; v případě, že není k dispozici původní projektová dokumentace, musí být nahrazena stavebně-technickým průzkumem;
 • nová projektová dokumentace;
 • dokumentace bouracích prací;
 • položkový rozpočet.

V případě, že plán odpadového hospodářství nebude vypracován nebo nebude uvedeno množství jednotlivých odpadů, pak KSOD.NS a  KSOD.RC = 0.

Míru opětovného použití či recyklovanost prvků a výrobků a kvalitu projektu z hlediska cirkularity hodnotí jiné kritérium.

Indikátor

Množství stavebního a demoličního odpadu, které bude uloženo na skládce, které bude recyklováno, počet tříděných komodit a vyplněnost kontrolního seznamu.

Literatura

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy V modulech SOD.NS a SOD.RC jsou možné požadované dokumenty nahradit písemným požadavkem s informacemi, jak bude s daným objemem materiálu naloženo.
Certifikace budovy V modulu SOD.TR z dokumentace se zkontroluje, zda bylo třídění komodit dodrženo.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Kontrolní seznam

V rámci EU vznikl dokument “Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady” (kopie ke stažení také na stránkách SBToolCZ). Ten popisuje návod, jak protokol pro danou stavbu vytvořit. Příloha F daného dokumentu (od strany 43) obsahuje kontrolní seznam, který pomáhá zjistit, zda se při demoličních, stavebních a rekonstrukčních projektech dodržovali nejdůležitější kroky s cílem zajistit optimální opětovné využití a recyklaci stavebních materiálů.

V tomto modulu je pozitivně hodnoceno, pokud je kontrolní seznam součástí dokumentace. Stavebník i dodavatel stavby jsou s ním seznámeni, což stvrdí vyplněním a podpisem. Nehodnotí se míra splnění požadavků kontrolního seznamu.

Tab.SOD.KS.1  Kreditové ohodnocení vyplnění kontrolního seznamu

Vyplněný kontrolní seznam

Kredity KSOD.KS

Dokumentace neobsahuje kontrolní seznam z výše specifikovaného dokumentu.

0

Dokumentace obsahuje vyplněný kontrolní seznam stavebníkem i dodavatelem stavby z výše specifikovaného dokumentu. 

10

Stavební a demoliční odpad uložený na skládce

Počet kreditů KSOD.NS je udělen dle Tab. SOD.NS.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude vyprodukováno a kolik bude muset být odstraněno. Množství stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a vždy je nutné doložit jeho využití:

 • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
 • přejímacím listem z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato);
 • položkovým rozpočtem;
 • potvrzením o převzetí od provozovatele zařízení k využití, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu (za předpokladu, že dojde k využití odpadu).

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici, stačí doložit požadavek na způsob zpracování daných objemů materiálů. 

Pokud není relevantně doložena informace, jakým způsobem bylo se stavebním odpadem naloženo, počítá se s nejhorší možností – uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce se spočte jako:

 

$ POUS=\frac{m_{\textup{US}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

kde:

POUS je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [%];

mUS je hmotnost stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]*

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány nebezpečné odpady (podmíněně vyloučeny z recyklace) a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab. SOD.NS.1 Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce POUS [%]

Kredity KSOD.NS

≥ 20

0

14

4

8

8

≤ 4

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Stavební a demoliční odpad k recyklaci

Kredity KSOD.RC jsou uděleny dle Tab. SOD.RC.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude recyklováno. Množství recyklovaného stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a je nutné ho doložit:

 • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
 • přejímacím listem z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato)

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici. Stačí doložit požadavek, jaký objem materiálu má být jakým způsobem zpracován.

Pokud není relevantně doložena informace, jakým způsobem bylo se stavebním odpadem naloženo, počítá se s nejhorší možností – uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci se spočte jako:

kde:

$ POR=\frac{m_{\textup{RE}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

POR je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci [%];

mRE je hmotnost stavebního a demoličního odpadu recyklovaného [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány nebezpečné odpady (podmíněně vyloučeny z recyklace) a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab.SOD.RC.1  Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu k recyklaci

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu, který byl recyklován POR [%]

Kredity KSOD.RC

≤ 50

0

70

4

80

8

≥ 90

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Třídění na staveništi

Třídění na staveništi podporuje následnou recyklaci. V modulu se hodnotí počet komodit, které je možné na daném staveništi vytřídit. Nádoby na sběr komodit musí být důkladně označeny.

Tab.SOD.TR.1  Kreditové ohodnocení počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KSOD.RC

3

0

5

4

8

10

Mezilehlé hodnoty je možné interpolovat.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{SOD}}=\frac{K_{\textup{SOD.NS}}+K_{\textup{SOD.RC}}+K_{\textup{SOD.TR}}+K_{\textup{SOD.KS}}}{4} $

kde:

KSOD je výsledné kreditové ohodnocení stavebního odpadu;

KSOD.NS je kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce;

KSOD.RC je kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu k recyklaci;

KSOD.TR je kreditové ohodnocení třídění na staveništi;

KSOD.KS je kreditové ohodnocení kontrolního seznamu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení stavebního odpadu KSOD.

Tab. SOD.2 Kriteriální meze pro SOD Stavební odpad

Výsledné kreditové ohodnocení KSOD

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.SOD a modul(y) SOD.KS (vm.1),SOD.NS (vm.1),SOD.RC (vm.1),SOD.TR (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *