E.UPV Úspora pitné vody (BD 2020/Test)

E.UPV Úspora pitné vody

Verze metodiky 2020.test, typologie BD.

Záměr hodnocení

Redukce spotřeby pitné vody z vodovodního řadu formou úspor a krytím části spotřeby dešťovou či šedou splaškovou vodou, užitkovou vodou a vodou ze studny.

Kontext

Globální problém nedostatku kvalitní pitné vody pro více než miliardu obyvatel Země zatím není v ČR příliš aktuální. Nicméně několikaleté období sucha na území ČR od roku 2015, značně ovlivňuje podzemní vody, které jsou hlavním zdrojem (okolo 95 %) pitné vody v ČR. S využíváním pitné vody ale souvisí i řada dalších aspektů, které nemusejí být na první pohled patrné. Vyšší spotřeba pitné vody má například vliv na plynulost průtoku řek, které také slouží jako její zdroje. Kolísavý průtok pak může ohrožovat zdraví okolních ekosystémů. Jistý environmentální dopad stojí také za technologiemi úpraven vod a za její distribucí konečným uživatelům. V neposlední řadě se spotřebou vody souvisí nakládání s vodami odpadními.

V České republice bylo v roce 2019 fakturováno celkem 492,6 milionu metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba odběratelů pitné vody tak byla v roce 2019 cca 134 litru/osoba/den. Asi  68 % veškeré spotřeby je v domácnostech; dlouhodobě průměrná roční spotřeba odběratelů pitné vody v českých domácnostech je okolo 34 m3 na osobu. Přesto má veliký význam snižovat spotřebu i v místě zaměstnání. Evropská průměrná spotřeba vody je 150 litrů/osobu/den (tj. asi 55 m3/osobu/rok).

Studie spotřeby pitné vody ukazují na fakt, že při instalaci úsporných opatření jako je dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla dochází k úsporám pitné vody. Rozborem struktury spotřeby pitné vody se dále ukazuje, že až 50 % této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou a šedou splaškovou. Počínaje sprchami, splachováním toalety, přes úklid až po, například, zalévání zahrady či hřiště příslušících k areálu školského zařízení.

Dle Vyhlášky č. 269/2009 Sb. mají být srážky zadržovány na pozemku, čímž se snižuje zatížení kanalizace.

Používání dešťové vody má tedy nesporný environmentální přínos. Redukce spotřeby pitné vody má nejen příznivý dopad na životní prostředí, ale projeví se pozitivně i na nákladech za vodné a stočné.

Obr. UPV.1: Rozdělení spotřeby vody ve stavbách pro bydlení
(zdroj: Ing. Denisa Dvořáková: Využívání dešťové vody II, www.tzb-info.cz)

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.

Literatura

 • ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
 • Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vyhláška č. 269/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
 • Vyhláška č. 428/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Se změnami provedenými především vyhláškou č. 120/2011 Sb.
 • DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen, Teil 1: Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Hodnoticí moduly

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody);
 • využití vody ze studny a jiných dostupných zdrojů namísto pitné vody z vodovodního řadu.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

  Pokyny pro vyhodnocení

  Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
  Certifikace návrhu budovy
  Certifikace budovy
  Shell and Core
  Rekonstrukce

  Celkové vyhodnocení kritéria

  Celkové kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:

  kde:

  KUPV je kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu;

  KUPV.RT je dílčí kreditové ohodnocení využití srážkové vody;

  KUPV.SP je dílčí kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody.

  Specifické kriteriální meze

  Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KUPV.

  Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

  Kreditové ohodnocení KUPV Body
  0 0
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 6
  7 7
  8 8
  9 9
  ≥ 10 10

  Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

  SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.UPV a modul(y) typologie: BD.
  Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.