E.UPV Úspora pitné vody (BD vk.1)

E.UPV Úspora pitné vody

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Redukce spotřeby pitné vody z vodovodního řadu formou úspor a krytím části spotřeby dešťovou či šedou splaškovou vodou, užitkovou vodou a vodou ze studny.

Kontext

Globální problém nedostatku kvalitní pitné vody pro více než miliardu obyvatel Země zatím není v ČR příliš aktuální. Několikaleté období sucha na území ČR od roku 2015 značně ovlivňuje podzemní vody, které jsou hlavním zdrojem (okolo 95 %) pitné vody v ČR. S využíváním pitné vody ale souvisí i řada dalších aspektů, které nemusejí být na první pohled patrné. Vyšší spotřeba pitné vody má například vliv na plynulost průtoku řek, které také slouží jako její zdroje. Kolísavý průtok pak může ohrožovat zdraví okolních ekosystémů. Jistý environmentální dopad stojí také za technologiemi úpraven vod a za její distribucí konečným uživatelům. V neposlední řadě se spotřebou vody souvisí nakládání s vodami odpadními. V České republice bylo v roce 2019 fakturováno celkem 492,6 milionu metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba odběratelů pitné vody tak byla v roce 2019 cca 134 litru/osoba/den. Asi 68 % veškeré spotřeby je v domácnostech; dlouhodobě průměrná roční spotřeba odběratelů pitné vody v českých domácnostech je okolo 34 m3 na osobu. Přesto má veliký význam snižovat spotřebu i v místě zaměstnání. Evropská průměrná spotřeba vody je 150 litrů/osobu/den (tj. asi 55 m3/osobu/rok).

Studie spotřeby pitné vody ukazují na fakt, že při instalaci úsporných opatření jako je dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla dochází k úsporám pitné vody. Rozborem struktury spotřeby pitné vody se dále ukazuje, že až 50 % této spotřeby lze bez jakéhokoliv snížení komfortu nahradit vodou dešťovou a šedou splaškovou, viz. Obr. UPV.1. Počínaje sprchami, splachováním toalety, přes úklid až po zalévání zahrady či areálu.

Dle Vyhlášky č. 269/2009 Sb. mají být srážky zadržovány na pozemku, čímž se snižuje zatížení kanalizace.

Používání dešťové vody má tedy nesporný environmentální přínos. Redukce spotřeby pitné vody má nejen příznivý dopad na životní prostředí, ale projeví se pozitivně i na nákladech za vodné a stočné.

Obr. UPV.1: Rozdělení spotřeby vody ve stavbách pro bydlení (Zdroj: D.Dvořáková)

Indikátor

Kreditové ohodnocení úspor pitné vody z vodovodního řadu.

Literatura

 • ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
 • Vyhláška č. 120/2011 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vyhláška č. 269/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
 • Vyhláška č. 428/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Se změnami provedenými především vyhláškou č. 120/2011 Sb.
 • DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen, Teil 1: Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Dvořáková D.: Využívání dešťové vody (II) – možnosti použití dešťové vody a části zařízení, Kvalita dešťové vody a její čištění, 2007. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/3962-vyuzivani-destove-vody-ii-moznosti-pouziti-destove-vody-a-casti-zarizeni

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Ve fázi návrhu budovy (jak novostavby, tak rekonstrukce) se hodnotí kvalita projektu z hlediska navržených opatření, která snižují množství pitné vody odebrané z vodovodního řadu. Mezi tato opatření patří:

 • Zachycení dešťové vody v akumulačních nádržích a vodních povrchových nádržích a její využití v budově a jejím okolí;
 • Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování;
 • Návrh úsporných opatření (dvojí intenzita splachování WC, perlátory a stop ventily na umyvadla a sprchy, termostatické ventily ve sprchách, popřípadě cirkulace vody)

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Využití srážkové vody

Využití srážkové vody zachycené na budově nebo pozemku je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.RT.1.

Tab. UPV.RT.1:  Hodnocení způsobu využití srážkové vody

Popis opatření využití srážkové vody

Kredity KUPV.RT

Srážková voda je akumulována a odpařována z volné hladiny nebo vegetačních ploch budovy a okolí

+1

Srážková voda je akumulována a po vhodné úpravě využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Srážková voda je akumulována a přečištěna v nádrži a je dovedena do budovy, kde je využita k jejímu provozu (splachování WC, úklid, praní, aj.).

+3

Využití šedé splaškové vody

Využití šedé splaškové vody, tj. přečištěné vody z praní, mytí a sprchování, je hodnoceno dle způsobu úpravy a následného využití. Kreditové hodnocení jednotlivých opatření je uvedeno v Tab. UPV.SP.1.

Tab. UPV.SP.1: Hodnocení způsobu využití šedé splaškové vody

Popis opatření využití šedé splaškové vody

Kredity KUPV.SP

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána k údržbě okolí budovy (zalévání zahrady, mytí auta, úklid venkovních ploch, aj.).

+2

Šedá splašková voda je akumulována a po vhodné úpravě je využívána pro provoz budovy (splachování WC, úklid, praní).

+3

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví jako součet dílčích kreditů z jednotlivých modulů:

$ K_{\textup{UPV}}= K_{\textup{UPV.RT}}+K_{\textup{UPV.SP}} $

kde:

KUPV je výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody;

KUPV.RT je kreditové ohodnocení využití srážkové vody;

KUPV.SP je kreditové ohodnocení využití šedé splaškové vody.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení úspor pitné vody KUPV.

Tab. UPV.1: Kriteriální meze pro UPV Úspora pitné vody

Výsledné kreditové ohodnocení KUPV Body
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
≥ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.UPV a modul(y) UPV.RT (vm.1),UPV.SP (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *