A.4 Environmentální data (vk.1)

A.4 Environmentální data

V následujících šesti environmentálních kritérií se hodnotí svázané a provozní dopady environmentálních indikátorů:

 • Primární energie z neobnovitelných zdrojů (E.PEE)
 • Potenciál globálního oteplování (E.GWP)
 • Potenciál okyselování prostředí (E.ACP)
 • Potenciál eutrofizace prostředí (E.EUP)
 • Potenciál ničení ozonové vrstvy (E.ODP)
 • Potenciál tvorby přízemního ozonu (E.POC)

Tento způsob hodnocení je metodicky v souladu s hodnocením LCA (life cycle assessment = posuzování životního cyklu). Výše uvedená kritéria je možno považovat za zjednodušené hodnocení LCA a při podrobnějším posuzování je možno na ně dále navázat. Z Tab. A.4.1. je patrné, které fáze životního cyklu jsou zahrnuty.

Tab. A.4.1: Započítané fáze životního cyklu budovy

dělení dle ČSN EN 15 979 metodika SBToolCZ

 

Životní cyklus budovy: Označení Část cyklu
Fáze výroby A1 Dodávka surovin svázané dopady
A2 Doprava svázané dopady
A3 Výroba svázané dopady
Fáze výstavby A4 Doprava na a ze staveniště
A5 Proces výstavby a instalace
Fáze užívání B1 Užívání budovy a instalovaných výrobků
B2 Údržba
B3 Opravy
B4 Výměna svázané dopady – částečně – formou uvažování životnosti
B5 Rekonstrukce
B6 Provozní spotřeba energie provozní dopady
B7 Provozní spotřeba vody
Fáze konce životního cyklu C1 Demolice
C2 Doprava
C3 Nakládání s odpady
C4 Odstranění stavby bez započtení přínosů z této činnosti plynoucí
Doplňující informace nad rámec  životního cyklu D Potenciál  opětovné použití, recyklace a energetického využití

SBToolCZ se věnuje i ostatním fázím životního cyklu, ale jinou formou hodnocení než přes environmentální indikátory (např. B7 – E.UPV Úspora pitné vody, D – E.CIR Cirkularita konstrukcí a materiálů).

Pro vyhodnocení výše popsaných kritérií jsou potřeba environmentální data. Jako zdroj environmentálních dat pro stanovení svázané energie a emisí je možné využít:

 • databázi environmentálních dat pro SBToolCZ (zpřístupněna pouze autorizovaným osobám);
 • EPD (environmentální prohlášení o produktu);
 • databázi Ecoinvent v.3.8.

Databáze environmentálních dat pro SBToolCZ vychází z placené databáze Ecoinvent v.3.8. Z tohoto důvodu ji není možné bezplatně uvolňovat a je zpřístupněna pouze autorizovaným osobám SBToolCZ, které prošly školením. Z důvodu zachování konzistence dat a relevance nastavených kriteriálních mezí není možné využívat data z jiných zdrojů. Zdroj environmentálních dat ke konkrétním položkám musí být vždy uveden. Pokud databáze neobsahuje hledaný materiál, pak je na úvaze auditora zvolit materiál obdobný.

Popis environmentálních dat

Databáze environmentálních dat pro SBToolCZ obsahuje data k 6 environmentálním indikátorům pro většinu běžných stavebních materiálů. Je založena na datech pocházejících z mezinárodní LCA databáze Ecoinvent v .3.8. Data byla získána metodou posuzování dopadů životního cyklu (LCIA) CML 2001, využívající charakterizační faktory CML-IA. Tento postup je v souladu se zjednodušenou metodou LCA podle norem ČSN EN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda , ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů a ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice.

Při využití databáze Ecoinvent verze 3.8 a v souladu s ČSN EN 15804+A1 se postupuje následovně:

 • využívá se systémový model „Allocation, cut-off by classification“;
 • vybírají datasety, kde je uvedeno „production“, datasety „market for“ se nepoužijí;
 • využívají se datasety s lokalitou v pořadí 1. CZ, 2. RER, 3. DE, 4. CH (případně jiné evropské země), 5. GLO, 6. RoW;
 • využívají se data podle Tab. A.4.2.

Tab. A.4.2: Environmentální indikátory posuzované v rámci SBToolCZ

Ecoinvent v.3.8
Název indikátoru  v SBToolCZ Jednotka v SBToolCZ Originální název v Ecoinventu v.3.8 Jednotka v Ecoinventu v.3.8
Metoda v ecoinventu – CML 2001 (superseded)
Potenciál  globálního oteplování (GWP) [kg CO2 ekv.]

 

climate change – GWP 100a [kg CO2-Eq]
Potenciál acidifikace (AP) [kg SO2 ekv.] acidification potential – average European [kg SO2-Eq]
Potenciál eutrofizace (EP) [kg (PO4)3- ekv.] eutrophication potential – generic [kg PO4-Eq]
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP) [kg Ethene ekv.]

[kg C2H4,ekv.]

photochemical oxidation (summer smog) – high NOx POCP [kg ethylene-Eq]
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP) [kg CFC 11 ekv.] stratospheric ozone depletion – ODP steady state [kg CFC-11-Eq]
Metoda v ecoinventu cumulative energy demand
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (PEInre) [MJ]

 

Součet položek: fossil, nuclear a primary forrest

 

[MJ-Eq]

 

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.4 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.