C.LCC Náklady životního cyklu (AB vk.1)

C.LCC Náklady životního cyklu

Verze metodiky 2020.1, typologie AB.

Záměr hodnocení

Jasná a promyšlená koncepce projektu v ekonomických souvislostech celého životního cyklu budovy. Analýza nákladů životního cyklu je přímý nástroj ke zlepšení udržitelnosti staveb.

Kontext

Ekonomika projektu je zásadním kritériem efektivní existence všech budov. Rozhodování pouze na základě investičních nákladů je ale krátkozraké a nedostačující. Nanejvýš vhodné je dbát na kvalitní analýzu provozních nákladů, a to již v úvodní fázi procesu navrhování, což zajišťuje vyšší kvalitu projektu a hodnotu budovy v čase. Jednotlivé fáze životního cyklu stavebního díla by měly být z pohledu nákladů optimalizovány. Obecně platí, že rozhodnutí v počátečních fázích projektu mají značný vliv na další fáze životního cyklu budovy. Zároveň se změny v počátečních fázích provádí snáze než již na dokončené stavbě. Z těchto důvodů je vhodné při výběru nejlepší projektové varianty zařadit mezi rozhodovací kritéria i náklady životního cyklu objektu. Výdaje budovy po dobu životního cyklu zahrnují například následující položky:

 • Investiční výdaje – výše investičních výdajů je součtem výdajů na výstavbu nového objektu či na jeho (i budoucí) rekonstrukci a mělo by o nich být rozhodováno s vědomím, že jejich hodnota ovlivňuje budoucí výši výdajů provozních (např. souvisejících se spotřebou energií).
 • Administrativní výdaje – tyto výdaje vyplývají z vlastnictví budovy a vznikají bez ohledu na to, zda je budova provozována, či nikoli. Řadí se sem především daň z pozemku, daň z nemovitosti, náklady na pojištění a náklady na správu.
 • Provozní výdaje – patří sem výdaje nutné pro funkční provoz budovy. Jde o výdaje na spotřebu energií v budově, vodné a stočné, hospodaření s odpady, úklid, apod.
 • Výdaje na údržbu a opravy budovy – obsahově sem patří výdaje, které zabezpečují údržbu a opravy budovy včetně jejích technologií. Jsou to zejména pravidelné preventivní a servisní prohlídky technologie v budově, údržbové práce, neinvestiční výdaje na výměny stavebních prvků a technologií, servisní služby , odstranění poruch vzniklých provozováním.
 • Výdaje na konci životního cyklu – celý životní cyklus stavby zahrnuje i odstranění stavby, tedy demolici, demontáž či dekonstrukci.

K hodnocení nákladů životního cyklu slouží metoda LCC (Life Cycle Cost; viz Slovníček pojmů). Výsledky výpočtu nákladů životního cyklu mohou být využity např. k výběru mezi různými variantami projektu, k podrobnému projektování, k výběru mezi různými stavebními materiály, konstrukcemi a systémy, k návrhům zlepšení či změny některých provozních parametrů, apod. Mezi přínosy LCC patří to, že metoda umožňuje určit roční náklady (anuitu současné hodnoty (PV) celkových výdajů) budovy již v projektové fázi. Tím lze významně přispět k zajištění minimalizovaných ročních nákladů ve zvolené kvalitě, resp. k optimalizaci návrhu s ohledem na celkové náklady životního cyklu budovy. LCC lze také vhodně užít k optimalizaci mezi náklady a vybudovanou kvalitou budovy.

Jako jeden z nejdůležitějších parametrů pro rozhodování slouží čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value). NPV lze vypočítat jako sumu všech peněžních toků souvisejících s investicí diskontovaných k současnosti pomocí diskontní úrokové míry. Hlavní výhoda čisté současné hodnoty jako kritéria při výběru optimálních variant projektu je zohlednění faktoru časové hodnoty peněz.

Indikátor

Kreditové ohodnocení projektové přípravy z hlediska hodnocení nákladů životního cyklu (LCC).

Literatura

 • ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 60300-3-3 Management spolehlivosti – Část 3: Návod k použití – Oddíl 3: Analýza nákladů životního cyklu

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy Ve fázi certifikace se především prověří, že je zrealizována optimální varianta, která vzešla z LCC analýzy. V případě, že tento stav nenastal, kredity se v dané položce (3 nebo 8) neudělí. Připouští se výjimka, při které je doloženo technické a ekonomické zdůvodnění (např. aktualizovaná analýza LCC), proč nemohla být zrealizována původní optimální varianta.
Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Hodnocení spočívá ve zjištění, zda a jak podrobně byla provedena analýza nákladů životního cyklu (LCC) u projektované nové budovy či projektu rekonstrukce. Naplnění požadavků se prokazuje existencí dokumentů, které vhodnou a dostatečnou formou prezentují náklady životního cyklu a jsou zpracovány odborným způsobem. V optimálním případě je LCC analýza podložena softwarovým modelem. LCC analýza musí postihovat fáze výstavby a provozu. Zahrnutí konce životního cyklu je v rámci SBTooluCZ nepovinné.

V analýze musí být identifikovány všechny významné výdajové a příjmové položky. LCC analýza musí pro hodnocení SBToolCZ povinně obsahovat následující:

 • náklady na výstavbu;
 • náklady na energie a vodu;
 • náklady administrativní;
 • náklady odpadového hospodářství.

LCC analýza by měla optimálně obsahovat následující položky (nejsou v SBToolCZ povinné):

 • náklady na revizi a údržbu technologických zařízení a elektroinstalací;
 • náklady na údržbu konstrukcí;
 • náklady na údržbu zeleně (vnější i vnitřní);
 • náklady na údržbu venkovních ploch;
 • náklady na požární revize;
 • náklady na ostrahu a provoz bezpečnostních systémů;
 • náklady na pojištění;
 • náklady na úklid a čištění;
 • ostatní.

Pozitivně se hodnotí skutečnost, když je LCC analýza zpracována pro hodnocení několika konstrukčních, či materiálových variant řešení a výsledky z ní jsou zohledněny ve změnách návrhu budovy a optimální varianta (např. varianta s minimálními diskontovanými náklady životního cyklu) je implementována do projektu budovy. Tyto skutečnosti musí být řádně doloženy v provedených analýzách.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

 • LCC.AN - Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

LCC.AN
Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu

Analýza nákladů životního cyklu musí pokrývat alespoň 20 let provozu školské budovy, 25 let provozu bytového domu a 30 let provozu administrativní budovy.

Podle podrobnosti podkladů a analýz nákladů životního cyklu se přidělují kredity dle Tab. LCC.AN.1 za každou splněnou položku.

Tab. LCC.AN.1: Přidělení kreditů dle naplnění požadavků na provedení analýzy nákladů životního cyklu a její podrobnost

Podrobnost analýzy nákladů životního cyklu a implementace výsledků

Kredity KLCC.AN

1

Byla provedena analýza LCC projektu budovy v požadovaném* rozsahu.

+10

2

Provedená analýza LCC obsahuje analýzu rizik a citlivostní analýzu.

+3

3

Výsledky LCC analýzy byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy.**

+5

4

Byla provedena analýza LCC konstrukčního systému alespoň ve dvou variantách.**

+4

5

Byla provedena analýza LCC obvodového pláště alespoň ve dvou variantách.

+4

6

Byla provedena analýza LCC technických zařízení pro větrání, vytápění alespoň ve dvou variantách.

+4

7

Byla provedena analýza LCC jiných částí budovy alespoň ve dvou variantách. Kredity se udělují za každou další analýzu, která postihuje ty části budovy, které tvoří více než 3 % z celkových investičních nákladů.

+3

8

Výsledky LCC analýzy z bodů 4, 5, 6 nebo 7 byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy (kredity se udělují za každou relevantní implementaci výstupů).***

+2

9

Byl vytvořen informační leták, nebo brožura informující budoucí uživatele objektu o nákladech v průběhu životního cyklu budovy (založených na výsledcích z LCC analýzy).

+2

Pozn.:

* Požadovaným rozsahem se míní naplnění podmínek vypsaných výše.

** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 2 a 3 je podmíněno udělením kreditů za požadavek v položce č. 1.

*** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 8 je podmíněno udělením kreditů za odpovídající požadavek v položkách č. 4, 5, 6 nebo 7.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení kritéria se stanoví podle vztahu:

KLCC = KLCC.AN

kde:

KLCC je výsledné kreditové ohodnocení nákladů životního cyklu;

KLCC.AN je kreditové ohodnocení podrobnosti provedení analýzy nákladů životního cyklu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení nákladů životního cyklu KLCC.

Tab. LCC.1: Kriteriální meze pro LCC Náklady životního cyklu

Kreditové ohodnocení KLCC

Body

0

0

6

4

12

5

20

6

32

8

≥ 38

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium C.LCC a modul(y) LCC.AN (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.