C.MTO Management tříděného odpadu (RD vk.1)

C.MTO Management tříděného odpadu

Verze metodiky 2020.1, typologie RD.

Záměr hodnocení

Motivace k podpoře uživatelů k třídění odpadu a vytváření podmínek pro efektivní třídění odpadu.

Kontext

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 30 milionu tun odpadu nejrůznějšího původu. Z tohoto množství zaujímá odpad z domácností cca jednu desetinu. Na každého občana tak připadá ročně asi 300 kg domovního odpadu.

Podle společnosti EKO-KOM, a. s. v roce 2014 vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Odpady třídí přibližně 72 % obyvatel ČR, množství obyvatel třídících odpad narostlo poměrně rychle přibližně do roku 2007.

V nerezidenčních budovách je složení odpadu odlišné od klasického domovního odpadu. Uvádí se, že přibližně 55 % z celkového objemu odpadu tvoří papír, 10 % karton, po 5 % připadá shodně na znovu využitelné papírnické potřeby a nápojové kartony a pouze zbývajících 25 % je směsný odpad. Proto je vhodné vytvořit v takovýchto budovách vhodné podmínky zejména pro nakládání s těmito druhy odpadu. Efektivní fungování celého systému záleží samozřejmě i na míře zapojení uživatelů budovy a jejich informovanosti.

Obor odpadového hospodářství je v současné době orientován na obecně uznávané principy systémů nakládání s komunálními odpady, které lze shrnout následovně:

 • předcházení vzniku odpadů, tedy preventivní opatření;
 • třídění využitelných odpadů v místě jejich vzniku a zajištění jejich dalšího využití;
 • třídění nebezpečných odpadů v místě vzniku a zajištění jejich dalšího využití nebo odpovídajícího zneškodnění;
 • energetické využití směsného odpadu;
 • zneškodnění nevyužitelných podílů odpadů.

V oblasti návrhu staveb lze ovlivnit svým řešením především druhý a třetí bod. Lze tak vytvořit podmínky v budově, které motivují uživatele k vyšší míře sběru a třídění využitelných odpadů.

Indikátor

Kreditové ohodnocení zahrnující způsob vybudování sběrných míst, počet tříděných komodit a další nakládání s odpadem.

Literatura

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • Webové stránky projektu Tonda Obal (http://www.ucitele.tonda-obal.cz/)
 • Webové stránky společnosti EKO-KOM, a.s. (http://www.ekokom.cz/)
 • Souhrnný dokument Produkce a nakládání s odpady v roce 2014, ministerstvo životního prostředí ČR
 • Resource NSW 2002: WasteReduction in Office Buildings: A GuideforBuildingManagers

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy Pro hodnocení ve fázi certifikace hotové budovy je předepsaná fyzická inspekce auditora v posuzované budově. Hodnocení auditor aktualizuje dle skutečně zjištěného stavu.
Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Vysvětlení termínů používaných v rámci následujících modulů:

 • Sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby nebo shozy šachtou do centrálního sběrného místa.
 • Sadou sběrných nádob se rozumí skupina oddělených sběrných nádob/shozů pro většinu tříděných komodit v objektu
 • Centrální sběrným místem se rozumí místo, kde jsou fyzicky umístěné oddělené sběrné nádoby, do kterých se vynáší odpad ze sběrných míst a odkud je odpad předáván k likvidaci místní správě nebo příslušné společnosti zpracující odpad
 • Mimo budovu se uznávají pouze ta sběrná místa, která jsou v prostorech vlastnicky příslušejících k budově (viz „hodnocený pozemek“ ve slovníčku pojmů).
 • Pokud je popsáno, že sada sběrných nádob musí být na každém patře, jsou myšlena patra, která jsou běžně přístupná většině uživatelů dané budovy.

Potřebná kapacita, resp. objem sběrných nádob, vychází z potřeby odvozu odpadu z centrálního sběrného místa mimo pozemek budovy 1x týdně a vyprazdňování sběrných nádob 1x denně. Pokud je intenzita vyprazdňování sběrných nádob nebo odvozu z centrálního sběrného místa odlišná, potřebný objem nádob je nutné adekvátně upravit. U shozů se určuje pouze kapacita centrálního místa. Potřebná kapacita je definovaná u každé typologie a komodity zvlášť na základě počtu uživatelů daného místa, jak je uvedeno v Tab. MTO. 1.

Tab. MTO.1: Potřebný objem sběrných nádob

Komodita

 

Potřebný objem nádob [l]

Bytové domy

Administrativní budovy

Školské budovy

papír

2 · PPU

4 · PPU  

2 · PPU

plasty

1,5 · PPU

1 · PPU

1 · PPU

sklo

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

nápojové kartony

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

bioodpad

0,5 · PPU

0,5 · PPU

0,5 · PPU

směsný

6 · PPU

2 · PPU

3 · PPU

PPU = předpokládaný počet uživatelů daného sběrného místa

Při stavebních úpravách či novém návrhu stavby je důležité při budování sběrných míst dbát platné legislativy – např. sběrná místa nesmí být bariérou v chráněných únikových cestách.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

 • MTO.OB - Nakládání s odpadem v budově
 • MTO.PB - Počet tříděných komodit
 • MTO.SR - Vybudování sběrných míst

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

MTO.OB
Nakládání s odpadem v budově

Kredity KMTO.OB = 0 vyjma případů uvedených v tabulce Tab. MTO.OB.1. Kredity se přidělují za opatření zlepšující třídění odpadu.

Tab. MTO.OB.1: Přidělení kreditů KMTO.OB za nakládání s odpadem v budově

Opatření

Kredity  KMTO.OB

V budově je nainstalován kompaktor či lis na odpad.

+1

Sběrná místa jsou přehledně označena včetně popisu sbíraných položek, oddělení tříděných komodit je na pozemku spolehlivě dodrženo.

+1

Projekt navrhuje inovativní řešení pro zjednodušení nakládání s odpadem (sběrné nádoby přístupné bez nutnosti vstupu obsluhy do objektu, nástroje pro přepravu sběrných nádob, apod.).

+1

Informace o tříděném odpadu, důvodech třídění a způsobu zpracování odpadu je přehlednou formou zprostředkována uživatelům budovy.*

+1

Třídění odpadu v budově je podpořeno vhodným motivačním nástrojem.**

+1

* Informace o tříděném odpadu může být poskytnuta libovolnou formou, musí být ale k dispozici nepřetržitě (např. formou stabilních bannerů, plakátů, obrázků či popisu na sběrných nádobách). Informace zprostředkovávaná jednorázově není uznatelná. Forma musí být srozumitelná uživatelské skupině, které je budova určená.

** Motivačním nástrojem ke třídění odpadu může být jakékoliv opatření podporující uživatele ke třídění, například viditelné množství vytříděného množství odpadu, poutavé popisy u sběrných nádob, hra provádějící tříděním odpadu aj.

MTO.PB
Počet tříděných komodit

Obvykle se sbírají a třídí následující typy odpadů:

 • papír,
 • plasty,
 • sklo,
 • nápojové kartony,
 • kovy,
 • textil,
 • bioodpad,
 • použitý olej,
 • drobný elektroodpad,
 • baterie a akumulátory,
 • samostatnou skupinou je odpad netříděný – směsný.

V tomto modulu se na základě Tab. MTO.PB.1 přidělí kredity KMTO.PB podle počtu komodit, které je možné v objektu vytřídit.

Tab. MTO.PB.1: Přidělení kreditů KMTO.PB podle počtu tříděných komodit

Počet tříděných komodit

Kredity KMTO.PB

méně než 4

0

4

2

5

4

6

6

7

8

8 a více

10

MTO.SR
Vybudování sběrných míst

Dle projektové dokumentace se posoudí návrh sběrných míst pro odpad. Tab. MTO.SR.1 poskytuje podklad pro přidělení kreditů KMTO.SR.

Tab. MTO.SR.1: Přidělení kreditů KMTO.SR za vybudování sběrných míst

Řešení sběrných míst

Kredity KMTO.SR

Sada sběrných nádob není v budově ani mimo ni.

0

Existuje nekrytá sada sběrných nádob mimo budovu na hodnoceném pozemku.

6

Existuje krytá sada sběrných nádob v domě, nebo na hodnoceném pozemku.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO se stanoví podle vztahu:

KMTO=KMTO.SR+KMTO.PB+KMTO.OB

kde:

KMTO je kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu;

KMTO.SR je kreditové ohodnocení vybudování sběrných míst;

KMTO.PB je kreditové ohodnocení počtu tříděných komodit;

KMTO.OB je kreditové ohodnocení nakládání s odpadem v budově.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení managementu tříděného odpadu KMTO.

Tab. MTO.2: Kriteriální meze pro MTO Management tříděného odpadu

Kreditové ohodnocení KMTO

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium C.MTO a modul(y) MTO.OB (vm.1),MTO.PB (vm.1),MTO.SR (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.