E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí (AB vk.1)

E.EUP Potenciál eutrofizace prostředí

Verze metodiky 2020.test, typologie AB.

Záměr hodnocení

Snížení dopadu provozu budov, při kterém dochází k přesycování prostředí minerálními živinami.

Kontext

Na celkové eutrofizaci prostředí se podílí přirozená a kulturní eutrofizace. Přirozená eutrofizace souvisí s přírodními procesy, naopak kulturní eutrofizace souvisí s lidskou činností, tedy s rozvojem průmyslu a nástupem jeho produktů. Tato eutrofizace dnes zcela převažuje.

Na eutrofizaci se podílí především dusík a fosfor, jejich zvyšující se koncentrace v prostředí ohrožuje biodiverzitu, vysoký obsah živin může mít dalekosáhlé negativní dopady na přírodní ekosystémy. Jde například o nadměrný růst řas a sinic v povrchových vodách, ke kterému dochází v důsledku nadměrného přísunu výše zmíněných sloučenin.

Provoz budov se podílí na eutrofizaci především ve třech oblastech:

 • vypouštění emisí z energetických zdrojů,
 • vypuštěná emisí v procesu výroby a dopravy stavebních materiálů,
 • vypouštění nevyčištěných splašků a neodstraňování anorganického fosforu v čistírnách odpadních vod, přičemž splašky obsahují množství fosfátů z pracích a mycích prostředků.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí PO43‐, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg PO43‐,ekv./(m2·a).

Literatura

 • ČSN EN ISO 14040:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044:2006  Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce – Envimat, www.envimat.cz
 • Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) (www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
 • Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace návrhu budovy nezapočítávají.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Měrné roční provozní emise PO43-ekv.

Hodnotí se provozní emise vznikající jako důsledek spotřeby energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Spotřeba primární energie. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se pak pomocí emisních faktorů přepočítají na emise PO43-ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Celková suma roční provozní produkce emisí PO43‐ekv.  se vztáhne na celkovou podlahovou plochu – Tab. EUP.PE.1.

Tab. EUP.PE.1: Stanovení měrné roční provozní produkce emisí PO43‐ekv.

Položka m.j. Hodnota
Roční provozní produkce emisí PO43‐ekv. kg PO43-ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HEUP.PE: Měrná roční provozní produkce emisí PO43‐ekv. kg PO43-ekv./(m2·a)  

Měrné roční svázané emise PO43-ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí PO43-ekv., které jsou uvedeny v katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce Envimat (www.envimat.cz). V případě, že v této databázi nejsou potřebná data dostupná, připouští se využití databáze Ecoinvent v.2 (www.ecoinvent.ch). Hodnotitel v této databázi vždy volí data s lokalizací nejbližší místu výstavby budovy.

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí PO43-ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu – Tab. EUP.SE.1.

Tab. EUP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí PO43-ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HEUP.SE: Měrná roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./(m2·a)  

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{EUP}}=H_{\textup{EUP.SE}}+H_{\textup{EUP.PE}} $

kde:

HEUP je výsledná měrná roční produkce emisí PO43-,ekv. [kg PO43-,ekv./(m2·a)];

HEUP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí PO43-,ekv. [kg PO43-,ekv./(m2·a)];

HEUP.PE je měrná roční produkce provozních emisí PO43-,ekv. [kg PO43-,ekv./(m2·a)].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí PO43-,ekv. v kg PO43-,ekv./(m2·a).

Tab. EUP.1: Kriteriální meze pro EUP Eutrofizace prostředí

Výsledná měrná roční produkce emisí PO43-,ekv. HEUP [kg PO43-,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,123

0

0,115

1

0,106

2

0,098

3

0,089

4

0,081

5

0,072

6

0,064

7

0,055

8

0,047

9

≤ 0,038

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

 

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.EUP a modul(y) EUP.PE (vm.1),EUP.SE (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.