E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy (AB vk.1)

E.ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Verze metodiky 2020.1, typologie AB.

Záměr hodnocení

Zmírnění dopadu stavby na ničení ozonové vrstvy, aneb důraz na snížení množství ekvivalentních emisí trichlormonofluormetanu (CFC 11) vzniklých v průběhu výstavby a provozu budovy. Jedná se tedy o redukci emisí CFC 11,ekv. vzniklých v souvislosti s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy a snížení množství produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. v použitých konstrukčních materiálech.

Kontext

V období od šedesátých do osmdesátých let 20. století začala prudce narůstat spotřeba látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a to zejména chlorfluoruhlovodíků (CFC). Přímá souvislost mezi produkcí látek CFC a úbytkem stratosférického ozonu byla objevena až v polovině sedmdesátých let 20. století. V roce 1985 byla v OSN za účelem ochrany ozonové vrstvy přijata Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a v roce 1987 pak její prováděcí Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. K těmto mezinárodním smlouvám postupně přistoupila naprostá většina států světa, včetně České republiky.

Mezi látky poškozující ozonovou vrstvu patří halony (ty mají nejvyšší potenciál pro poškozování), látky CFC (tzv. tvrdé freony), HCFC (tzv. měkké freony), methylbromid, tetrachlormethan, aj.

V současné době se v ČR pro běžná použití nepoužívají látky CFC a halony. Látky HCFC se již používají pouze v některých chladicích zařízeních starších typů a ve výjimečných případech také jako náhrada za halony ve vymezených aplikacích v požární technice.

Nejvýznamnějším odvětvím používání látek, které poškozují ozonovou vrstvu Země, je chladicí a klimatizační technika. Výroba, dovoz a vývoz CFC a výrobků, které je obsahují, jsou v České republice od roku 1996 pro běžné účely zákonem zakázány. V případě látek HCFC je jejich výroba zakázána od roku 1997 a jejich dovoz je limitován vyhláškou. Dle zákona č. 86/2002 Sb. musely být vyřazeny z provozu systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující halony nejpozději do 31. prosince 2003.

Indikátor

Hodnota výsledné měrné roční produkce emisí CFC 11, ekv. v kg vztažená na 1 m2 celkové podlahové plochy – kg CFC 11,ekv. / (m2 · a).

Literatura

 • Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce – Envimat, www.envimat.cz
 • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14041 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza
 • ČSN EN ISO 14042 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů
 • ČSN EN ISO 14043 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Interpretace životního cyklu
 • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
 • ČSN EN 15643‐1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec
 • ČSN EN 15643‐2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
 • IRZ – Integrovaný registr znečišťování
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fl uorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fl uorovaných skleníkových plynů

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy Po výstavbě budovy se zaktualizuje výkaz výměr a na jeho základě se stanoví aktuální hodnota měrné roční svázané spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů.

U hodnocení provozních spotřeb energií se při procesu certifikace hodnoty ověří dle skutečně naměřených hodnot dílčích spotřeb energie. Pokud neexistují změřené spotřeby dle požadovaného rozčlenění, pak se musí vhodným způsobem rozklíčovat. Přípustné je užití dat z energetického auditu (pokud existuje).

Také se musí zohlednit případné nedosažení plné obsazenosti budovy, a to přepočtem spotřeby energie na plnou, resp. projektovanou obsazenost. Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě během různých let lze provést přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou.

Shell and Core Pokud je budova projektována jako Shell and Core a některé konstrukce a materiály nejsou známy a není možné je odhadnout, tak se ve fázi certifikace návrhu budovy
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují jen rekonstrukcí přidané materiály a prvky budovy. Původní konstrukce a zařízení se do výpočtu nezahrnují.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise CFC 11,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE.  Emisní faktory se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Celková suma roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.PE.1.

Tab. ODP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./(m2·a)

Měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí CFC 11,ekv., které jsou uvedeny v katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce Envimat (www.envimat.cz). V případě, že v této databázi nejsou potřebná data dostupná, připouští se využití databáze Ecoinvent v.2 (www.ecoinvent.ch). Hodnotitel v této databázi vždy volí data s lokalizací nejbližší místu výstavby budovy.

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí CFC 11,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.SE.1.

Tab. ODP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv.

kg CFC 11,ekv./(m2·a)

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná hodnota se stanoví dle vzorce:

$ H_{\textup{ODP}}=H_{\textup{ODP.SE}}+H_{\textup{ODP.PE}} $

kde:

HODP je výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.SE je měrná roční produkce svázaných emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)];

HODP.PE je měrná roční produkce provozních emisí CFC 11,ekv. [kg CFC 11,ekv./(m2·a)].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. v kg CFC 11,ekv./(m2·a).

Tab. ODP.1: Kriteriální meze pro ODP Potenciál ničení ozonové vrstvy

Výsledná měrná roční produkce emisí CFC 11,ekv. HODP [kg CFC 11,ekv./( m2·a)]

Body

≥ 0,000 016 0

0

0,000 014 6

1

0,000 013 2

2

0,000 011 8

3

0,000 010 4

4

0,000 009 0

5

0,000 007 6

6

0,000 006 2

7

0,000 004 8

8

0,000 003 4

9

≤ 0,000 002 0

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium E.ODP a modul(y) ODP.PE (vm.1),ODP.SE (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.