L.KRI Prevence kriminality (AB vk.1)

L.KRI Prevence kriminality

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Zhodnocení rizika kriminality a obavy z kriminality v lokalitě, resp. ve vystavěném prostředí.

Kontext

Evropská charta měst zaručuje základní občanské právo obyvatel evropských měst na „bezpečné město bez kriminality, delikvence a násilí“, založené na principu nezávislého rozvoje osídlení a nikoli na privilegovaných a oddělených prostorech, které by se staly izolovaným územím.

Prevence kriminality a zmenšení strachu prostřednictvím urbanistického řešení je jedním z klíčových cílů konečné deklarace Mezinárodní konference v Erfurtu v roce 1997, kdy bylo stanoveno, že: „kriminalita a obava z kriminality a pocit nejistoty v evropských městech jsou hlavními problémy působícími na obyvatele a nalezení uspokojivých řešení těchto problémů je jedním z hlavních faktorů vedoucích ke klidu a stabilitě“.

Prevence kriminality ve vystavěném prostředí je založena na tzv. Situační prevenci kriminality, která je praktickou aplikací teorie příležitosti. Cílem Situační prevence kriminality je:

 • redukovat příležitosti ke kriminalitě,
 • zvyšovat riziko odhalení,
 • minimalizovat užitek z kriminální činnosti,
 • posilovat povědomí, že kriminalita není tolerována,
 • poskytovat asistenci a informace potenciálním či aktuálním obětem.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Literatura

 • ČSN P CEN/TS 14383‐1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů
 • ČSN P CEN/TS 14383‐2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby
 • ČSN P CEN/TS 14383‐3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí
 • Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Dostupné z: www.cpted.net
 • SAFEPOLIS ‐ Crime prevention guidelines for urban planning and design. Dostupné z: www.labqus.net

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Posouzení rizik kriminality

Krok 1: Identifikace lokality a posudek rizik kriminality

Provede se stručné zhodnocení potenciálních rizik kriminality, jehož součástí je identifikace lokality:

 • KDE – Popis lokality (určení fyzické charakteristiky lokality);
 • CO – Statistiky kriminality (problémy s kriminalitou);
 • KDO – Socio‐ekonomické a demografické informace (popis uživatelů).

Krok 2: Podrobné hodnocení rizik kriminality

V tomto Kroku se provede podrobné hodnocení podle normy:

 • Budovy ve fázi návrhu – ENV 14383-2:2003 Příloha A;
 • Existující budovy – ENV 14383-2:2003 Příloha B.

Dle normy by podrobné hodnocení rizik mělo obsahovat:

 • Definice typu, pravděpodobnosti výskytu a závažnosti možných problémů s kriminalitou, které je potřeba řešit (existující budovy) či jim předcházet (projekty). Problémy s kriminalitou, které je potřeba vzít v úvahu jsou: strach z kriminality, vloupání, vandalismus (včetně graffiti), pouliční násilí (rabování, potyčky, sexuální obtěžování), automobilová kriminalita (krádeže a vykrádání automobilů, žhářství), krádeže (krádeže v obchodech /kapsářství /krádeže bicyklů /motocyklů apod.), žhářství.
 • Definice faktorů, speciálně vlastností navrhované budovy a jejího okolí, které mohou přímo nebo nepřímo přispívat k problémům s kriminalitou popsaným výše.

Krok 3: Identifikace problémů s kriminalitou a potenciálu pro zlepšení

Krok 3 obnáší stanovení konkrétních požadavků a termínů, kdy by bylo možno navržené úpravy realizovat. Při nastavování požadavků je vhodné použít referenční existující hodnoty z obcí nebo území s podobným charakterem zástavby a složení obyvatelstva.

Krok 4: Návrhy detailních plánů pro zlepšení (obsahující konkrétní prostředky a strategie)

Detailní plány v Kroku 4 by měly obsahovat:

 • předpoklad, jaké události lze očekávat v blízké budoucnosti, když nebudou provedeny preventivní akce (strach z kriminality, kriminalita);
 • porovnání výsledku předchozího bodu při uvažování splnění požadavků v Kroku 3 (vyjmenovány alespoň dva rozdíly);
 • nejefektivnější strategie vedoucí k dosažení požadavků v Kroku 3;
 • opatření, která by se měla realizovat;
 • náklady na navrhovaná opatření;
 • posouzení účinnosti navrhovaných opatření;
 • možné nepřesnosti některých předpokladů a vliv těchto možných nepřesností na výsledný stav.

Krok 5: Konzultace s odpovědným orgánem a výběr detailních plánů, které budou realizovány

Za zodpovědný orgán lze považovat buď úřad, který má na starost bezpečnost, nebo místní samosprávu.

Ve spolupráci s odpovědným orgánem by měly být podniknuty tyto kroky:

 • pokud jsou návrhy v Kroku 3 v pořádku, provede se výběr opatření a strategií, které budou realizovány;
 • pokud si odpovědný orgán vyžádá další rozpracování návrhů v Kroku 3, měly by být údaje doplněny a výběr opatření a strategií, které budou realizovány, se provede z upravených návrhů.

Jakmile je rozhodnuto, které kroky budou realizovány, měl by být sepsán závazný protokol, který bude zavazovat k realizaci přislíbených opatření.

Krok 6: Realizace vybraných plánů (úprava projektové dokumentace)

Za splnění Kroku 6 je považován stav, kdy vybrané úpravy byly zapracovány do projektové dokumentace, a je tedy učiněno vše pro maximální ochranu budovy a lokality před kriminalitou.

Kreditové ohodnocení modulu KRI.RA se provede dle Tab. KRI.RA.1.

Tab. KRI.RA.1: Kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality

Dosažený stupeň v procesu prevence kriminality

Kredity KKRI.RA

Prevence kriminality není neřešena

0

Je proveden Krok 1

2

Jsou provedeny Kroky 1–2 včetně

4

Jsou provedeny Kroky 1–3 včetně

6

Jsou provedeny Kroky 1–4 včetně

8

Jsou provedeny Kroky 1–5 včetně

9

Jsou provedeny Kroky 1–6 včetně

10

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RA}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RA je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výslkedné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.KRI a modul(y) KRI.RA (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.