L.AIR Kvalita místního ovzduší (EDU vk.1)

L.AIR Kvalita místního ovzduší

Verze metodiky 2022, typologie EDU.

Záměr hodnocení

Posouzení lokality z hlediska kvality ovzduší, které přímým způsobem ovlivňuje život a zdraví obyvatel v daném místě.

Kontext

Kvalita ovzduší závisí na stupni znečištění některými látkami (plyny nebo prachovými částicemi), které jsou škodlivé lidskému zdraví. Dýchání zamořeného vzduchu může způsobit celou škálu zdravotních problémů, od astma až po rakovinu. Čisté ovzduší je základním faktorem kvalitního a zdravého života.

Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě sledování koncentrace znečišťujících látek, které mají stanovený imisní limit. Tyto imisní limity pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny především pro: oxid siřičitý, prachové částice, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen.

V současné době patří k hlavním problémům kvality ovzduší v České republice znečištění prachovými (pevnými) částicemi (prachem). Znečištění prachovými částicemi představuje významné riziko pro lidské zdraví a pochází hlavně ze spalovacích procesů ve stacionárních zdrojích (teplárny, elektrárny, lokální zdroje), v dopravě a průmyslu.

Polétavý prach jsou malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí na povrchu (odtud také označení „polétavý prach“). Označuje se jako PM (particulate matter), přičemž se rozlišují kategorie PM10, PM2,5 a PM1, a to dle podle velikosti částic v mikrometrech – např. PM10 jsou částice o velikosti do 10 mikrometrů.

SBToolCZ poměřuje kvalitu ovzduší koncentrací částic PM10. Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice zkracuje život a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. PM10 může způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby.

V ČR je určen limit pro znečištění ovzduší pevnými částicemi PM10 legislativou. Denní imisní limit je 50 μg/m3. Překročení tohoto limitu je tolerováno maximálně 35 dní v roce. Další platný limit stanovuje nejvyšší průměrnou koncentraci za celý rok, a to na 40 μg/m3.

Indikátor

Průměrná roční koncentrace PM10 v μg/m3.

Literatura

  • Zákon  č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
  • Nařízení vlády ze dne 2. února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ohledně kvality venkovního ovzduší a čistého ovzduší pro Evropu
  • Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z: www.chmi.cz

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Průměrná roční koncentrace PM10

Cílem hodnocení je pro danou lokalitu zjistit průměrnou roční koncentraci PM10 v μg/m3, a to za poslední celý rok. Informace o koncentracích PM10 jsou dostupné např. online na webu Českého hydrometeorologického ústavu: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html (kapitola 6). Zde lze zjistit průměrné koncentrace z nejbližší měřicí stanice. Je-li to pro danou situaci relevantní (především ve velkých městech), lze zjistit průměrné koncentrace z nejbližších dvou až tří stanic (přičemž výsledná roční koncentrace se stanoví jako aritmetický průměr hodnot z těchto stanic).

Průměrné roční koncentrace z jednotlivých stanic se zdokumentují v tabulce Tab. AIR.PM.1.

Tab. AIR.PM.1: Průměrná roční koncentrace PM10 ve sledovaných měřicích stanicích

Měřicí stanice / místo HAIR.PM,i – Průměrná ročníkoncentrace PM10 [µg/m3]
   
   
   
   

Pokud jsou pro potřeby kritéria použita data pouze z jedné měřicí stanice, pak HAIR.PM odpovídá přímo hodnotě průměrné roční koncentrace PM10 z této stanice.

Pokud se pro zjištění průměrné roční koncentrace použijí data z více než jedné stanice, aritmetický průměr roční koncentrace PM10 ve sledovaných měřicích stanicích se spočte:

$H_{\textup{AIR.PM}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}H_{\textup{AIR.PM,i}}}{n}$

kde:

HAIR.PM je průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3];

HAIR.PM,i je průměrná roční koncentrace PM10 v i‐té stanici [µg/m3];

n je počet nejbližších stanic, které vstupují do výpočtu.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledná průměrná roční koncentrace PM10 HAIR odpovídá koncentraci PM10 stanovené v modulu AIR.PM:

$ H_{\textup{AIR}}=H_{\textup{AIR.PM}} $

kde:

HAIR je výsledná průměrná roční koncentrace PM10 [μg/m3];

HAIR.PM je průměrná roční koncentrace PM10 [μg/m3].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledná průměrná roční koncentrace PM10 HAIR v μg/m3.

Tab. AIR.1: Kriteriální meze pro AIR Kvalita místního ovzduší

Výsledná průměrná roční koncentrace PM10 HAIR [μg/m3]

Body
≥ 40 0
35 4
28 6
19 8
≤ 10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.AIR a modul(y) AIR.PM (vm.1), typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *