L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1)

L.DOS Dostupnost služeb

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Posouzení dostupných služeb v lokalitě stavby za účelem vytváření fungujících urbanistických celků tvořených dostatečně rozmanitými prvky; snížení environmentální i ekonomické zátěže v důsledku potřeby cestovat za službami.

Kontext

Dobrá dostupnost základních služeb občanům v místě jejich bydliště či zaměstnání zvyšuje kvalitu života jednotlivců i celé komunity. Smyslem kritéria je vést k udržitelnému urbanismu, kdy není nutné cestovat za nejběžnějšími službami a není nutné zatěžovat životní prostředí další dopravou. Zároveň existence služeb v okolí či přímo v obytných komplexech působí preventivně z hlediska bezpečnosti – během pracovní doby nedochází k úplnému vylidnění rezidenčních celků. Existence různých provozů v blízkosti hodnocených budov zvyšuje rozmanitost lokality a zvyšuje urbanistickou hodnotu takového území.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě dostupnosti různých typů služeb a jejich vzdálenosti.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Toto kritérium hodnotí jednotlivé služby v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení zpracovat od modulu „Zatřídění základních služeb“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky, viz např. Tab. DOS.2.

Vzdálenost služeb je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do služby. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje nebo prodlužuje výrazným způsobem pěší dostupnost služby (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (dostupnost služeb) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Pomocí GIS se lokalizuje umístění jednotlivých typů služeb a jejich vzdálenost od objektu. Pro lokalizaci lze použít i jinou věrohodnou mapu lokality, rozmístění sledovaných oblastí lze také identifikovat prostřednictvím leteckých či satelitních snímků.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Vzdálenost základních služeb

Hodnocení se provádí pro tři vzdálenostní pásma – do 500 m, do 750 m a do 1000 m. Služby vzdálenější než 1 000 m od těžiště budovy do hodnocení nevstupují.

Vzdálenost se vyhodnocuje pomocí mapových podkladů dané lokality. V případě výskytu více služeb stejného typu (např. více prodejen potravin), započítává se pouze jedna, a to ta s nejmenší vzdáleností k těžišti budovy.

Hodnocení se provede do souhrnné tabulky (viz např. Tab. DOS.1), kde se každé hodnocené službě přidělí kreditové ohodnocení KDOS.VZ podle Tab. DOS.VZ.1.

Tab. DOS.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností

Vzdálenost služby

Kredity KDOS.VZ

méně než 500 m

10

od 500 m (včetně) do 750 m (mimo)

7

od 750 m (včetně) do 1 000 m (mimo)

5

od 1 000 m včetně

0

Zatřídění základních služeb pro administrativní budovy

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZA.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

 Tab. DOS.ZA.1: Třídy služeb pro administrativní budovy

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Pošta Lékárna Banka
Úřad Lékař / poliklinika Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Restaurace / hospoda / jídelna Papírnictví Květinářství
Prodejna potravin Bankomat Čistírna
Sportovní areál (komerční) Nákupní centrum Kopírovací služba
Mateřská školka    
Základní škola    
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby    

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZA.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • ve třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli administrativní budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů administrativní budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZA za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZA.2.

Tab. DOS.ZA.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZA

1

4

2

3

3

1

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{DOS}} = \sum_{i=1}^{n}\left ( K_{\textup{DOS.ZA,}i}\times K_{\textup{DOS.VZ,}i}\right ) $

kde:

KDOS je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti služeb;

KDOS.ZA je kreditové ohodnocení zatřídění základních služeb;

KDOS.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti základních služeb.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KDOS.

Tab. DOS.1: Kriteriální meze pro DOS Dostupnost služeb

Výsledné kreditové ohodnocení KDOS

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad vyhodnocení kritéria

Příklad doporučené formy zpracování výsledků je v Tab. DOS.2.

Tab. DOS.2: Přehled služeb v okolí hodnocené budovy

Služba Typ služby Třída Kredity za třídu
KDOS.ZA,i
Vzdálenost Kredity za vzdálenost
KDOS.VZ,i
Kredity
KDOS,i
n     a   b a · b
1 Lékárna 2 3 0,2 km 10 30
2 Restaurace 1 4 0,9 km 5 20
  ….          
             
  Celkem KDOS = ∑ KDOS,i

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.DOS a modul(y) DOS.VZ (vm.1),DOS.ZA (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *