L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (RD vk.1)

L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Posouzení kvality lokality na základě významu a vzdálenosti dostupných veřejných míst pro relaxaci. Existence těchto míst přispívá k psychické i fyzické pohodě obyvatel lokality, ve které se nachází.

Kontext

Přístup na veřejná místa určená pro relaxaci je důležitý v každém věku a kondici (dětská hřiště, sportoviště, parky), přispívá k psychické pohodě, pomáhá stmelovat místní komunitu, je místem setkávání a často i zajímavých akcí pro veřejnost. Základní existence takovýchto míst v blízkosti budovy snižuje potřebu cestovat, což snižuje environmentální zátěž.

Velmi významná je tato oblast pro školní budovy. Výuka některých témat pouze ve školním prostředí nemusí být efektivní, není-li spojena s kontaktem s venkovním prostředím, s přírodou. Jev se projevuje zásadně zejména ve velkoměstském prostředí, kde je kontakt dětí s přírodou omezený. V současnosti se objevují stále častěji trendy v pedagogice využívající exteriér k účelům výuky. Zajímavé venkovní prostředí umožňuje přistupovat k výuce komplexně. Výuka v přírodě je i pro děti atraktivnější. Některé moderní pedagogické metody přímo přírodní prostředí vyžadují.

Petr Kahn popisuje tzv. generační amnesii životního prostředí: člověk vytváří svůj postoj k přírodě a její obraz ve své paměti zejména v dětském věku. Pokud je v tomto věku převážně v umělém, městském prostředí, nemá v dospělosti k životnímu prostředí vybudovaný vztah a nejeví o přírodní procesy zájem.

Existence takovýchto míst v okolí budovy může poskytnout vhodné prostředí pro environmentálně i jinak orientované učení a odpočinek v terénu, může být inspirativní pro kreativní činnosti. Tato oblast je velmi důležitá pro všechny budovy, ve kterých lidé tráví velké množství času, proto je třeba na ní brát ohled ve všech typologiích.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.

Literatura

  • Viktor Kulhavý: Psychologická východiska environmentální výchovy. Škola a zdraví 21, 2010
  • Miriam Jandáková: Potenciál zážitkové pedagogiky pro výuku biologie či přírodopisu. Karlova Univerzita 2015
  • Petr H. Kahn, Stephen R. Kellert: Children and Nature. ISBN: 9780262112673, The MIT Press 2002

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

  • pěší obchodní zóna,
  • kolonáda v nákupním středisku,
  • plochy u obchodních center.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Zatřídění míst pro relaxaci

V hodnocení se uvažují všechna relaxační místa do vzdálenosti 2 500 m (cca 30 minut chůze). Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do třech tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TB.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Třída 2 obsahuje plochy s menším rozsahem. Do třídy 3 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy.

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TB.1: Třídy míst pro relaxaci pro stavby pro bydlení

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Větší park nad 50 000 m2 Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, dětské hřiště) Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 Oplocené herní prvky
Les, volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji obytné oblasti Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) Specializovaná oplocená místa určená pro venčení psů

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TB za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TB.2.

Tab. DVM.TB.2: Kreditové ohodnocení třídy míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TB

1

8

2

6

3

2

Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VZ se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VZ.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností relaxačních míst

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VZ

600

8

1 200

4

2 500 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TB,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VZ,i}}\right ) $

kde:

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci;

KDVM.TB je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci;

KDVM.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad vyhodnocení kritéria

Příklad doporučené formy zpracování výsledků je v Tab. DVM.2.

Tab. DVM.2: Přehled míst pro relaxaci v okolí hodnocené budovy

Typ místa pro relaxaci

Třída

Kredity za třídu KDVM.TB

Vzdálenost [m]

Kredity za vzdálenost KDVM.VZ

Kredity KDVM

   

a

 

b

a . b

Oplocené místo určené pro venčení psů

3

2

200

8

16

Větší park nad 50 000 m2

1

8

900

6

48

….          
           
Celkem $ K_{\textup{DVM}}=\sum K_{\textup{DVM,i}} $

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.DVM a modul(y) DVM.TB (vm.1),DVM.VZ (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *