L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci (UNI vk.1)

L.DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Posouzení kvality lokality na základě významu a vzdálenosti dostupných veřejných míst pro relaxaci. Existence těchto míst přispívá k psychické i fyzické pohodě obyvatel lokality, ve které se nachází.

Kontext

Přístup na veřejná místa určená pro relaxaci je důležitý v každém věku a kondici (dětská hřiště, sportoviště, parky), přispívá k psychické pohodě, pomáhá stmelovat místní komunitu, je místem setkávání a často i zajímavých akcí pro veřejnost. Základní existence takovýchto míst v blízkosti budovy snižuje potřebu cestovat, což snižuje environmentální zátěž.

Velmi významná je tato oblast pro školní budovy. Výuka některých témat pouze ve školním prostředí nemusí být efektivní, není-li spojena s kontaktem s venkovním prostředím, s přírodou. Jev se projevuje zásadně zejména ve velkoměstském prostředí, kde je kontakt dětí s přírodou omezený. V současnosti se objevují stále častěji trendy v pedagogice využívající exteriér k účelům výuky. Zajímavé venkovní prostředí umožňuje přistupovat k výuce komplexně. Výuka v přírodě je i pro děti atraktivnější. Některé moderní pedagogické metody přímo přírodní prostředí vyžadují.

Petr Kahn popisuje tzv. generační amnesii životního prostředí: člověk vytváří svůj postoj k přírodě a její obraz ve své paměti zejména v dětském věku. Pokud je v tomto věku převážně v umělém, městském prostředí, nemá v dospělosti k životnímu prostředí vybudovaný vztah a nejeví o přírodní procesy zájem.

Existence takovýchto míst v okolí budovy může poskytnout vhodné prostředí pro environmentálně i jinak orientované učení a odpočinek v terénu, může být inspirativní pro kreativní činnosti. Tato oblast je velmi důležitá pro všechny budovy, ve kterých lidé tráví velké množství času, proto je třeba na ní brát ohled ve všech typologiích.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě vyhodnocení dostupnosti různých typů veřejných míst pro relaxaci.

Literatura

  • Viktor Kulhavý: Psychologická východiska environmentální výchovy. Škola a zdraví 21, 2010
  • Miriam Jandáková: Potenciál zážitkové pedagogiky pro výuku biologie či přírodopisu. Karlova Univerzita 2015
  • Petr H. Kahn, Stephen R. Kellert: Children and Nature. ISBN: 9780262112673, The MIT Press 2002

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Toto kritérium hodnotí jednotlivá místa pro relaxaci v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení začít modulem „Zatřídění míst pro relaxaci“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky např. Tab. DVM.2.

Vzdálenost k místu pro relaxaci je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do místa pro relaxaci. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje výrazným způsobem pěší dostupnost místa (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

V tomto kritériu je brán ohled zejména na zeleň, takže do míst se nezahrnují následující typy:

  • pěší obchodní zóna,
  • kolonáda v nákupním středisku,
  • plochy u obchodních center.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VA se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VA.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VA.1: Kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VA

300

8

400

7

500

6

700

4

900

2

1 000 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa v rámci kampusu a do vzdálenosti 1 000 m od hodnoceného objektu. Hodnotí se veřejná i neveřejná místa v rámci kampusu, která musí být přístupná uživatelům objektu zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. 

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice. 

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TU.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci s kapacitou pro většinu uživatelů budovy. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci s kapacitou pro jen pro část uživatelů budovy. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy 

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje. 

Tab. DVM.TU.1: Třídy míst pro relaxaci pro administrativní budovy 

Třída 1 

Třída 2 

Větší park nad 50 000 m2 

Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem 

Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) 

Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 

Les 

Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2 

Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti 

Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy. 

 

Dětské hřiště 

 

Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) 

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TU za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TU.2. 

Tab. DVM.TU.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci 

Třída míst 

Kredity KDVM.TU 

1 

8 

2 

6 

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

$ K_{\textup{DVM}}=\sum_{i=1}^{n}\left (K_{\textup{DVM.TA,i}}\cdot K_{\textup{DVM.VU,i}}\right ) $

kde: 

KDVM je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci; 

KDVM.TU je kreditové ohodnocení významu míst pro relaxaci; 

KDVM.VU je kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci. 

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejných míst pro relaxaci KDVM.

Tab. DVM.1 Kriteriální meze pro DVM Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

Výsledné kreditové ohodnocení KDVM

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad vyhodnocení kritéria

Příklad doporučené formy zpracování výsledků je v Tab. DVM.2.

Tab. DVM.2: Přehled míst pro relaxaci v okolí hodnocené budovy

Typ místa pro relaxaci

Třída

Kredity za třídu KDVM.TA

Vzdálenost [m]

Kredity za vzdálenost KDVM.VA

Kredity KDVM

   

a

 

b

a . b

Les

1

8

200

8

64

Dětské hřiště

2

6

900

2

12

….          
           
Celkem $ K_{\textup{DVM}}=\sum K_{\textup{DVM,i}} $

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.DVM a modul(y) DVM.VA (vm.1),DVM.TU (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *