L.EKO Ekologická hodnota místa (BD vk.1)

L.EKO Ekologická hodnota místa

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je využití brownfieldu a minimalizace negativního vlivu na přírodně cenná místa.

Kontext

Místo stavby představuje jako nositel a stanoviště biotopu (ekosystému) veřejný smíšený statek. Nadměrná exploatace, uzurpace a devastace způsobuje celospolečenský dopad a negativní ekologický externí efekt. I přes své specifické vlastnosti podléhá půda působení tržních sil. Musí být proto různými opatřeními trvale chráněna před zničením a znehodnocováním.

Příroda však neustále ustupuje rozrůstající se společnosti. Toto kritériu pozitivně hodnotí stavby, které nezabírají cenou půdu (výstavbou na brownfieldech) a nechávají přírodně cenným místům dostatek klidu a prostoru.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě využití brownfieldu a vzdálenosti od přírodně cenných míst.

Literatura

 • Říha, J., a kol.: Vypracování soustavy hodnocení a oceňování užitků a aktiv přírodních statků v ekonomii životního prostředí. (Projekt VaV/620/1/97, MŽP ČR), ECOIMPACT Praha, 11/1998
 • Říha, J., a kol.: Vypracování kritérií pro hodnocení nevýrobních funkcí půdy. (Projekt PPŽP/620/5/97, MŽP ČR) ECOIMPACT Praha, 11/1997
 • Říha, J., a kol.: Hodnocení zaměnitelných variant využití území v procesu územního plánování a při rozhodování o změně druhu pozemku. Studie MŽP ČR). ECOIMPACT Praha,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhlášky 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb.
 • Územní ochrana, AOPK ČR. Dostupné z: www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/
 • Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). Dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • Kadeřábková Božena a kol.: Brownfields – Jak vznikají a co s nimi, C.H.BECK 2009, ISBN9788074001239
 • Národní databáze brownfieldů. Dostupné z: https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp
 • Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů, CZGBC, 2019. Dostupné z: www.czgbc.org/files/2020/01/97cb6d821824d003e81663b87fb509c9.pdf

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Pokud se jedná o rekonstrukci, která nepřesáhne stávající zastavěnou plochu, jedná se v modulu EKO.VB o výstavbu na brownfieldu.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Přírodně cenná místa

Výstavba i provoz budovy má vždy negativní vliv na okolní životní prostředí – zvýší se hluk, dopravní obslužnost, tepelný a světlený smog, naruší se vodní režim, … V tomto modulu je snaha vzácné přírodě nechat dostatek prostoru a minimalizovat negativní vliv výstavy a provozu budovy na přírodně cenná místa.

Z důvodu jednoduchosti vyhodnocení je posuzována vzdálenost budovy od přírodně cenných míst, kterými jsou zde myšleny zvláště chráněná území a Natura 2000.

V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.

 • VZCHÚ:
  • Národní park (NP)
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO)
 • MZCHÚ:
  • Národní přírodní rezervace (NPR)
  • Národní přírodní památka (NPP)
  • Přírodní rezervace (PR)
  • Přírodní památka (PP)
 • Natura 2000:
  • Evropsky významná lokalita (EVL)
  • Ptačí oblast (PO)

Seznam těchto oblastí je k dispozici např. v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody (https://drusop.nature.cz/portal/).

Přidělení kreditů se provede podle Tab. EKO.PC.1.

Tab. EKO.PC.1: Hodnocení umístění budovy z pohledu přírodně cenných míst

Umístění budovy z pohledu přírodně cenných míst

Kredity KEKO.PC

Budova se nachází nebo zasahuje do přírodně cenného místa.

0

Vzdálenost okraje budovy od hranice přírodně cenného místa je 500 m a méně.

4

Vzdálenost okraje budovy od hranice přírodně cenného místa je více než 500 m.

10

Využití brownfieldu

Jednou z příčin ztráty biodiverzity a narušení malého vodního cyklu je ustupování přírody na úkor nové výstavby. Půda je živý organismus, který je pro fungování ekosystému velmi důležitý. Zastavěná půda ztrácí původní vlastnosti a hodnotu. V tomto modulu se dle Tab. EKO.VB.1 pozitivně hodnotí, pokud výstavba probíhá na již znehodnocené půdě a intenzifikuje se městská zástavba místo záboru a znehodnocování okolní krajiny. Definice greenfieldu a brownfieldu jsou popsány ve slovníčku pojmů.

Tab. EKO.VB.1: Hodnocení umístění budovy z pohledu využití brownfieldu

Umístění budovy z pohledu využití brownfieldu

Kredity KEKO.VB

Budova je umístěna na rostlém terénu, který dosud nebyl zastavěn trvalou stavbou (greenfield).

0

Budova je umístěna v proluce stávající zástavby, která nemá funkce městské zeleně.

8

Budova je umístěna na brownfieldu.

9

Budova je umístěna na území, kde je nutné dekontaminovat půdu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{EKO}}=\frac{K_{\textup{EKO.VB}}+K_{\textup{EKO.PC}}}{2} $

kde:

KEKO je výsledné kreditové ohodnocení ekologické hodnoty místa;

KEKO.VB je kreditové ohodnocení využití brownfieldu;

KEKO.PC je kreditové ohodnocení přírodně cenných míst.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení ekologické hodnoty místa KEKO.

Tab. EKO.1: Kriteriální meze pro EKO Ekologická hodnota místa

Výsledné kreditové ohodnocení KEKO Body
0 0
10 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.EKO a modul(y) EKO.PC (vm.1),EKO.VB (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *