L.KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí (AB 2020/Test)

L.KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí

Verze metodiky 2020.test, typologie AB.

Záměr hodnocení

Zhodnocení rizika kriminality a obavy z kriminality v lokalitě, resp. ve vystavěném prostředí.

Kontext

Evropská charta měst zaručuje základní občanské právo obyvatel evropských měst na „bezpečné město bez kriminality, delikvence a násilí“, založené na principu nezávislého rozvoje osídlení a nikoli na privilegovaných a oddělených prostorech, které by se staly izolovaným územím.

Prevence kriminality a zmenšení strachu prostřednictvím urbanistického řešení je jedním z klíčových cílů konečné deklarace Mezinárodní konference v Erfurtu v roce 1997, kdy bylo stanoveno, že: „kriminalita a obava z kriminality a pocit nejistoty v evropských městech jsou hlavními problémy působícími na obyvatele, a že nalezení uspokojivých řešení těchto problémů je jedním z hlavních faktorů vedoucích ke klidu a stabilitě“.

Prevence kriminality ve vystavěném prostředí je založena na tzv. Situační prevenci kriminality, která je praktickou aplikací teorie příležitosti. Cílem Situační prevence kriminality je:

 • redukovat příležitosti ke kriminalitě,
 • zvyšovat riziko odhalení,
 • minimalizovat užitek z kriminální činnosti,
 • posilovat povědomí, že kriminalita není tolerována,
 • poskytovat asistenci a informace potenciálním či aktuálním obětem.

Indikátor

Provedené jednotlivé kroky v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Literatura

ČSN P CEN/TS 14383‐2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby

ČSN P CEN/TS 14383‐1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů

ČSN P CEN/TS 14383‐3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): http://cpted.net

SAFEPOLIS ‐ Crime prevention guidelines for urban planning and design: www.labqus.net

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

 • KRI.RA - Posouzení rizik kriminality

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

KRI.RA
Posouzení rizik kriminality

Krok 1: Identifikace lokality a posudek rizik kriminality

Provede se stručné zhodnocení potenciálních rizik kriminality, jehož součástí je identifikace lokality:

 • KDE – Popis lokality (určení fyzické charakteristiky lokality);
 • CO – Statistiky kriminality (problémy s kriminalitou);
 • KDO – Socio‐ekonomické a demografické informace (popis uživatelů).

Krok 2: Podrobné hodnocení rizik kriminality

V tomto Kroku se provede podrobné hodnocení podle normy:

 • Budovy ve fázi návrhu – ENV 14383-2:2003 Příloha A;
 • Existující budovy – ENV 14383-2:2003 Příloha B.

Dle normy by podrobné hodnocení rizik mělo obsahovat:

 • Definice typu, pravděpodobnosti výskytu a závažnosti možných problémů s kriminalitou, které je potřeba řešit (existující budovy) či jim předcházet (projekty). Problémy s kriminalitou, které je potřeba vzít v úvahu jsou: strach z kriminality, vloupání, vandalismus (včetně graffiti), pouliční násilí (rabování, potyčky, sexuální obtěžování), automobilová kriminalita (krádeže a vykrádání automobilů, žhářství), krádeže (krádeže v obchodech /kapsářství /krádeže bicyklů /motocyklů apod.), žhářství.
 • Definice faktorů, speciálně vlastností navrhované budovy a jejího okolí, které mohou přímo nebo nepřímo přispívat k problémům s kriminalitou popsaným výše.

Krok 3: Identifikace problémů s kriminalitou a potenciálu pro zlepšení

Krok 3 obnáší stanovení konkrétních požadavků a termínů, kdy by bylo možno navržené úpravy realizovat. Při nastavování požadavků je vhodné použít referenční existující hodnoty z obcí nebo území s podobným charakterem zástavby a složení obyvatelstva.

Krok 4: Návrhy detailních plánů pro zlepšení (obsahující konkrétní prostředky a strategie)

Detailní plány v Kroku 4 by měly obsahovat:

 • předpoklad, jaké události lze očekávat v blízké budoucnosti, když nebudou provedeny preventivní akce (strach z kriminality, kriminalita);
 • porovnání výsledku předchozího bodu při uvažování splnění požadavků v Kroku 3 (vyjmenovány alespoň dva rozdíly);
 • nejefektivnější strategie vedoucí k dosažení požadavků v Kroku 3;
 • opatření, která by se měla realizovat;
 • náklady na navrhovaná opatření;
 • posouzení účinnosti navrhovaných opatření;
 • možné nepřesnosti některých předpokladů a vliv těchto možných nepřesností na výsledný stav.

Krok 5: Konzultace s odpovědným orgánem a výběr detailních plánů, které budou realizovány

Za zodpovědný orgán lze považovat buď úřad, který má na starost bezpečnost, nebo místní samosprávu.

Ve spolupráci s odpovědným orgánem by měly být podniknuty tyto kroky:

 • pokud jsou návrhy v Kroku 3 v pořádku, provede se výběr opatření a strategií, které budou realizovány;
 • pokud si odpovědný orgán vyžádá další rozpracování návrhů v Kroku 3, měly by být údaje doplněny a výběr opatření a strategií, které budou realizovány, se provede z upravených návrhů.

Jakmile je rozhodnuto, které kroky budou realizovány, měl by být sepsán závazný protokol, který bude zavazovat k realizaci přislíbených opatření.

Krok 6: Realizace vybraných plánů (úprava projektové dokumentace)

Za splnění Kroku 6 je považován stav, kdy vybrané úpravy byly zapracovány do projektové dokumentace, a je tedy učiněno vše pro maximální ochranu budovy a lokality před kriminalitou.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnotí se provedení jednotlivých kroků popsaných v modulu. Pro analýzu a vyhodnocení lokality z hlediska prevence kriminality ve vystavěném prostředí je vhodné využít ČSN P CEN/TS 14383‐2. Norma nabízí přehled okruhů, na které je potřeba se zaměřit a také bezpečnostní audit.
Certifikace budovy Hodnocení je pro fázi certifikace budovy shodné jako u precertifikace (certifikace návrhu budovy), tj. uplatní se hodnocení jednotlivých kroků v modulu. Již provedené hodnocení z fáze precertifikace lze použít v případě, že se ověří, zda nenastala v průběhu výstavby změna.
Shell and Core
Rekonstrukce

Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové body za kritérium se stanoví podle množství kroků, které byly podniknuty ke zvýšení bezpečnosti budovy a okolí.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje realizovaný stupeň, resp. množství provedených kroků v procesu prevence kriminality. Jednotlivé kroky jsou popsány v hodnoticím modulu.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality ve vystavěném prostředí

Dosažený stupeň v procesu prevence kriminality Body
Prevence kriminality není neřešena 0
Je proveden Krok 1 2
Jsou provedeny Kroky 1–2 včetně 4
Jsou provedeny Kroky 1–3 včetně 6
Jsou provedeny Kroky 1–4 včetně 8
Jsou provedeny Kroky 1–5 včetně 9
Jsou provedeny Kroky 1–6 včetně 10

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium L.KRI a modul(y) KRI.RA, typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.