L.RIZ Rizika lokality (AB 2020/Test)

L.RIZ Rizika lokality

Verze metodiky 2020.test, typologie AB.

Záměr hodnocení

Posouzení rizika škod na budově způsobené povodněmi, technickou seizmicitou a umístěním na poddolovaném území.

Kontext

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

V záplavových oblastech se podle územního plánu sice nesmí stavět, ale současná praxe je někdy jiná.

Technická seizmicita zahrnuje všechny dynamické jevy způsobené člověkem a jeho stroji, dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým činnostem. Zdroj technické seizmicity působí nepříznivě nejen na stavby, ale i na člověka, a tím dochází ke ztrátě komfortu.

Hornická činnost je spojená s hlubinnou těžbou surovin. V horninovém masivu se odebírá nerostná surovina, hlušina nebo i voda a zároveň se do vydobytých prostor vnášejí jiné hmoty, jako jsou zakládky, výztuže, apod. Reakcí na vydobyté objemy hmot z podzemí je trvalá deformace povrchu, kterou obecně nazýváme poklesy povrchu způsobené poddolováním. Vlastní fyzikální mechanismus těchto propadů bývá často podobný tomu, jaký je u poklesů vyvolaných procesy přírodními.

Indikátor

Umístění stavby na územích ohrožených povodněmi a existence protipovodňových opatření.

Literatura

  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ‐ www.dibavod.cz
  • Pirner, M.: Životní prostředí a technická seizmicita, Časopis stavebnictví 03/09
  • Koukal, Z., Pošmourný, K.: Přírodní katastrofy a rizika. ISSN 1213‐3393
  • ČSN 73 0040 (1996) Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva
  • ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
  • Česká geografické služba – Geofond ‐ www.geofond.cz

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  • RIZ.PV - Hodnocení rizika povodní

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

RIZ.PV
Hodnocení rizika povodní

Záplavová území jsou vymezena křivkou, která představuje hranice zaplaveného území při tzv. ʺstoleté voděʺ. Metodika zpracování využívá výpočtů, ale i poznatků z chování vody při předešlých povodních. Lokality náchylné k povodni, kde však záplavová území zatím stanovena nejsou, jsou označována jako ʺúzemí ohrožená povodněmiʺ. Jedná se o lokality, kde místní toky způsobují téměř každoročně lokální povodně.

Interaktivní mapu záplavových území České republiky lze nalézt na webových stránkách Povodňového informačního systému (POVIS) http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika.

Hodnocení probíhá slovně dle kriteriálních mezí na základě konfrontace s povodňovou mapou a územním plánem. Kreditové hodnocení rizika povodní je uvedeno v Tab. RIZ.PV.1: Kreditové hodnocení rizika povodní.

Tab. RIZ.PV.1: Kreditové hodnocení rizika povodní

Umístění budovy Kredity KRIZ.PV
Budova je umístěna v záplavovém území. 0
Budova je umístěna v území ohroženém povodněmi (a mimo záplavové území). 5
Budova je umístěna mimo záplavové území i mimo území ohrožená povodněmi. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce

Celkové vyhodnocení kritéria

Do celkového kreditového ohodnocení vstupuje ohodnocení umístění budovy vzhledem k záplavovým územím:

KRIZ = KRIZ.PV

kde:

KRIZ         je celkové kreditové ohodnocení;

KRIZ.PV     je kreditové hodnocení rizika povodní.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KRIZ, vyplývající z kreditového ohodnocení umístění budovy vzhledem k záplavovým územím.

Tab. RIZ.1: Kriteriální meze pro RIZ Rizika lokality

Kreditové ohodnocení KRIZ Body
0 0
5 5
10 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádnému zdůvodnění.

 

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium L.RIZ a modul(y) RIZ.PV, typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.