L.RIZ Rizika lokality (AB vk.1)

L.RIZ Rizika lokality

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Posouzení rizika škod na budově způsobené povodněmi, technickou seizmicitou a umístěním na poddolovaném území.

Kontext

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

V záplavových oblastech se podle územního plánu nesmí stavět, ovšem současná praxe vypadá někdy jinak.

Technická seizmicita zahrnuje všechny dynamické jevy způsobené člověkem a jeho stroji, dopravními prostředky a nářadím, které používá k různým činnostem. Zdroj technické seizmicity působí nepříznivě nejen na stavby, ale i na člověka, a tím dochází ke ztrátě komfortu.

Hornická činnost je spojená s hlubinnou těžbou surovin. V horninovém masivu se odebírá nerostná surovina, hlušina nebo i voda a zároveň se do vydobytých prostor vnášejí jiné hmoty, jako jsou zakládky, výztuže, apod. Reakcí na vydobyté objemy hmot z podzemí je trvalá deformace povrchu, kterou obecně nazýváme poklesy povrchu způsobené poddolováním. Vlastní fyzikální mechanismus těchto propadů bývá často podobný tomu, jaký je u poklesů vyvolaných procesy přírodními.

Indikátor

Kreditové ohodnocení umístění stavby z hlediska rizika poškození povodní, technickou seizmicitou a riziky spojenými s umístěním stavby na poddolovaném území.

Literatura

  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Dostupné z: www.dibavod.cz
  • Pirner, M.: Životní prostředí a technická seizmicita, Časopis stavebnictví 03/09
  • Koukal, Z., Pošmourný, K.: Přírodní katastrofy a rizika. ISSN 1213‐3393
  • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva
  • ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území
  • Česká geografické služba – Geofond. Dostupné z: www.geology.cz
  • Povodňový informační systém (POVIS). Dostupné z: http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Umístění stavby na poddolovaném území

Poddolovaným územím nazýváme území v dosahu hlubinné těžby užitkových nerostů. Povrchové stavby na poddolovaném území jsou v době své životnosti vystaveny vlivům deformací terénu, které se projevují jako spojitá či nespojitá přetvoření terénu.

Navrhování staveb na poddolovaném území se řídí obecně platnými normami pro navrhování. Základní požadavky na zajištění staveb nebo strojně technologického zařízení stanoví norma ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Mapa poddolovaných území je volně přístupná na stránkách České geologické služby – Geofond (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani).

Návrh stavby v souvislosti s geologickými podmínkami poddolovaného území řeší příslušný stavební úřad a jeho předpisy. Metodika SBToolCZ se zabývá pouze umístěním stavby v lokalitě, kde docházelo k důlní činnosti, a proto se zde můžou vyskytovat rizika s touto činností spojená.

Kreditové hodnocení umístění stavby v poddolovaném území je uvedeno v Tab. RIZ.PD.1.

Tab. RIZ.PD.1: Kreditové hodnocení rizik spojených se stavbou na poddolovaném území

Umístění budovy Kredity KRIZ.PD
Budova je umístěna v poddolovaném území, kde dosud nedošlo k ustálení geologických podmínek. 0
Budova je umístěna v poddolovaném území, kde již došlo k ustálení geologických podmínek. 5
Budova není umístěna na poddolovaném území. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.

Riziko povodní

Záplavová území jsou vymezena křivkou, která představuje hranice zaplaveného území při tzv. ʺstoleté voděʺ. Metodika zpracování využívá výpočtů, ale i poznatků z chování vody při předešlých povodních. Lokality náchylné k povodni, kde však záplavová území zatím stanovena nejsou, jsou označována jako ʺúzemí ohrožená povodněmiʺ. Jedná se o lokality, kde místní toky způsobují téměř každoročně lokální povodně.

Interaktivní mapu záplavových území České republiky lze nalézt na webových stránkách Povodňového informačního systému (POVIS) http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/povis.dll?MAP=rizika.

Hodnocení probíhá slovně dle kriteriálních mezí na základě konfrontace s povodňovou mapou a územním plánem. Kreditové hodnocení rizika povodní je uvedeno v Tab. RIZ.PV.1.

Tab. RIZ.PV.1: Kreditové hodnocení rizika povodní

Umístění budovy Kredity KRIZ.PV
Budova je umístěna v záplavovém území. 0
Budova je umístěna v území ohroženém povodněmi (a mimo záplavové území). 5
Budova je umístěna mimo záplavové území i mimo území ohrožená povodněmi. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.

Rizika spojená s technickou seizmicitou

Technická seizmicita představuje lokální seizmicitní účinky, vyvolané dopravou, trhacími pracemi, průmyslovou činností, pulzací vodního proudu, apod. Intenzita a charakter otřesů závisí na geologických poměrech, druhu základové půdy, stavu a hmotnosti objektů, typu základové konstrukce, na rychlosti a zrychlení vozidel, u odstřelů na druhu a velikosti nálože, jejího upnutí vzhledem k průběhu volných ploch v masivu, časování odstřelu a geometrii odstřelu.

Posuzování vlivů technické seizmicity na občanské, bytové a průmyslové objekty je řízeno normou ČSN 73 0040.

Kreditové hodnocení zamezení rizik spojených s technickou seizmicitou je uvedeno v Tab. RIZ.TS.1.

 Tab. RIZ.TS.1: Kreditové hodnocení zamezení rizik spojených s technickou seizmicitou

Požadavek Kredity KRIZ.TS
Budova je ohrožena technickou seizmicitou a leží na podloží snadno přenášející vibrace (např. skalní podklad v malých hloubkách pod povrchem terénu, vysoká hladina podzemní vody, …). 0
Budova je ohrožena technickou seizmicitou a leží na podloží hůře přenášející vibrace (např. horniny s nízkou únosností, hladina podzemní vody 3 m a více, …). 5
Budova není ohrožena technickou seizmicitou. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení rizika lokality se stanoví dle vzorce:

$K_{\textup{RIZ}}=\frac{(K_{\textup{RIZ.PV}}+K_{\textup{RIZ.TS}}+K_{\textup{RIZ.PD}})}{3}$

kde:

KRIZ je výsledné kreditové ohodnocení rizik lokality;

KRIZ.PV je kreditové ohodnocení rizika povodní;

KRIZ.TS je kreditové ohodnocení rizik spojených s technickou seizmicitou;

KRIZ.PD je kreditové ohodnocení umístění stavby na poddolovaném území.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KRIZ.

Tab. RIZ.1: Kriteriální meze pro RIZ Rizika lokality

Výsledné kreditové ohodnocení KRIZ

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.RIZ a modul(y) RIZ.PD (vm.1),RIZ.PV (vm.1),RIZ.TS (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *