L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy (EDU vk.1)

L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy

Verze metodiky 2022, typologie EDU.

Záměr hodnocení

Podpora výstavby v místech s dobrou dostupností veřejné hromadné dopravy za účelem snížení negativních dopadů způsobených individuální automobilovou dopravou a zvýšení mobility obyvatel budovy.

Kontext

Doprava v ČR představuje, obdobně jako v jiných vyspělých zemích, jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší podíl v tomto směru náleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladině hluku i v záboru půdy při výstavbě nebo rekonstrukcích silniční a dálniční sítě.

Se stále narůstajícím objemem dopravy vzrůstá i význam vlivů dopravy na životní prostředí. Jednou z nejnáročnějších forem dopravy je automobilová doprava, jejíž nároky na území jsou zcela jasně vidět ve městech. Rostoucí objem dopravy především v centrech měst vede pak napříč celou Evropou k opakovaným dopravním zácpám s mnoha nepříznivými důsledky zejména v podobě znečištění a ztraceného času. Každoroční dopady těchto jevů na evropské hospodářství se projevují ve ztrátě téměř 100 miliard EUR (1 % HDP EU).

V městské dopravě vzniká 40 % emisí CO2 a 70 % emisí jiných znečišťujících látek pocházejících ze silniční dopravy.

Ačkoliv se tyto jevy primárně projevují na místních úrovních daných měst, jejich celkový dopad je ve výsledku pociťován na úrovni celého kontinentu. Důsledky jsou změna klimatu, větší zdravotní problémy obyvatelstva, potíže v logistickém řetězci a již výše zmíněná finanční ztráta.

Doprava sama o sobě je jedním ze sektorů, které se řídí nejhůře vzhledem k emisím CO2. Růst dopravy a provoz poznamenaný častým popojížděním v městských oblastech – navzdory pokroku v technologii automobilů – znamenají, že města jsou významným a rostoucím zdrojem emisí CO2, které přispívají ke změně klimatu. Změna klimatu způsobuje dramatické posuny v globálním ekosystému a k udržení dopadů na zvládnutelné úrovni jsou zapotřebí bezodkladná opatření. Je nezbytné snížení emisí ze všech zdrojů.

V rámci snahy o zlepšení stavu životního prostředí je třeba podporovat rozvoj těch druhů dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí. Jedná se o upřednostňování používání veřejné hromadné dopravy a zavádění integrovaných dopravních systémů, spolu s rozvojem ekologicky šetrných dopravních prostředků při současném trendu potlačování individuální automobilové dopravy.

Oblast výstavby budov toto může ovlivnit pouze v menší míře, a to především výběrem pozemku pro budoucí stavbu. Lze předpokládat, že obyvatelé domu, který je dostatečně napojen na systém veřejné hromadné dopravy, budou veřejnou hromadnou dopravu častěji preferovat před individuální automobilovou dopravou. Dobrá dostupnost má příznivý sociální dopad. Je nutné dbát na dobrou přístupnost veřejné hromadné dopravy z objektu. Přístupnost se týká především osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením, osob pokročilého věku, těhotných žen, osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dětí do tří let. Všechny tyto skupiny by měly mít zajištěn snadný přístup k infrastruktuře veřejné dopravy.

Indikátor

Kreditové hodnocení založené na počtu, vzdálenosti, stavu komunikací a frekvenci dopravního spojení.

Literatura

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, upravující podmínky provozování linkové osobní dopravy a městské hromadné dopravy autobusy
  • Zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Metodická pomůcka k zákonu č. 194/2010 Sb. ‐ Uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
  • Zelená kniha: Na cestě k nové kultuře městské mobility, úřední dokument EK, KOM (2007) 551

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Toto kritérium hodnotí jednotlivé zastávky veřejné hromadné dopravy v dílčích modulech. Doporučuje se vypsat relevantní zastávky dle modulu VHD.ZS a poté vyhodnocení dalších modulů zpracovat do tabulky, viz příklad tabulky v závěru kritéria.

Stejnojmenné zastávky se uvažují jako jedna. Pokud je zastávka se stejným názvem pro dva nebo více směrů, uvažuje se jako 1 zastávka, frekvence dopravy se počítá dohromady, vzdálenost se bere průměrná a kvalita komunikace převládající.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Frekvence dopravního spojení veřejné dopravy

Podle frekvence dopravního spojení ve dnech výuky v době od 07:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00 je každé zastávce  přiřazeno kreditové ohodnocení KVHD.FE dle Tab. VHD.FE.1.

Tab. VHD.FE.1: Kreditové ohodnocení KVHD.FE na základě frekvence dopravního spojení

Frekvence dopravního spojení ve dnech výuky v době od 07:00 do 9:00 a od 13:00 do 16:00 Kredity KVHD.FE
10x do hodiny 2,0
7x do hodiny 1,5
5x do hodiny 1,0
3x do hodiny 0,8
1x do hodiny 0,5
méně než 1x do hodiny 0

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kvalita komunikací pro pěší

Kvalita komunikací se třídí dle bezpečnosti pěšího přesunu na zastávku. Podle provedení komunikace jsou každé zastávce přiřazeny kredity KVHD.KO dle Tab. VHD.KO.1.

Tab. VHD.KO.1: Kreditové ohodnocení KVHD.KO na základě kvality komunikací pro pěší

Převládající kvalita komunikace pro pěší

Kredity KVHD.KO

Neudržovaný povrch, křížení s ostatními komunikacemi je nechráněné

0,5

Chodník, křížení s ostatními komunikacemi (vozovkou) je nechráněné

0,75

Chodník, přechody pro chodce

1,0

Chodník, přechody pro chodce, na vozovce jsou retardéry, či podobné prvky

1,2

Chodník, přechody pro chodce se semafory

1,3

Chodník, přechody pro chodce se semafory, retardéry a jiné zábrany

1,5

Chodník, mimoúrovňové křížení (podchody, nadchody)

1,6

Pokud nejsou uvažované komunikace řešeny bezbariérově, pak se kreditové ohodnocení KVHD.KO pro danou zastávku násobí koeficientem 0,5. Pokud je kvalita komunikací pro pěší různá, uvažuje se převládající kvalita.

Pěší dostupnost zastávek veřejné dopravy od objektu

Stanoví se pěší vzdálenost (nikoliv vzdušnou čarou) k zastávce veřejné dopravy. Na základě této pěší vzdálenosti jsou každé zastávce přiděleny kredity KVHD.PD dle Tab. VHD.PD.1.

Tab. VHD.PD.1: Kreditové ohodnocení KVHD.PD na základě pěší vzdálenosti zastávky

Pěší vzdálenost od zastávky Kredity KVHD.PD
méně než 100 m 2,0
100–199 m 1,7
200–299 m 1,4
300–399 m 1,0
400–500 m 0,8

Množství zastávek veřejné dopravy

Zastávky se uvažují do maximální pěší vzdálenosti od půdorysného průmětu těžiště budovy podle typu budovy:

  • Administrativní budovy, bytové domy, školské stavby do 500 m včetně;
  • Rodinné domy do 1000 m včetně.

Ze zastávek, které jsou obsluhovány stejným spojem, je uvažována vždy jen ta nejbližší Kredity KVHD.ZS se přidělují každé zastávce podle počtu obyvatel v dané obci dle Tab. VHD.ZS.1.

Tab. VHD.ZS.1: Přidělení kreditů KVHD.ZS za zastávky v okruhu do maximální vzdálenosti (dle velikosti obce)

Zastávka do maximální vzdálenosti dle velikosti obce Kredity KVHD.ZS
(za každou zastávku)
Zastávka v obci s méně než 80 000 obyvatel. 2
Zastávka v obci s 80 000 a více obyvateli. 1

Celkové vyhodnocení kritéria

Postup pro výpočet (slučovací algoritmus) výsledného kreditového ohodnocení dostupnosti veřejné hromadné dopravy KVHD je následující: Pro každou zastávku se vynásobí dílčí kreditová ohodnocení z jednotlivých modulů. Výsledné kreditové ohodnocení je součtem dílčích výsledků za jednotlivé zastávky. Doporučuje se zpracování formou tabulky např. Tab. VHD.1

$K_{\textup{VHD}}=\sum_{i=1}^{n}(K_{\textup{VHD.ZS,i}}\cdot K_{\textup{VHD.PD,i}}\cdot K_{\textup{VHD.KO,i}} \cdot K_{\textup{VHD.FE,i}}))$

kde:

KVHD je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejné hromadné dopravy;

KVHD.ZS je kreditové ohodnocení množství zastávek veřejné dopravy;

KVHD.PD je kreditové ohodnocení pěší dostupnosti zastávek veřejné dopravy od objektu;

KVHD.KO je kreditové ohodnocení kvality komunikací pro pěší;

KVHD.FE je kreditové ohodnocení frekvence dopravního spojení veřejné dopravy.

Tab. VHD.1: Doporučená forma zpracování

Zastávka

KVHD.ZS,i

KVHD.PD,i

KVHD.KO,i

KVHD.FE,i

KVHD,i

a

b

c

d

e = a · b · c · d

Zastávka 1          
         
Zastávka n          
Celkem

KVHD = Σ e

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti veřejné hromadné dopravy KVHD.

Tab. VHD.2: Kriteriální meze pro VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KVHD Body
≤ 0,50 0
1,15 1
1,80 2
2,45 3
3,10 4
3,75 5
4,40 6
5,05 7
5,70 8
6,35 9
≥ 7,0 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium L.VHD a modul(y) VHD.FE (vm.1),VHD.KO (vm.1),VHD.PD (vm.1),VHD.ZS (vm.1), typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *