A.1 Princip hodnocení (vk.1)

A.1 Princip hodnocení

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním principu, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií z oblasti udržitelné výstavby. Jejich rozsah se liší dle typu budovy a dle fáze životního cyklu, který je posuzován. Metodika SBToolCZ hodnotí kritéria, která jsou rozdělena do čtyř skupin – environmentální, sociální, ekonomika a management a lokalita. Z hlediska hodnocení komplexní kvality budovy je potřeba hledat optimální řešení z pohledu více kritérií.

Každé kritérium obsahuje algoritmus hodnocení, který vede k obodování v jednotné škále 0 až 10 bodů – tzv. procesu normalizace. Získané body se po přenásobení vahami kritérií sčítají – tzv. agregace. Na základě celkového bodového zisku se přidělí certifikát, který poukazuje na dosaženou úroveň budovy z hlediska udržitelné výstavby, viz Tab. A.1.1. Cílem procesu hodnocení (certifikace) tak je jeden souhrnný ukazatel (certifikát) komplexní kvality budovy.

Tab. A.1.1: Základní kroky v procesu hodnocení

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
zadání hodnocení normalizace agregace výsledek certifikát
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
vlastnosti budovy
a okolí (projektová dokumentace, naměřené hodnoty)
kritéria
s hodnoticími moduly
kriteriální meze
-> převod
na jednotnou bodovou stupnici
0 až +10
přenásobení dosažených bodů vahami a jejich součet
v jednotlivých skupinách kritérií
případně přidání
bonusů za inovace
celkové skóre odpovídající výsledné kvalitě budovy

Struktura kritérií a proces normalizace

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do tří základních skupin – Environmentální, Sociální a Ekonomika a management, které jsou doplněny o skupinu čtvrtou – Lokalita. Ta se hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality (Tab. A.1.2):

Tab. A.1.2: Základní struktura kritérií

Ovlivňují výsledný bodový zisk E

Environmentální kritéria

S

Sociální kritéria

C

Ekonomika a management

ochrana životního prostředí, emise, energie, materiály, voda pohoda v interiéru, vnitřní klima, uživatelský komfort, zdravotní nezávadnost redukce nákladů životního cyklu, facility management
Neovlivňuje výsledný bodový zisk  L – Lokalita
kvalita lokality, dostupnost, doprava

Kritéria jsou těžištěm metodiky SBToolCZ, je v nich popsán algoritmus hodnocení. Jsou členěna do následujících kapitol:

 • Záměr hodnocení;
 • Kontext;
 • Indikátor;
 • Literatura;
 • Pokyny pro vyhodnocení;
 • Hodnoticí moduly;
 • Celkové vyhodnocení kritéria;
 • Specifické kriteriální meze (benchmarky).

Každé kritérium se skládá alespoň z jednoho modulu. Proces hodnocení začíná v dílčích modulech. Moduly mohou obsahovat tabulky s možnostmi, vzorce a další způsoby hodnocení. Výsledkem modulu je vždy hodnota (Hxxx.xx) či kreditové ohodnocení (Kxxx.xx).

Kritérium ve svém závěru vždy obsahuje algoritmus „Celkové vyhodnocení kritéria“. To stanovuje, jak je z příslušných modulů stanovena výsledná hodnota (Hxxx) nebo výsledné kriteriální hodnocení (Kxxx), které vstupují do kriteriálních mezí. V závěru kritéria je tabulka kriteriálních mezí, která pomocí benchmarků normalizuje výslednou hodnotu či výsledné kreditové ohodnocení na celkové body v rozmezí 0 až 10.

Metodika SBToolCZ používá pro normalizaci číselnou stupnici v intervalu 0 až 10 v následujícím významu:

 • interval 0 až 3,9 – obvyklý stav v ČR nebo splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou nadefinovány) – tento stav lze nazvat standardem,
 • interval 4 až 5,9 – nadstandardní (dobrá) kvalita,
 • interval 6 až 7,9 – vysoká kvalita,
 • interval 8 až 10 – nejvyšší (nejlepší) kvalita, v některých případech také dosažení BAT (best available technologies – nejlepší dostupné technologie), nebo cíleně nastavený trend v oblasti udržitelné výstavby – Tab. A.1.3.

Body se zaokrouhlují vždy na 1 desetinné místo.

Tab. A.1.3: Hodnoticí normalizovaná stupnice

vyhodnocení kritéria odpovídá kvalitě
standardní dobré vysoké nejvyšší
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
naplnění legislativních požadavků (pokud jsou definovány) nebo standardní, běžný  stav cílová hodnota SBToolCZ nebo nejlépe dostupné technologie (BAT)

Kriteriální meze jsou jeden z nejdůležitějších pilířů metodiky a vychází především ze statistických dat, či parametrických studií, nebo jsou stanoveny na základě panelu vědeckých pracovníků a odborníků z oboru.

Proces agregace

Výsledné body ze všech kritérií se agregují, což znamená, že se dosažené normalizované body u jednotlivých kritérií násobí předem definovanými vahami. Tyto vážené body jednotlivých kritérií se sčítají a stanoví se tak celkový (agregovaný) výsledek (opět v rozsahu 0 až 10), jehož hodnota pak reprezentuje celkovou úroveň komplexní kvality předmětné budovy.

Cílem agregace je tak spojení různorodých kritérií do jednoho konečného ukazatele. Výsledek je tak možné jednoduše a jasně prezentovat odborné i laické veřejnosti, viz Tab. A.1.4.

Tab. A.1.4: Schéma procesu hodnocení

Pořadí Fáze hodnocení Oblast
1. hodnoticí moduly kritérium
2. celkové vyhodnocení kritéria
3. specifické kriteriální meze (benchmarky)
4. váha kritéria ve skupině kritérií skupina kritérií
5. váha skupiny kritérií v celkovém hodnocení vyhodnocení
6. celkový bodový zisk vstupující do hodnocení

Váhy mezi kritérii jsou stanoveny na základě vyhodnocení dat z panelu expertů a dalších významných okrajových podmínek. Konkrétní váhy užité pro agregaci kritérií a skupin kritérií jsou uvedeny v příslušné kapitole v části specifické pro každou typologii.

Skupinu kritérií Lokalita nelze návrhem budovy přímo ovlivnit, proto bodový zisk z ní nevstupuje do celkového hodnocení kvality budovy nebo návrhu budovy. Výsledný bodový zisk z části Lokalita se ale vždy na certifikátech uvádí, odděleně a podává tak informaci o kvalitě lokality nezávislou na návrhu budovy.

Systém označování

Pro lepší orientaci je v celé metodice jednotný systém označování viz Tab. A.1.5.

Tab. A.1.5 Systém označování v metodice SBToolCZ

Označení Příklad
Skupina kritérií X E Environmentální kritéria
Kritérium X.XXX E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů
Modul XXX.XX PEE.SV Měrná roční spotřeba svázané primární energie
Hodnota Hxxx.xx HPEE.SV Měrná roční spotřeba svázané primární energie  [MJ/(m2·a)]
Kredity/kreditové ohodnocení Kxxx.xx KKRI.RA Kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.
Výsledná hodnota Hxxx HPEE Výsledná měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů  [MJ/(m2·a)]
Výsledné kreditové ohodnocení Kxxx KKRI Výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality

Výsledný certifikát kvality

Výše uvedené procesy normalizace a agregace vedou k jednotnému bodovému ukazateli komplexní kvality budovy.

Na základě dosažených bodů dle výpočetních postupů uvedených výše se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně:

 • zlatý certifikát kvality – 8 až 10 bodů;
 • stříbrný certifikát kvality – 6 až 7,9 bodů;
 • bronzový certifikát kvality – 4 až 5,9 bodů;
 • základní certifikát kvality – 0 až 3,9 bodů.

Jednotlivé dosažené stupně certifikátu kvality budovy mají své grafické symboly – Tab. A.1.6.

Pro dosažení stříbrného a zlatého certifikátu je nutné navíc splnit požadavky na minimální počet bodů u povinných kritérií. Pokud by nebyl splněn požadavek minimálního počtu bodů v povinném kritériu a nebylo by to napraveno změnou návrhu budovy na vyhovující úroveň, potom se výsledný certifikát kvality posouvá směrem k horšímu certifikátu kvality.

Povinná kritéria a u nich požadovaný minimální počet bodů pro dosažení stříbrného a zlatého certifikátu kvality jsou prezentovány v kapitole B.2 příslušné metodiky.

Tab. A.1.6: Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre

Bodové skóre Kvalita budovy Hodnota certifikátu Certifkikát
10 nejvyšší kvalita budovy zlatý
9
8
7 vysoká kvalita budovy stříbrný
6
5 dobrá kvalita budovy bronzový
4
3 standardní kvalita budovy základní certifikát
2
1
0

Způsob hodnocení a vstupní data

Hodnocení se provádí podle dostupných podkladů od projektanta. Hodnotitel není zodpovědný za kontrolu splněných normových požadavků. V případě, kdy hodnotitel zjistí nesoulad s legislativními požadavky, nebude certifikát vydán. V některých modulech se nachází vyhodnocovací tabulky, které obsahují různé varianty řešení a jejich kreditové ohodnocení.

 • Pokud vyhodnocovací tabulka obsahuje „+“ před kreditovým ohodnocením, kredity se navzájem sčítají dle naplnění jednotlivých požadavků.
 • Pokud vyhodnocovací tabulka neobsahuje „+“ před kreditovým ohodnocením, kredity se v jednotlivých položkách navzájem vylučují a jedná se o výběr 1 varianty.

Pokud není popsáno jinak a z daného hodnocení má vzejít jedna hodnota a hodnocení různých částí je odlišné, uvažuje se vážený průměr hodnocení dílčích celků přes plochy (případně objemy).

Množství energie (např. vyrobené v systémech OZE, dílčí a celkové roční spotřebované pro kritéria E.OZE, E.PEE) se vyčíslí z doložené odpovídající studie (průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek, energetický audit nebo na základě jakéhokoliv přesnějšího výpočtu). Uvedené hodnoty a jejich zdroje musí být konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno.

Hodnocení fází budovy

Dle této metodiky SBToolCZ je možné vyhodnotit

 • novostavbu ve fázi návrhu (certifikace návrhu budovy),
 • dokončenou budovu (certifikace budovy)

a dále i varianty

 • budovu vystavěnou formou Shell and Core,
 • a rekonstrukce budovy.

Do hodnocení vždy vstupují všechna kritéria. Každé kritérium obsahuje kapitolu „Pokyny pro vyhodnocení“, kde je popsán specifický postup hodnocení, je-li na místě (např. započítání jen určitých modulů). Zbytek hodnocení se provádí podle základního schématu. Vydaný certifikát budovy nebo návrhu budovy je příslušně označen a odlišen.

V případě kombinace (např. certifikace rekonstrukce budovy Shell and Core) se uplatňují pokyny současně. Pokud dojde v těchto případech k rozporům, stanoví postup pro konkrétní případ Národní platforma SBToolCZ.

Rekonstrukce budov

Specifika hodnocení SBToolCZ pro rekonstrukce je možné využít, pokud se jedná o změnu, jejíž podstata a rozsah vyžaduje zpracování projektové dokumentace a řízení stavebního úřadu podle platné legislativy, tj. jde o změnu dokončené stavby. Úpravy v rozsahu definice udržovacích prací nejsou pomocí SBToolCZ hodnotitelné. Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se změny daných prvků týkají či nikoliv.

V případně zásadní rekonstrukce, kdy dochází k odstranění a novému vybudování více než 50% objemu stavby se hodnotí podle schématu pro novostavby. V takovém případě se vydává certifikát shodný s certifikátem pro novostavby.

Hraniční případy, kdy není zřejmé, o jakou fázi či formu budovy se jedná, je možné konzultovat s Národní platformou SBToolCZ.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.1 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.