S.AKU Akustický komfort (UNI vk.1)

S.AKU Akustický komfort

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Zajištění výborného akustického komfortu pro pohodu uživatel.

Kontext

Akustická pohoda (srozumitelnost řeči, nevznikání rušivých odrazů zvuku, nerušenost hlukem a podobně) má vliv na zdraví, kvalitu života, výkon, soustředěnost i psychiku lidí. Optimalizace a zlepšování akustických parametrů vede nejen k vyšší pohodě uživatelů, ale také k jejich lepší regeneraci a pocitu klidu domova u bytových staveb, lepší soustředěnosti a možnosti efektivnější výuky u školských staveb, k vyšší efektivitě a produktivitě práce u administrativních budov a podobně. Akustická pohoda je ovlivněna zvukovou izolací ohraničujících konstrukcí, zdroji hluku v prostoru a srozumitelností řeči (muziky apod.). Budova musí být postavena tak, aby hluk působící na uživatele neohrožoval jejich zdraví a dovolil jim žít a pracovat v uspokojivých podmínkách.

V akustice je vždy rozhodující a směrodatné měření na reálných konstrukcích. Ve fázi certifikace budovy je potřeba měřením v reálných podmínkách ověřit (případně stanovit) zvukově izolační schopnosti daných dělicích konstrukcí, ověřit akustiku prostoru z hlediska doby dozvuku (resp. měřením kalibrovat výpočet) a prokázat dostatečnou ochranu před hlukem.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě kvality budovy a jejích jednotlivých prostorů v oblasti konstrukční a prostorové akustiky a v oblasti hluku ze stacionárních i nestacionárních zdrojů uvnitř stavby.

Literatura

 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • ČSN 73 0527: Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. ÚNMZ Praha, březen 2005
 • ČSN 73 0530: Akustika – Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních pracovních prostorech.  Vydavatelství norem, Praha, listopad 1991
 • ČSN 73 0532: Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky – ÚNMZ Praha, únor 2010
 • Beranek Leo L. – Noise Reduction, McGraw – Hill Book Company, Inc., New York 1960
 • Kaňka J. – Akustika stavebních objektů – ERA group spol. s r.o., Brno 2009,  ISBN 978‐80‐7366‐140‐3
 • Mareš J. – Příčky v pozemních stavbách – SNTL, Praha 1971
 • Sadowski J. – Akustyka architektoniczna ‐ Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa – Poznaň 1976, Poland
 • Tomašovič P., Rychtáriková M., Dlhý D., Gašparovičová V. – Akustika budov, Priestorová akustika – STU v Bratislave, 2010, ISBN 978‐80‐227‐3235‐2
 • Zajac J. – Akustické vlastnosti stavebných konštrukcií a materiálov – STU v  Bratislave, 2004,  ISBN 80‐227‐2127‐1
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Praha: Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Praha: Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Akustické parametry se ověří měřením. Měření musí provést odborná firma akreditovaná pro danou oblast.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Posoudí se všechny prvky a prostory, na něž jsou kladeny požadavky normy. Pokud nejsou potřebné údaje k dispozici, daný prvek nebo prostor získá nulové ohodnocení.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Ochrana před hlukem

Limitní hodnoty pro zajištění ochrany proti hluku pro objekty sloužící ke vzdělávání jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., resp. v dřívějším Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Limity požadované v roce 2021 jsou uvedeny v Tab. AKU.OE.1.

Tab. AKU.OE.1: Maximální hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru školských staveb

Zdroj hluku Limit v době užívání prostoru
hluk pronikající vzduchem zvenčí max. LAeq = 45 dB
hluk ze zdrojů uvnitř objektu max. LA, max. = 45 dB

Pro přednáškové sály platí, že po dobu používání má být LAeq,8h = max. 45 dB v denní době a
LAeq,1h = max. 45 dB v noční době (probíhají-li přednášky i po 22. hodině) pro hluk pronikající zvenčí nebo pro hluk z vnitřních stacionárních zdrojů.

Nejprve se hodnotí jednotlivé místnosti. Při působení zdrojů zvuku se postupuje následovně:

Pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády:

$ OOE_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{z}\left [ 2\cdot \left ( V_{i}-L_{i} \right ) \right ]}{z}\leq 10 $

kde:

OOEm je ohodnocení dané místnosti za ochranu proti hluku;

Vi je skutečná hodnota hlučnosti způsobená i-tým zdrojem zvuku (např. vypočítaná LA, max)[dB];

Li je požadovaná limitní hodnota v závislosti na charakteru zdroje zvuku a jeho poloze (dáno nařízením vlády)[dB];

z je počet hodnocených zdrojů zvuku.

Při výpočtu musí být splněna podmínka ViLi ≤ 5. Pokud splněna není, uvažuje se ViLi = 5.

Pokud požadavky na LAeq,T nebo na LA,max nejsou z různých důvodů splněny (např. hygienická stanice poskytne výjimku na nedodržení limitů nebo sníží požadované limity) nebo je-li v chráněném prostoru hluk impulsní povahy, vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční hluk nebo v případě šíření hluku konstrukcí od nepružně uloženého zdroje hluku, pak dílčí ohodnocení OOEm dané místnosti je 0.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.OE.2.

Tab. AKU.OE.2: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor

Ohodnocení dílčího prostoru OOEm

Kreditové ohodnocení

1 kmenová učebna

5,5

$ K_{\textup{AKU.OE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OOE_{m,i}}{n} $
2 kabinet

7,1

 

n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.OE se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.OE.2, kde:

KAKU.OE je kreditové ohodnocení ochrany proti hluku;

OOEm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska ochrany proti hluku;

n je počet posuzovaných místností.

Prostorová akustika

Hodnocení tohoto modulu vychází z požadavků kladených ČSN 73 0527. V této normě jsou uvedeny meze v podobě rozmezí doby dozvuku pro různé typy prostorů v závislosti na oktávových pásmech.

Hodnocení místností vychází ze 2 stavů, které mohou nastat. V případě, že jsou v normě stanoveny limity v číselných hodnotách pro danou místnost, hodnotí se pomocí Tab. AKU.PE.1. V případech, kdy nejsou stanoveny limity v číselných hodnotách, se dle Tab. AKU.PE.2 hodnotí použití širokopásmového obkladu stropu.

Tab. AKU.PE.1: Hodnocení prostorové akustiky v případě stanovených číselných hodnot

Odchylky od přípustného rozmezí doby dozvuku

Dílčí ohodnocení OPEm

Hodnota doby dozvuku je alespoň v jednom oktávovém pásmu mimo stanovenou mez o více než 0,6 s nebo doba dozvuku nebyla ověřovaná

0

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u všech 6 oktáv

2

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 5 oktáv

3

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 4 oktáv

4

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 3 oktáv

5

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 2 oktáv

6

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 1 oktávy

7

Doba dozvuku ve všech oktávových pásmech mimo pásma 125 Hz leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí) a v pásmu 125 Hz je hodnota mimo stanovenou mez o 0,3 s

9

Doba dozvuku ve všech oktávových pásmech leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí)

10

 

Tab. AKU.PE.2: Hodnocení prostorové akustiky v případě nestanovených limitů

Použití širokopásmového obkladu na stropě

Dílčí ohodnocení OPEm

Není použit vůbec, nebo je použit materiál, který pohlcuje pouze v úzkém kmitočtovém pásmu.

0

Je použitý a  měřením či doložením technického listu
se ověřilo, že tyto vlastnosti skutečně má.

10

Hodnotí se místnosti, na které jsou normou kladeny požadavky. U obdobně velkých místností se zároveň obdobnými pohltivými vlastnostmi lze hodnoty uvažovat obdobně, příp. i stejně.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.PE.3.

Tab. AKU.PE.3: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor

Ohodnocení dílčího prostoru OPEm

Kreditové ohodnocení

1 kmenová učebna

5,5

$ K_{\textup{AKU.PE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OPE_{m,i}}{n} $
2 učebna hudební výchovy

7,1

 

n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.PE se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.PE.3, kde:

KAKU.PE    je kreditové ohodnocení prostorové akustiky;

OPEm,i   je ohodnocení i-té místnosti z hlediska prostorové akustiky;

n            je počet posuzovaných místností.

Zvuková izolace

V tomto modulu se hodnotí veličiny vyjadřující zvukovou izolaci dělicích (ohraničujících) konstrukcí. Hodnotí se především vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB] a vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w [dB]. Konstrukce se zatřiďují do tříd A až D, přičemž třída D reprezentuje nedodržení normových požadavků, což je sice v procesu certifikace nepřípustný stav, ale u stávajících objektů se může vyskytnout.

Základní požadavky týkající se vzduchové neprůzvučnosti a kročejového hluku dělicích konstrukcí, vzduchové neprůzvučnosti vnitřních dveří, obvodového pláště a oken (dalších prvků obvodového pláště) jsou uvedeny v ČSN 73 0532. Informace týkající se základních požadavků kladených na zvukové izolace dělicích konstrukcí a dveří jsou v dané normě uvedeny v tabulce 1 (domy s byty), tabulce 4 (školy a vzdělávací instituce) a v tabulce 5 (administrativní budovy). Informace týkající se zvukové izolace obvodového pláště jsou uvedeny v dané normě v tabulce 9.

Pro účely hodnocení je třeba nejprve stanovit (převzít z akustické studie) následující veličiny zvukové izolace, které budou potřeba:

 • vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB] pro jednotlivé dělicí konstrukce (stěnové a stropní) ohraničující posuzovaný prostor (v případě otvoru v konstrukci se tato konstrukce posuzuje jako složená);
 • vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w [dB] příslušných stropních konstrukcí;
 • vážená neprůzvučnost vnitřních dveří Rw [dB];
 • vážená stavební neprůzvučnost obvodového pláště R´w [dB].

U konstrukcí, které jsou navrženy ze stejného materiálu a zároveň mají stejnou tloušťku a charakter navazujících konstrukcí, mohou být hodnoty zvukové izolace uvažovány stejnou hodnotou. Dále, splní-li některá konstrukce požadavky třídy A, lze předpokládat, že do této třídy bude patřit i konstrukce ze stejného materiálu, ovšem větší tloušťky. To se uplatní především u jednoduchých konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.

Vážená neprůzvučnost dveří se zjistí měřením v laboratoři, její hodnotu může poskytnout výrobce či dodavatel dveří na základě protokolu o měření. U stejného typu dveří lze opět předpokládat obdobné vlastnosti. Není tedy nutné měřit každé dveře zvlášť.

Hodnocení z hlediska zajištění zvukové izolace dělicích konstrukcí je založeno na zatřídění do akustických tříd A; B; C a D. Toto třídění odpovídá splnění normových požadavků podle pravidel v Tab. AKU.ZI.1.

Tab. AKU.ZI.1 Akustické třídy zvukové izolace dělících konstrukcí

Ozn.  Podmínky

Ohodnocení dílčích prvků OZI

Třída D nesplnění základních normových požadavků, příp. stav, kdy nelze prokázat splnění požadavků

0

Třída C splnění základních normových požadavků s rezervou do 3 dB (u dveří s rezervou 1 dB)

3

Třída B splnění normových požadavků s rezervou 3 až 6 dB (u dveří s rezervou do 3 dB)

7

Třída A splnění normových požadavků s rezervou 6 dB a výše ) (u dveří s rezervou 3 a výše dB)

10

Po vyhodnocení konstrukcí dané místnosti z hlediska zvukové izolace se stanoví ohodnocení dané místnosti:

$ OZI_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{j}OZI_{i}}{j} $

kde:

OZIm je ohodnocení dané místnosti z hlediska zvukové izolace;

OZIi je ohodnocení dílčí konstrukce na daný parametr zvukové izolace;

j je počet posuzovaných dílčích dělicích konstrukcí.

Příklad vyhodnocení místnosti z hlediska zvukové izolace

Chráněný prostor ohraničují 3 vnitřní stěnové konstrukce (všechny splňují třídu B), jedna obvodová stěna (pro denní dobu splňuje třídu A, pro noční dobu B), spodní stropní konstrukce nad průchodem (R´w – C, L´nw – A) a horní stropní konstrukce (nahoře je byt, (R´w – B, L´nw – C). Jaké ohodnocení prostor získá za zajištění zvukové izolace ohraničujících konstrukcí?

$ OZI_{m}=\frac{3\cdot B\left ( vnitr.\, st. \right )+A+B\left ( obv.\, st. \right )+A+C\left ( spod.\, str. \right )+B+C\left ( hor.\, str. \right )}{9\, dílčích\, hodnocení} $

$ OZI_{m}=\frac{3\cdot 7\left ( 10+7\right )+\left ( 10+3 \right )+\left ( 7+3\right )}{9}=\frac{21+17+13+10}{9}=\frac{61}{9}\cong 6,8 $

Dílčí ohodnocení OZIm pro daný prostor je 6,8.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.ZI.2.

Tab. AKU.ZI.2 Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor Ohodnocení dílčího prostoru OZIm Kreditové ohodnocení
1 místnost 1.01 5,5 $ K_{\textup{AKU.ZI}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OZI_{m,i}}{n} $
2 místnost 1.02 7,1
 
n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.ZI se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.ZI.2, kde:

KAKU.ZI je kreditové ohodnocení zvukové izolace;

OZIm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska zvukové izolace;

n je počet posuzovaných místností.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{AKU}}=\frac{K_{\textup{AKU.ZI}}+K_{\textup{AKU.OE}}+K_{\textup{AKU.PE}}}{3} $

kde:

KAKU je výsledné kreditové ohodnocení akustického komfortu;

KAKU.ZI je kreditové ohodnocení zvukové izolace;

KAKU.OE je kreditové ohodnocení ochrany před hlukem;

KAKU.PE je kreditové ohodnocení prostorové akustiky.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení akustického komfortu KAKU.

Tab. AKU.1: Kriteriální meze pro AKU Akustický komfort

Výsledné kreditové ohodnocení KAKU

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.AKU a modul(y) AKU.OE (vm.1),AKU.PE (vm.1),AKU.ZI (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *