S.ARC Architektonická kvalita (RD vk.1)

S.ARC Architektonická kvalita

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Záměrem toho kritéria je zajistit architektonickou kvalitu budovy po stránce estetické i funkční, a to jak po provozní, tak po konstrukční stránce. Architektonicky kvalitní budova zaručuje dlouhou životnost a funkčnost s minimem vyvolaných stavebních úprav, přestaveb a renovací v průběhu užívání. Tím jsou naplňovány principy udržitelné výstavby. 

Kontext

Architektonická kvalita stavby je jedním z důležitých aspektů udržitelné výstavby. Architektonická kvalita je chápána jako ucelená harmonie estetických kvalit, funkčnosti, hospodárnosti, trvanlivosti, technické vyspělosti, investiční a provozní náročnosti atd. Architektonicky kvalitní budova musí interagovat se svým okolím, měla by být soudobá, neotřelá a inspirativní. Současně se ale musí jednat o architekturu funkční, jak po provozní, tak po konstrukční stránce. 

Kvalitní architektura není jen věc subjektivního estetického názoru, ale souborem přesně popsaných kritérií. Kvalitní architektura je zároveň udržitelná, neboť architektonický výraz dotváří veřejný prostor a bezvadná funkční kvalita dlouhodobě zajišťuje provozní požadavky. Soulad s konstrukčním řešením pak zajišťuje dlouhodobou živostnost stavby. 

I když má hodnocení architektonické kvality budov jasná pravidla a principy, v praxi je hodnocení poměrně náročné a zpravidla jej provádí skupina hodnotitelů komisionální formou. Tím se vyloučí subjektivní architektonické preference jednotlivců. Zajišťovat tento způsob hodnocení pro každou stavbu by bylo neefektivní, nepružné, finančně náročné a v praxi nereálné. Přitom pro investora není zárukou kvalitního architektonického návrhu nízká cena za zpracování ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu je například u veřejné obchodní soutěže. 

Z tohoto důvodu je pro hodnocení architektonické kvality budovy v metodice SBToolCZ zvolen procesní přístup. Nehodnotí se architektonická kvalita samotné budovy, ale kvalita a komplexnost procesu výběru architektonického řešení. Zásadní je seznámit se s funkčním, dispozičním, konstrukčním, urbanistickým a v neposlední řadě i estetickým řešením stavby, ideálně posoudit více variant návrhu od jednoho autora nebo od více zpracovatelů, pokud se jedná o náročnější investici. 

Základní úroveň procesní kvality je založena na předpokladu, že pokud návrh zpracovala osoba s odpovídajícím odborným vzděláním, nebo v oboru respektovaná, je její angažmá v projektu určitou zárukou dosažení architektonické kvality. 

Vyšší procesní úroveň představuje výběr zhotovitele návrhu stavby na základě výběrového řízení zohledňujícího koncepční přístup a hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení, kterého se účastní minimálně 3 účastníci. 

Nejvyšší procesní úrovní zajišťující architektonickou kvalitu stavby je výběr z více návrhů formou architektské soutěže. Ta může být realizována třemi způsoby, tj. oslovením více zpracovatelů (tzv. souběžná zakázka, souběžná veřejná zakázka SVZ), architektonickou soutěží podle ČKA s výhradou nebo plnohodnotnou architektonickou soutěží podle regulí ČKA. 

Výhodou výše pospaného metodického přístupu k hodnocení architektonické kvality je jeho aplikovatelnost na různé typologické druhy i na zakázky různého rozsahu. Je zřejmé, že u zakázek menšího rozsahu je investor limitován prostředky, které může vložit do tvorby koncepčního návrhu (např. privátní investor při návrhu RD), ale i v tomto případě má možnost oslovit odborníka, který zajistí kvalitní řešení. Naopak v případě, že zástavbu RD zpracovává developer pro větší území, se jakákoliv forma architektonické soutěže přímo nabízí. 

Hlavní přínosy architektonické soutěže 

Výhodou architektonické soutěže jakéhokoliv z výše uvedených typů je možnost porovnávat mezi sebou větší množství návrhů, mezi kterými si pak investor s pomocí nezávislých odborníků v rámci poroty vybere ten nejlepší. Přitom má možnost se seznámit s různými variantami funkčního, dispozičního, konstrukčního, urbanistického a v neposlední řadě i estetického řešení stavby. 

Termínem „architektonická soutěž“ jsou souhrnně označovány různé formy a procesní úrovně výběru řešení z více předložených návrhů stavby, včetně SVZ (souběžné vypracování zakázky). Architektonické soutěže představují mezinárodně uznávanou formu zadávání zakázek již několik století. Pravidla jsou stabilizována a víceméně identicky sdílena vyspělými zeměmi euroatlantického prostoru. Takovými pravidly je v České republice Soutěžní řád České komory architektů. Přínosy této formy jsou: 

 • výběr z více různorodých řešení s pomocí odborné poroty; 
 • transparentnost a kontrolovatelnost; 
 • důraz na kvalitativní kritéria, nejen na cenovou nabídku; 
 • promyšlenější zadání investora; 
 • ke změnám v pozdějších fázích zpracování projektové dokumentace dochází v menší míře; 
 • existence více variant může vést k optimalizaci a může snížit náklady na projekt, provedení stavby i provoz. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě výběru zpracovatele a výsledného řešení.

Literatura

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Výběr zpracovatele a výsledného řešení

V modulu se dle Tab. ARC.VZ.1 hodnotí procesní formy zajištění architektonické kvality díla: 

 1. Návrh nebyl zpracován architektem ani širší odbornou veřejností respektovaným tvůrcem (nearchitektem) – u novostaveb, dostaveb, nástaveb, přestaveb, dispozičních úprav a renovací procesně naprosto nevhodný přístup, často motivovaný zdánlivou snahou o snížení investičních nákladů. Často při takto neodborném návrhu dojde k poškození stávajícího vystavěného prostředí, stávající budovy nebo její části, nebo řešení obecně postrádá požadovanou vyšší kvalitu. Velmi často se tento přístup objevuje u zakázek malého rozsahu. 
 2. Návrh zpracoval architekt nebo širší odbornou veřejností respektovaný tvůrce (nearchitekt) – jedná se o základní procesní stupeň zajišťující kvalitu architektonického řešení. Zadavatel vybírá architekta na základě referencí, zkušeností z předchozí spolupráce, garancí ceny či kvality apod. Odbornost zpracovatele nebo respektovanost tvůrce v odborné komunitě je základní zárukou architektonické kvality díla. 
 3. Autor návrhu byl vybrán na základě výběrového řízení (minimálně 3 účastníci – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) zohledňujícího koncepční přístup, hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení – oproti předchozí variantě může být výhodou oslovení více potenciálních tvůrců a vlastní diskuse vedená s uchazeči o zakázku nad koncepčním přístupem k investičnímu záměru. Zadavatel sice nedostane v rámci tohoto procesu konkrétní návrhy řešení a skici, ale cenná může být i samotná odborná debata nad koncepcí a dalším směřováním investičního záměru. Požadavkem řízení není odevzdání návrhu ani jednoduchých skic návrhu řešení. Pokud je součástí návrhu i cena za jednotlivé výkonové fáze, nesmí mít ve výběrovém řízení větší váhu než 50 %*. 
 4. Návrh byl vybrán z více předložených návrhů od více autorů (minimálně 3 nezávislí zpracovatelé – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) – Tento model je označován jako paralelní (nebo souběžné) vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli (SVZ). SVZ je možné využít při zadávání zakázek na projektové služby do 1 mil Kč. Odevzdané návrhy jsou náležitě honorovány podle zadaného rozsahu. Výběr zhotovitele je proveden podle předem známých kritérií. Hodnocení je provedeno odbornou komisí. Cena služby nesmí mít ve výběrovém řízení větší váhu než 50 %*. 
 5. Architektonická soutěž s výhradou od ČKA – Například s výhradou výše odměn. 
 6. Architektonická soutěž dle regulí ČKA – Základní informace o tom, jak postupovat, podává Česká komora architektů (ČKA). Pravidla architektonické soutěže určuje vyhlašovatel v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem ČKA. Vyhlašovatel soutěže rozhoduje sám o druhu soutěže, obsahu soutěžích podmínek, složení poroty, výši odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné porotě a za další konzultace, a také o konečném zadání zakázky – výběru projektanta. V současné době existuje řada firem, které se zabývají organizací a administrací architektonických soutěží na profesionální úrovni. Najmutím externího administrátora získává vyhlašovatel odbornou podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocení soutěže. Odborná porota může pomoci při formulování soutěžního zadání. Schvaluje také soutěžní podmínky i zadání., ČKA hraje při přípravě soutěže pouze roli poradní, vystavuje doložku regulérnosti soutěže. Ta by měla být zárukou kvality dobře nastavené soutěže pro ty, kteří zvažují účast. 

Architektonická soutěž – může nabývat různých podob  a jedná o nejvyšší úroveň procesního zajištění architektonické kvality. Tento přístup je finančně a časově náročnější než varianty 1.-3., nicméně má nejvyšší potenciál k dosažení výsledné kvality díla – zadavatel může posoudit více variant řešení. S ohledem na finanční i časovou náročnost tohoto procesu jsou možné různé formy naplnění architektonické soutěže – varinaty 4.-6. 

*Má-li být nabídková cena věrnějším a přesnějším vyjádřením skutečně dosažené ceny, pak se doporučuje stanovit medián a od něho případnou přípustnou odchylku směrem dolů i nahoru. Nízká cena pod stanovený limit se považuje za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou bude muset uchazeč důkladně zdůvodnit. Ve všech případech je doporučeno si předpokládanou cenu vyhodnotit expertně. 

Tab. ARC.VZ.1: Hodnocení výběru zpracovatele a výsledného řešení 

Výběr zpracovatele a výsledného řešení 

Kredity KARC.VZ 

Návrh nebyl zpracován architektem ani širší odbornou veřejností respektovaným tvůrcem. 

0 

Návrh zpracoval architekt nebo širší odbornou veřejností respektovaný tvůrce. 

5 

Autor návrhu byl vybrán na základě výběrového řízení (minimálně 3 účastníci – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) zohledňujícího koncepční přístup, hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení. 

6 

Návrh byl vybrán z více předložených návrhů od více autorů (minimálně 3 nezávislí zpracovatelé  – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci). 

8 

Architektonická soutěž s výhradou od ČKA (například s výhradou výše odměn). 

9 

Architektonická soutěž dle regulí ČKA. 

10 

 

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{ARC}}=K_{\textup{ARC.VZ}} $

kde:

KARC je výsledné kreditové ohodnocení architektonické kvality;

KARC.VZ je kreditové ohodnocení výběru zpracovatele a výsledného řešení.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení architektonické kvality KARC.

Tab. ARC.1: Kriteriální meze pro ARC Architektonická kvalita

Výsledné kreditové ohodnocení KARC

Body

0

0

10

10

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.ARC a modul(y) ARC.VZ (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *