S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1)

S.EXT Využití exteriéru budovy

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Vybudování kvalitních společných prostor v exteriéru budovy pro pobyt obyvatelů budovy.

Kontext

Kvalitní společné prostory v bezprostředním exteriéru budovy slouží ke zvýšení komfortu uživatelů budovy. Je-li skladba obyvatel budovy různorodá, přispívají společná místa pro trávení volného času v exteriéru budovy k udržitelnosti města.

Společné plochy v exteriéru mohou zmenšovat zastavěnost území nebo pomáhat zvyšovat procento zeleně v území. Dům jako obydlí člověka by měl navazovat na své okolí a komunikovat s ním. Společné prostory určené k trávení volného času obyvatel domu mohou být prostředkem k tomu, aby dům nebyl z okolí vytržen a byl do něj dobře zasazen.

Indikátor

Kreditové ohodnocení množství a kvality společných prostor v exteriéru

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se rekonstrukce venkovních prostor týkala, nebo nikoliv.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Místa určená ke společnému využití v bytových budovách

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití apod.

Společnými místy mohou být:

 • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
 • upravená část vnitrobloku,
 • střešní terasa,
 • vstupní parter,
 • soukromé dětské hřiště atd.

Plocha musí být přístupna všem obyvatelům budovy a vhodná pro pobyt osob. Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu, a to dle vzorce:

Pmin = 0,5 · BJ

kde:

Pmin je minimální plocha jednoho společného venkovního místa [m2];

BJ je počet bytových jednotek.

Zároveň ale platí podmínka, že Pmin ≥ 10 m2.

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MB.1.  Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA – (KEXT.MB) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MB.1: Příklad přidělení kreditů KEXT.MB na základě typu a počtu místa

Označení Typ místa pobytu Plocha místa [m2] * Kredity KEXT.MB
M1 Střešní terasa 10
M2 Zahrada 10
M3 Vstupní parter 10
M4 10
10
Celkem  

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.

Dodatečné prvky vylepšující kvalitu místa

Za každý solitérní prvek, který relevantně a prokazatelně vylepšuje kvalitu společného prostoru, se přidělí dalších 5 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.PR.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.PR (KEXT.PR) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Za vylepšující prvky se považuje například:

 • výrazná zeleň umístěná na společně užívaných plochách mimo travnaté plochy;
 • vzrostlá zeleň nebo větší množství keřů vázaných na travnaté plochy;
 • pergola;
 • lavičkami a stolky vybavené prostranství nebo kout zahrady;
 • jezírko;
 • herní prvek apod.

Tab. EXT.PR.1: Příklad přidělení kreditů na základě umístění dodatečných prvků

Dodatečné prvky

Příslušnost k ploše

Kredity KEXT.PR

Zeleň u vchodu

5

Pergola

M2

5

Jezírko

M2

5

Lavičky, stolky

5

Celkem

 

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá podle následujícího vzorce:

$ K_{\textup{EXT}}=K_{\textup{EXT.MB}}+K_{\textup{EXT.PR}} $

kde:

KEXT je výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy v bytových budovách;

KEXT.MB je kreditové ohodnocení míst určených ke společnému využití;

KEXT.PR je kreditové ohodnocení dodatečných prvků vylepšujících kvalitu místa.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KEXT.

Tab. EXT.1: Kriteriální meze pro EXT Využití exteriéru budovy

Kreditové ohodnocení KEXT

Body

0

0

20

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.EXT a modul(y) EXT.MB (vm.1),EXT.PR (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *