S.EXT Využití exteriéru budovy (BD vk.1)

S.EXT Využití exteriéru budovy

Verze metodiky 2020.1, typologie BD.

Záměr hodnocení

Vybudování kvalitních společných prostor v exteriéru budovy pro pobyt obyvatelů budovy.

Kontext

Kvalitní společné prostory v bezprostředním exteriéru budovy slouží ke zvýšení komfortu uživatelů budovy. Je-li skladba obyvatel budovy různorodá, přispívají společná místa pro trávení volného času v exteriéru budovy k udržitelnosti města.

Společné plochy v exteriéru mohou zmenšovat zastavěnost území nebo pomáhat zvyšovat procento zeleně v území. Zároveň dům jako obydlí člověka by měl navazovat na své okolí a komunikovat s ním. Společné prostory určené k trávení volného času obyvatel domu mohou být prostředkem k tomu, aby dům nebyl z okolí vytržen a byl do něj dobře zasazen.

Indikátor

Kreditové ohodnocení množství a kvality společných prostor v exteriéru

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce Hodnotí se vždy výsledný stav po rekonstrukci objektu, ať se rekonstrukce venkovních prostor týkala, nebo nikoliv.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Místa určená ke společnému využití

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití, apod.

Společnými místy mohou být:

 • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
 • upravená část vnitrobloku,
 • střešní terasa,
 • vstupní parter,
 • soukromé dětské hřiště, atd.

Plocha musí být přístupna všem obyvatelům budovy a vhodná pro pobyt osob. Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu, a to dle vzorce:

Pmin = 0,5 · BJ

kde:

Pmin je minimální plocha jednoho společného venkovního místa [m2];

BJ je počet bytových jednotek.

Zároveň ale platí podmínka, že Pmin ≥ 10 m2.

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MB.1.  Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA – (KEXT.MB) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MB.1: Příklad přidělení kreditů KEXT.MB na základě typu a počtu místa

Označení Typ místa pobytu Plocha místa [m2] * Kredity KEXT.MB
M1 Střešní terasa 10
M2 Zahrada 10
M3 Vstupní parter 10
M4 10
10
Celkem  

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.

Dodatečné prvky vylepšující kvalitu místa

Za každý solitérní prvek, který relevantně a prokazatelně vylepšuje kvalitu společného prostoru, se přidělí dalších 5 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.PR.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.PR (KEXT.PR) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Za vylepšující prvky se považuje například:

 • výrazná zeleň umístěná na společně užívaných plochách mimo travnaté plochy;
 • vzrostlá zeleň nebo větší množství keřů vázaných na travnaté plochy;
 • pergola;
 • lavičkami a stolky vybavené prostranství nebo kout zahrady;
 • jezírko;
 • herní prvek, apod.

Tab. EXT.PR.1: Příklad přidělení kreditů na základě umístění dodatečných prvků

Dodatečné prvky

Příslušnost k ploše

Kredity KEXT.PR

Zeleň u vchodu

5

Pergola

M2

5

Jezírko

M2

5

Lavičky, stolky

5

Celkem

 

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se vypočítá podle následujícího vzorce:

$ K_{\textup{EXT}}=K_{\textup{EXT.MB}}+K_{\textup{EXT.PR}} $

kde:

KEXT je výsledné kreditové ohodnocení využití exteriéru budovy;

KEXT.MB je kreditové ohodnocení míst určených ke společnému využití;

KEXT.PR je kreditové ohodnocení dodatečných prvků vylepšujících kvalitu místa.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení KEXT.

Tab. EXT.1: Kriteriální meze pro EXT Využití exteriéru budovy

Kreditové ohodnocení KEXT

Body

0

0

20

4

30

6

40

8

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.EXT a modul(y) EXT.MB (vm.1),EXT.PR (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.