S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (BD vk.1)

S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Zvýšení flexibility využití budovy, která zajistí delší životnost budovy a snížení finanční i ekologické zátěže při změně uživatele nebo jeho potřeb v čase.

Kontext

Budovy s větší flexibilitou vnitřního uspořádání a tím i s větší flexibilitou využití mají obecně větší hodnotu v čase. Umožňují změnu provozu za vynaložení menších finančních prostředků bez nutnosti zastavení užívání budovy.

Dostatečná světlá výška, volný prostor nezatížený přítomností nosných prvků konstrukce či návrh s oddělením nosné konstrukce, vertikálních komunikací a fasády od zbylých prvků budovy umožňují snadnou změnu dispozice budovy.

Pro bytové stavby je dalším benefitem návrh obsahující studie rozšiřitelnosti v průběhu životnosti stavby tak, aby stavba reagovala na odlišné potřeby obyvatele bytové stavby během jeho života.

Pro administrativní budovy je dalším benefitem návrh systémů TZB umožňující změnu využití prostoru bez ovlivnění chodu zbylých částí budovy (odstávka systémů atp.).

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému, přítomnosti pevných či demontovatelných příček a způsobu návrhu budovy.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Adaptace bytového domu

Dle Tab. FLX.AB.1 se na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení přiřadí kredity KFLX.AB.

Tab. FLX.AB.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AB  

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání dispozic bytového domu a jednotek v průběhu životního cyklu budovy.

+3

 

Charakter vnitřních dělicích konstrukcí

Na základě charakteru, rozmístění a typů vnitřních dělicích konstrukcí se dle Tab. FLX.DK.1 přiřadí kredity. U bytových a rodinných domů se hodnotí vlastnosti příček uvnitř bytových jednotek.

Tab. FLX.DK.1: Hodnocení příček

Vlastnosti příček

Kredity KFLX.DK

Nedemontovatelné konstrukce s nutností bouracích prací

0

Demontovatelné příčky suché výstavby (montované příčky z velkoformátových desek na nosné kostře, plné nebo prosklené)

3

Snadno demontovatelné interiérové systémy pro vnitřní členění prostor (mobilní, posuvné, sanitární…)

4

Žádné příčky

5

V případě různých vlastností příček v rámci jedné budovy se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.DK se získají váženým průměrem dle středové délky daných konstrukcí.

Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě

Preference vlastníků a uživatelů budov z hlediska jejich využití a provozu se v čase vyvíjejí a mění. Stejným způsobem uvažují i stavebníci (developeři) ale i majitelé nemovitostí a provozovatelé bytových domů, kteří musí reagovat na aktuální požadavky trhu. Zároveň s ohledem na sociální kvalitu bydlení by měla být snaha nabídnout sociálně vyváženou strukturu obyvatel v bytovém domě.

Dispoziční koncept by tak měl umožňovat co nejpestřejší skladbu bytových jednotek z hlediska velikosti.

Tab. FLX.PB.1: Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě z pohledu sociální vyváženosti.

Multifunkční prostory

Kredity KFLX.PB

Projekt umožňuje 1 typ bytové jednotky

0

Projekt umožňuje 2 typy bytových jednotek.

1

Projekt umožňuje 3 a více typů bytových jednotek.

3

Konstrukční systém bytových domů

Pro účel hodnocení v tomto modelu se stanoví flexibilní výška, která je definována jako svislá vzdálenost mezi líci hlavních nosných vodorovných konstrukcí. Rozumí se tím nejčastěji vzdálenost horního a spodního povrchu nosné stropní desky nebo horního povrchu záklopu trámového stropu a spodního líce trámů. Flexibilní výšku je také možné chápat virtuální maximální výšku, která je využitelná při změně využití budovy (při možné změně vedení systémů TZB, provedení podlah aj.) bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce budovy. Příklad stanovení flexibilní výšky je uveden na následujícím Obr. FLX.KS.1.

Obr. FLX.KS.1: Příklad stanovení flexibilní výšky v řezu konstrukcí

Dle Tab. FLX.KS.1 se na základě použitého nosného systému a flexibilní výšky přiřadí kredity KFLX.KS.

V případě proměnných parametrů v rámci hodnocené budovy (tj. konstrukční výška podlaží, nosný systém) se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.KS se získají váženým průměrem dle příslušných podlahových ploch.

Tab. FLX.KS.1: Hodnocení nosného systému a světlé výšky budovy

Nosný systém / flexibilní výška (m) Kredity KFLX.KS

≤ 2,7 m

2,8 m

> 2,9 m

stěnový – rozpony do 6-ti metrů včetně

0

2

5

stěnový – rozpony nad 6 metrů

3

5

8

kombinovaný systém – rozpony do 6-ti metrů včetně

3

5

7

kombinovaný systém – rozpony nad 6 metrů

5

7

9

skelet – rozpony do 6-ti metrů včetně

5

7

9

skelet – rozpony nad 6 metrů

7

8

9

Mezilehlé hodnoty konstrukčních výšek se lineárně interpolují.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KFLX se stanoví jako součet dle vzorce:

$K_{FLX}=K_{FLX.AB}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.PB}+K_{FLX.SB}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.AB     je kreditové ohodnocení adaptace bytového domu;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.PB     je kreditové ohodnocení pestrosti skladby bytových jednotek v bytovém domě;

KFLX.SB     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému bytového domu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

4

0
≥ 19

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.FLX a modul(y) FLX.AB (vm.1),FLX.DK (vm.1),FLX.PB (mv.1),FLX.SB (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *