S.KOM Uživatelský komfort (AB vk.1)

S.KOM Uživatelský komfort

Verze metodiky 2022, typologie AB.

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je ohodnotit uživatelská specifika a pozitivní stimulace jednotlivých typologických druhů. Ve školách a v administrativních budovách je zvýšení nabídky relaxačních ploch pro uživatele budovy. Vedle toho u budov pro bydlení je cílem zvýšení uživatelského komfortu bytové jednotky v domě, tj. poskytnutí dostatečných relaxačních ploch v rámci bytové jednotky zvyšujících komfort bydlení a zajištění dostatečných úložných prostor v rámci bytu nebo rodinného domu.

Kontext

Kvalita budov jak po stránce architektonické, tak po technické sehrává důležitou úlohu ve společnosti. Pro všechny části hodnocení uživatelského komfortu platí, že se jedná o úpravy či vylepšení, které je možné zakomponovat již v projektové fázi budovy.

U budov pro vzdělávání může nápadité estetické i technické řešení napomoci ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Nápadité stavební a dispoziční řešení umožňující pořádání společenských akcí vytváří těsnější vazby mezi školou a žáky, rodiči nebo obecně ve společnosti.

V oblasti obytných staveb hraje stále větší roli kvalita vnitřního prostředí, užitný komfort staveb a jejich zdravotní a hygienická nezávadnost. Uživatele zajímá kromě architektonické kvality domu, velikosti a dispozice obytných prostorů i řada dalších praktických aspektů, které jasně přispívají k uživatelské kvalitě nemovitosti. Uživatelský komfort je v kontextu tohoto kritéria chápan jako další přidaná hodnota bytové jednotky bytového domu, která umožňuje jejím uživatelům kvalitnější bydlení. 

V administrativních budovách představuje uživatelský komfort především zázemí pro pasivní a aktivní relaxaci. Nabídka rozličných relaxačních ploch umožňuje pracovníkům rozptýlení v rámci pracovního procesu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení dílčích oblastí zaměřených na jednotlivé aspekty komfortu uživatelů.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy

Hodnocení je zaměřeno na vybrané aspekty ovlivňujících kvalitu prostředí uživatelů ve vazbě na architektonické řešení a řešení interiérů a exteriérů budovy. Do hodnocení se zahrnují hlavní prostory určené pro naplnění provozní náplně budovy. Pro jednotlivé typologie se jedná o tyto prostory:

  • bytové a rodinné domy: obytné místnosti
  • administrativní budovy: kancelářské prostory a prostory s dlouhodobým pobytem zaměstnanců (kanceláře, open space, vrátnice, velín, …).
  • školy: kmenové učebny, kabinety, sborovny, ředitelna, denní místnosti

V Tab. KOM.PS.1 jsou uvedeny možné prvky pozitivní stimulace. Posuzuje se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině uživatelů. Kredity KKOM.PS lze udělit za předpokladu, pokud má daný prvek k dispozici alespoň 80 % plochy pracovních míst/obytných prostor.

Je nesporné, že všechny části slunečního spektra (viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové), fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Nejzdravější je přirozený sluneční svit. Je proto důležité, aby jeho zastoupení v osvětlení interiéru bylo co největší. Dalším krokem by mělo být připodobnit spektrum umělého osvětlení co nejvíce spektru slunečního záření. Světelné podmínky mají například vliv na cirkadiánní rytmus člověka (tj. rytmus bdění a spánku). Pro osvětlení, které speciálně zahrnuje vědecky podložené obrazové i neobrazové parametry mající fyziologický a psychologický vliv na člověka, byl v mezinárodním světelnětechnickém slovníku CIE uveden termín „integrativní osvětlení“ (integrative lighting).

Důležitým aspektem je estetická kvalita interiéru budovy a pozitivní estetické stimulace. Hodnotí se, zda jsou součástí společných prostor v interiéru nebo exteriéru budovy umělecká díla. Mělo by se jednat o originální umělecká díla (výtvarná, sochařská, audiovizuální), případně kopie respektovaných tvůrců.

Mezi další hodnotící relaxační stimuly patří vjemy zvuku, vůní a pocitů, které dopomáhají k psychické stabilizaci. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné pro většinu uživatelů. Kredity KKOM.PS lze udělit, pokud alespoň 80 % plochy pracovních míst má daný prvek k dispozici v dostatečné kapacitě. Jde-li o duševní práci, dochází při použití uklidňujících vůní k výraznému zlepšení produktivity práce. Druhy vůní musí být přizpůsobena druhu práce, jelikož jejich účinky se mohou lišit („A study of “fragrance” on working environment characteristics in VDT work activities“, Mitsuyuki Kawakami, Shinichi Aoki and Takao Ohkubo).

Nabízejí se i další možnosti pozitivní stimulace v budově, počítají se kredity za každé takové opatření.

 

Tab. KOM.PS.1: Hodnocení vizuální pozitivní stimulace

Prvek pozitivní stimulace

Kredity KKOM.PS

Integrativní osvětlení

+1

Umělecká díla ve společných prostorách budovy v interiéru nebo exteriéru

+1

Pozitivní akustické nebo čichové vjemy

+1

Existence akustického soukromí

+1

Návrh interiéru byl zpracován interiérovým specialistou

+1

V rámci řešení interiéru jsou akcentovány hodnotné přírodní materiály (např. masivní dřevo, jílové omítky, další přírodní materiály)

+1

V rámci řešení interiéru jsou akcentovány recyklované a recyklovatelné materiály

+1

Další možnosti pozitivní stimulace v budově

+1

Maximálně je možné přidělit 10 kreditů KKOM.PS.

Relaxační plochy v administrativní budově

Hodnocení vnitřních relaxačních ploch v administrativní budově posuzuje šíři nabídky relaxačních ploch, ať už privátních nebo společných pro pracovníky v budově. Za každou takovouto relaxační plochu je bodové hodnocení. Nejedná se však o úložné prostory nebo plochy patřící do veřejného prostranství. Do této části také nespadají prostory, pro které je plánováno komerční využití či jiná forma pronájmu s nebytovým účelem.

Mezi hodnocené prostory se řadí např. bazén, sauna, posilovna nebo prostor pro jinou fyzickou aktivitu, střešní terasa, atrium, společná terasa, dílna nebo jiný společný relaxační prostor. Dle projektové dokumentace se určí výčet těchto ploch a za každou takovouto plochu je bodové hodnocení. Výsledné kredity KKOM.RA se přidělí na základě Tab. KOM.RA.1 .

Tab. KOM.RA.1: Relaxační plochy v administrativní budově.

Typy společných relaxačních ploch Kredity KKOM.RA
Společný bazén +10
Relaxační plochy společné venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná pro všechny pracovníky +3
Relaxační plochy privátní venkovní – venkovní balkon, lodžie, terasa, atrium, střešní terasa přístupná z vyhrazených pracovních míst (kancelář vedoucích pracovníků atp.) +3
Společné venkovní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro sportovní vyžití – posilovna, sauna, lezecká stěna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro tichou relaxaci – čítárna, studovna, knihovna atp. +3
Společné vnitřní relaxační plochy pro společenskou relaxaci – denní místnost, kuchyňka s možností posezení atp. +3

 

Celkové vyhodnocení kritéria

Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:

$K_{KOM}=K_{KOM.RA}+K_{KOM.PS}$

kde:

KKOM       je výsledné kreditové ohodnocení uživatelského komfortu;

KKOM.RA je kreditové ohodnocení relaxačních ploch v administrativní budově;

KKOM.PS   je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace ve vnitřním prostředí budovy.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KKOM.

Tab. KOM.1: Kriteriální meze pro KOM Uživatelský komfort

Kreditové ohodnocení KKOM Body
0 0
34 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.KOM a modul(y) KOM.PS (vm.1),KOM.RA (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.