S.MNS Míra naplnění specifik školských staveb (EDU 2020/Test)

S.MNS Míra naplnění specifik školských staveb

Verze metodiky 2020.test, typologie EDU.

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je postihnout kvality stavby, které nejsou zahrnuty v platných normách a předpisech, jsou tzv. měkkými kritérii s širším společenským dopadem. Sledované kvality stavby jsou klíčové pro úroveň vzdělávacího procesu na základních a středních školách, ovlivňují významně rozvoj osobnosti dítěte a uplatňují se při vytváření vztahu mezi rodinou a školou. Kvalitně navržená stavba umožňuje i bezkolizní využití širokou veřejností v období mimo vlastní výuku a tím přispívá k naplnění poslání školy jako vzdělávací instituce i pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, pro komunitní a společenské aktivity.

Možnost využití tohoto potenciálu je do velké míry daná vhodným provozním a technickým řešením budovy, a je tedy do velké míry ovlivnitelná kvalitou architektonického a provozního řešení a kvalitou technických systémů budovy.

Kontext

Škola nejen jako budova, ale také jako instituce, by měla sehrávat důležitou úlohu ve společnosti. K naplnění této společenské role může efektivně pomoci nápadité technické řešení, které umožní nejen kvalitní vzdělávací proces, ale také těsnou interakci mezi školou a rodinou, a které také nabídne prostorové a technické zázemí školy pro široké využití veřejností mimo vlastní výukové období, tj. v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a o prázdninách.

Hodnocení kvality řešení budovy je provedeno z hlediska potřeb jednotlivých cílových skupin:

 • pedagogů;
 • žáků a studentů;
 • zaměstnanců a ostatního personálu školy;
 • rodičů žáků;
 • zájmových spolků a sdružení či veřejnosti využívající zázemí školy mimo výukové období.

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovující míru naplnění specifik školských staveb z hlediska potřeb cílových skupin.

Literatura

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve znění pozdějších předpisů.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

 • MNS.PD - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů
 • MNS.RO - Kvalita školy z hlediska rodičů žáků a možnosti interakce mezi školou a rodinou
 • MNS.SP - Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost
 • MNS.ST - Kvalita budovy z hlediska potřeb žáků a studentů
 • MNS.ZA - Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

MNS.PD
Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů

Kvalita zázemí pro pedagogy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální na základních a středních školách jsou považovány kabinety pro 2–3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (sborovna, klubovna, zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v kabinetech, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci.

Tab. MNS.PD.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety

Prostory Kredity KMNS.PD.1
Učitelé na plný úvazek mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování:
▪ pro 0–25 % učitelů na plný úvazek 0
▪ pro 26–50 % učitelů na plný úvazek 1
▪ pro 51–75 % učitelů na plný úvazek 2
▪ pro 76–100 % učitelů na plný úvazek 3

 

Tab. MNS.PD.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka

Prostory Kredity KMNS.PD.2
V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity. +3
V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity. +3
V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. +3
V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. +3

 

Tab. MNS.PD.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek

Prostory Kredity KMNS.PD.3
Kabinety pro skladování pomůcek specializovaných předmětů jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově:
▪ 0–25 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 0
▪ 26–50 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 1
▪ 51–75 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 2
▪ 76–100 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 3

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto dětí vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta dítěte. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb.

Tab. MNS.PD.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky

Prostory Kredity KMNS.PD.4
V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) +3
Pro začlenění dětí s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) +3

MNS.RO
Kvalita školy z hlediska rodičů žáků a možnosti interakce mezi školou a rodinou

Interakce mezi školou a rodinou je důležitým sociálně výchovným prvkem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou uměleckých vystoupení žáků pro rodiče a příbuzné, prezentací výtvarných prací, společných setkávání u příležitostí svátků a významných dní ve školním roce atd. Tyto akce jsou důležitým prvkem v životě školy, žáků i rodičů, umožňují nejen vzájemnou interakci mezi školou a rodinou, ale mezi rodiči, žáky i učiteli a zaměstnanci školy navzájem. Je proto nanejvýš vhodné, aby byla připravena stavebně technická řešení, která tyto aktivity umožní.

Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí. Jako optimální se jeví např. možnosti:

 • využití vstupní haly (při vhodném provozním řešení);
 • multifunkční využití školní jídelny včetně zázemí kuchyně;
 • vlastní prostor pro tyto aktivity – multifunkční kinosál atd.;
 • využití tělocvičny (při vhodném provozním řešení a dostupném zázemí).

Tab. MNS.RO.1: Vnitřní multifunkční prostor

Prostory

Kredity KMNS.RO.1

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků atd.)

+3

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů

+1

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.)

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí školní jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb

+1

Obdobným způsobem je možno řešit venkovní multifunkční prostor, např. formou:

 • venkovního amfiteátru (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
 • venkovního pódia (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu;
 • jiného prostoru pro společná setkávání (venkovní ohniště, gril apod.).

Tab. MNS.RO.2: Venkovní multifunkční prostor

Prostory

Kredity KMNS.RO.2

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a rodinou formou prezentace výsledků školní činnosti rodičům (besídky, školní představení, výstavy výtvarných a odborných prací žáků, atd.)

+3

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy, je umístěn v rámci areálu a je oplocen a je zabráněno přístupu cizích osob stejně jako nekontrolovanému pohybu dětí

+2

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.)

+1

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např.

venkovní osvětlení, ozvučení apod.

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb

+1

MNS.SP
Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost

Škola jako vzdělávací instituce je důležitým prvkem ve společnosti. Je nanejvýš vhodné využít její potenciál pro aktivní sociální působení, a to jak ve vztahu k rodičům dětí, tak ve vztahu k širší veřejnosti. Škola má být institucí otevřenou, přístupnou, transparentní, komunikující s veřejností a především má nabízet své zázemí a vybavení k využití pro širší veřejnost v mimoškolním období (odpolední a večerní hodiny, dny pracovního klidu a volna, prázdniny apod.). Důležité je, aby mimoškolní aktivity nebyly v rozporu se společenským posláním školy.

Vyšší míra aktivního kontaktu s širší veřejností umožňuje rozšiřování principů udržitelné výstavby, energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí, zdravého životního stylu a z tohoto pohledu je třeba využití zázemí školy pro veřejnost podporovat. Škola pak může z těchto aktivit čerpat i ekonomické benefity.

Předpokládá se využití speciálních prostorů školy pro sportovní účely (tělocvičny, venkovní sportoviště, bazény apod.), pro tvůrčí činnost (dílny, výtvarné dílny, fotokomory), pro vzdělávání veřejnosti (jazykové, počítačové učebny, běžné nekmenové třídy pro výukové aktivity apod.), pro společenské, kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, konference, workshopy, semináře (využití a pronájem multifukčních prostorů včetně techniky a zázemí, kinosálů, audio místností atd.).

Předpokládá se možné využití prostorů školy těmito skupinami:

 • spolky a zájmová sdružení, místní samospráva (skauti, šachový kroužek, fotokroužek, rekvalifikační kurzy, koncerty, přednášky, veřejné debaty apod.);
 • podnikatelské aktivity (pronájem prostor a místností pro jazykové, počítačové a vzdělávací kurzy atp.);
 • pronájem sportovišť privátním subjektům.

Na druhou stranu je třeba vnímat, že přístup veřejnosti mimo výukovém období je pro školu jistou zátěží a komplikací, a proto je třeba provozně, stavebně a energeticky takovéto formy využití připravit.

Jedná se zejména o tato opatření:

 • provozní a dispoziční členění budovy a jejího areálu na provozní celky, které umožní bezkonfliktní a efektivní provoz vybraných částí budovy, určených pro veřejnost;
 • návrh energetických systémů budovy tak, aby umožnily dynamický a autonomní provoz vybraných částí budovy z hlediska vytápění, větrání, přípravy TV, tj. aby byla energeticky zajištěna pouze ta část budovy nebo areálů, která je aktuálně využívána;
 • systém zabezpečení objektu umožňuje provoz vybraných částí budovy a areálu, aniž by byla narušena bezpečnost celé budovy nebo celého areálu.

Součástí těchto opatření je také řešení přístupu a dopravy osob v době mimoškolní činnosti, toto opatření je řešeno v kritériu DOP.

Tab. MNS.SP.1: Provozní a stavební úpravy umožňující využití školy pro mimoškolní činnost

Prostory

Kredity KMNS.SP.1

Budova je provozně řešena tak, že umožňuje bezkolizní využití vybraných prostor pro veřejnost z hlediska čistého a špinavého provozu školy

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu na odpovídající hygienické zázemí

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu a umožňují využití zázemí školní jídelny, kuchyňky pro catering

+3

Budova je provozně a stavebně řešena tak, že umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově

+3

Vybrané prostory určené pro využití veřejností jsou navrženy tak, aby umožnily provoz veřejnosti bez omezení – mechanické poškození dospělými osobami při výukových a sportovních aktivitách, ergonomické vybavení prostor umožňuje využití bez omezení (velikost nábytku, prostorové nároky hygienického zázemí apod.)

+3

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití umožňují využití osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

+3

 

Tab MNS.SP.2: Energetické a technické systémy umožňující využití školy pro mimoškolní činnost

Prostory

Kredity KMNS.SP.2

Energetický koncept budovy (vytápění, větrání, příprava TV) umožňuje zónovaný provoz vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy určených pro využití veřejností se zajištěním odpovídající kvality vnitřního prostředí čí zázemí v těchto periodách:
▪ odpolední a večerní využití

+3

▪ využití ve dnech pracovního klidu a volna

+3

▪ prázdninový provoz

+3

Systém zabezpečení objektu umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově

+3

MNS.ST
Kvalita budovy z hlediska potřeb žáků a studentů

Procento volné plochy v kmenových učebnách

Variabilita kmenových učeben a jejich prostorová velkorysost jsou známkou jejich kvality a přispívají k vyšší úrovni výuky. Volný prostor ve třídách má své využití jak v rámci výuky, tak během přestávek. Volná plocha mimo lavice může být využívána k alternativní formě výuky, pohybovým aktivitám o přestávkách, pro prezentaci vzorků, výukových pomůcek apod. Volná plocha a možnost zařazovat alternativní formy výuky má význam zejména na nižších stupních výuky. Nároky na volný prostor ve třídách se ve vyšších ročnících snižují, proto se snižuje i procento požadované volné plochy dle vzdělávacího stupně.

Hodnocení volného prostoru v kmenových učebnách vychází z celkového počtu kmenových učeben a procenta z nich, které splňují požadavek na minimální volnou plochu při typickém rozestavění lavic pro výuku.

Procento volné plochy i-té třídy Pti se stanoví poměrem volné plochy třídy (A) k celkové ploše třídy (B) – viz vzorec (14). Do volné plochy se nezapočítávají uličky mezi lavicemi. Do plochy celkové se nezapočítávají plochy obsazené pevně zabudovanými konstrukcemi a například vestavnými skříněmi (viz Obr. MNS.ST.1).

Obr. MNS.ST.1: Příklad vyznačení volné plochy ve třídě (A) a celkové plochy třídy (B)

kde:

Pti je procento volné plochy třídy [%];

Ai je volná plocha třídy [m2];

Bi je celková plocha třídy [m2].

Tab. MNS.ST.1: Požadované procento volné plochy třídy podle jednotlivých stupňů

Stupeň Minimální požadované procento volné plochy třídy (Amin)
1. stupeň 45 %
2. stupeň 35 %
3. stupeň 25 %

 

Procento kmenových učeben (P1) s minimální volnou plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně se určí podílem počtu tříd přesahující tuto hranici (PA,min) k celkovému počtu kmenových tříd (P).

kde:

P1 je procento učeben s minimální plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně [%];

PA,min je počet tříd přesahujících minimální požadované procento volné plochy třídy;

P je celkový počet kmenových tříd.

Tab. MNS.ST.2: Kreditové hodnocení volného prostoru ve třídách

P1 – procento učeben s podílem volné plochy třídy AAmin Kredity KMNS.ST.1
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Variabilita uspořádání učeben

Variabilita uspořádání lavic je přínosem pro různé typy vyučovaných předmětů, které mají různé nároky například na skupinovou spolupráci. Variabilní nábytek by měl umožňovat efektivní uspořádání pro frontální výuku, rozmístění lavic nebo židlí do kruhu či skupinové uspořádání například dvou lavic u sebe.

Možnost variabilního uspořádání závisí zejména na velikosti a tvaru třídy, dále na typu vybavení. Z hlediska tvaru třídy resp. poměru stran je možno toto kritérium ovlivnit půdorysnou formou.

Dle procenta tříd, které toto uspořádání umožňují (P2), se vypočítá kreditové hodnocení KMNS.ST.2 (Tab. MNS.ST.3)

Tab. MNS.ST.3: Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic (frontální výuka, uspořádání do kruhu, pracovní skupiny atp.)

Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic P2 Kredity KMNS.ST.2
0–20 % 0
20–30 % 2
30–40 % 4
40–50 % 6
50–60 % 8
60–100 % 10

Zázemí pro žáky a studenty a možnosti jejich vyžití během celého školního dne

Žáci a studenti tráví v budově školy podstatnou část dne. Během výuky je vhodné umožnit jim nabídkou vhodných prostor možnost aktivního odreagování tak, aby do vlastní výuky přicházeli psychicky odpočatí. Zároveň je možno nabídkou těchto prostor řešit problém trávení volného času a odpočinku mezi výukovými bloky (velká přestávka, polední přestávka, volná hodina) a zvýšit tak prevenci proti nekontrolovanému vyžití.

Zejména u žáků na 1. stupni je potřebné nabídnout možnost bezpečného fyzického vyžití, pro žáky vyšších stupňů pak roste potřeba prostorů pro soustředění, studium atd.

Tab. MNS.ST.4: Zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy

Položka Kredity KMNS.ST.3
Nabídka bezpečného fyzického vyžití, např. formou vybavené herny, přístupu do tělocvičny, kryté běžecké dráhy, prostoru pro míčové hry – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Nabídka kreativního prostoru pro odpočinek a osobní rozvoj s volným přístupem (dílna pro výtvarné aktivity, multimediální dílna, audio místnost apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Klidová zóna pro soustředění a studium (např. školní knihovna, čítárna, studovna, respirium apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

Podobně je možno vhodně doplnit parter areálu školy o prvky umožňující aktivní vyžití mezi výukovými bloky, či možnost relaxace a odpočinku. Důležité je umožnit žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik, tj. přepokládá se, že tento prostor je oplocený v rámci areálu školy (zahrada, vnitroblok, atrium…), je zamezeno volnému přístupu cizích osob a prostor je monitorován.

Tab. MNS.ST.5: Zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy

Položka Kredity KMNS.ST.4
Stavebně technické řešení budovy a areálu školy umožňuje žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik +3
Prostor je vybaven mobiliářem odpovídajícím věku žáků a studentů (vzdělávacímu stupni) a tematickému zaměření školy (např. sportovnímu, výtvarnému, zaměření na přírodní vědy atp.) – za každý prvek 1 kredit (max. 5 kreditů):
▪ pro pohybové a fyzické aktivity (prolézačky, lezecká stěna, venkovní cvičení apod.) +1
▪ pro relaxaci a odpočinek (lavičky, lehátka apod.) +1
Provozně je bezkonfliktně řešeno napojení exteriéru na šatny a WC, umývárny atd. +1

Speciální výukové formy a prostory

V současnosti je snaha rozšířit standardní formy výuky o nové přístupy. Netradiční formy výuky zvyšují míru vstřebávání velkého množství informací a pro žáky a studenty s poruchami vnímání a soustředění mohou představovat důležité podněty. Nejedná se však o speciální oborové učebny speciálně zaměřených škol, ale o nadstandardní a alternativní prostory.

Vzhledem k rychlému vývoji společnosti, techniky, přístrojového vybavení i nových forem výuky není smyslem předepisovat konkrétní opatření. Cílem tohoto kritéria je vyčlenit prostorovou rezervu pro tyto formy výuky a náplň těchto prostor v čase měnit dle aktuálních požadavků, tendencí vývoje, či zaměření školy. Může se jednat o prostory nabízející využití např. formou kinosálu, audio místnosti, multimediální místnosti, fotokomory atd.

Tab. MNS.ST.6: Speciální výukové formy a prostory

Položka Kredity KMNS.ST.5
Učebny mají taková opatření, která umožní efektivní zatemnění pro využití videotechniky (zatemňující žaluzie, rolety, závěsy atd., možno kombinovat se stínícími opatřeními, zamezujícím nežádoucím solárním ziskům, jako např. venkovní žaluzie atd.) +1
V budově je vyčleněna místnost pro speciální formy výuky – za každou místnost 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

Koncept „Zdravá škola“

Škola sehrává důležitou úlohu nejen v oblasti samotného vzdělávání a rozvoje osobnosti, ale také ve tvorbě návyků podporujících zdravý životní styl. Koncept „Zdravé školy“ představuje soubor stavebních opaření inspirujících pro zdravý životní styl.

Tab. MNS.ST.7: Soubor stavebních opatření podporujících zdravý životní styl

Položka Kredity KMNS.ST.6
Na chodbách a v areálu školy jsou instalována pítka umožňující dodržování pitného režimu +1
V prostorách školy je prostorová rezerva na zřízení biometrického koutku umožňujícího sledování osobních hodnot BMI +1
V interiéru školy je možnost pro bezpečné pohybové aktivity mezi výukovými bloky – např. herna, běžecká dráha, lezecká stěna, atd. +1
V rámci zabezpečeného exteriéru školy (oplocený monitorovaný prostor se zamezeným přístupem cizích osob) je možnost pro bezpečné pohybové aktivity mezi výukovými bloky, např. lezecká stěna, běžecká dráha, prolézačky, atd. +1
V rámci areálu školy je vymezen prostor pro pěstitelskou, zahradní a chovatelskou činnost +1

Kvalita interiéru z hlediska inspirativních podnětů pro rozvoj osobnosti

Kvalita interiéru ovlivňuje estetický rozvoj osobnosti žáka, studenta, ale také pedagogů a zaměstnanců školy, rodičů i všech, kteří přicházejí se školou do kontaktu. Z tohoto pohledu je považováno kvalitní a esteticky hodnotné řešení interiéru jak z hlediska designového, tak z hlediska vlastních použitých materiálů za podstatnou součást koncepčního řešení.

Tab.MNS.ST.8: Kvalita interiéru z hlediska inspirativních podnětů pro rozvoj osobnosti

Položka Kredity KMNS.ST.7
Návrh interiéru byl zpracován interiérovým specialistou +1
V rámci řešení interiéru jsou akcentovány hodnotné přírodní materiály (např. masivní dřevo, jílové omítky, další přírodní materiály) +1
V rámci řešení interiéru jsou akcentovány recyklované a recyklovatelné materiály +1
V interiéru nebo exteriéru školy je realizováno umělecké dílo +1

Inovace – „School as a Teaching Tool“

Škola jako vzdělávací instituce je klíčovým prvkem vzdělávacího systému. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby i budova samotná a její řešení jak po stránce estetické, tak po stránce technické rozvíjelo vzdělávání v humanitních i technických směrech. Technické řešení budovy nebo jejích částí jak z hlediska volby konstrukčního a technologického řešení, volby stavebních materiálů, tak z hlediska volby systémů TZB pro vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání, využití OZE, nakládání s odpady apod. by mělo:

 • odrážet nejnovější poznatky a trendy v dané oblasti;
 • být realizováno tak, aby bylo možno prezentovat, vysvětlovat a komentovat tyto systémy v rámci výukového procesu;
 • umožnit návštěvníkům školy vnímat použité technologie a použitá řešení jako inspiraci.

Formy naplnění hesla „School as a Teaching Tool“ mohou být různé, může se jednak např. o odhalení čísti konstrukčního a materiálového řešení s vysvětlujícím popisem, viditelné a komentované systémy TZB, viditelná technická místnost, informační systémy prezentující aktuální spotřebu a produkci energie atd. Tento přístup klade vyšší nároky na zpracování projektu i na kvalitu vlastního provedení na stavbě tak, aby zpracování těchto systémů bylo kultivované, vizuálně atraktivní a mělo estetickou hodnotu, tj. aby systémy byly dobře prezentovatelné. Důležité je doplnit prezentované systémy vysvětlujícím popisem.

Tab. MNS.ST.9: Využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu

Položka Kredity KMNS.ST.8
Možnost třídění odpadu v prostorách školy (třídy, chodby), včetně vysvětlení procesu nakládání s odpady, recyklace atd. +1
Ukazatel aktuální spotřeby energie +1
Ukazatel aktuální produkce energie (např. z FV, FT, větrné turbíny, vodního zdroje atd.) +1
Ukazatel využití dešťové vody pro provoz školy +1
Pohledově přístupné a vizuálně atraktivní řešení technických systémů budovy +1
Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení zelené střechy s vysvětlujícím komentářem +1
Viditelné nosné konstrukce a konstrukční řešení na bázi dřeva, přírodních materiálů, recyklovaných či jiných pokročilých materiálů opatřené vysvětlujícím popisem a komentářem * +1
Kompostéry na zahradě +1
Stavební příprava pro realizaci biokoutku – rybičky, králíci, křečci, rostliny… +1
Vizualizace systémů TZB a použitých moderních technologií včetně vysvětlujícího popisu a komentáře zahrnujícího např. vyznačené toky energií, popisy strojů a zařízení atd. +1
Souhrnná prezentace dobrých řešení budovy, TZB atd. např. formou posterů, modelu, videa atd. v hlavních prostorách školy +1

* řešeno zejména v souvislosti se zaměřením školy resp. s odborným zaměřením školy na 3. stupni

MNS.ZA
Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Kvalita zázemí pro zaměstnance a ostatní personál školy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Je důležité zajistit odpovídající technické, hygienické a relaxační zázemí, tak aby bylo možno požadovat nejvyšší kvalitu práce.

Tab. MNS.ZA.1: Kvalita budovy z hlediska potřeb zaměstnanců a ostatního personálu školy

Prostory Kredity KMNS.ZA
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají vlastní prostor pro převlečení – šatnu s hygienickým zázemím +1
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají k dispozici kuchyňku (ideálně společně s pedagogy, aby docházelo k interakci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti) +1
Personál správy budovy (školník, uklízečky, ostraha, recepční, vrátný, atp.) mají vlastní denní místnost a místnost pro shromažďování, porady atd. +1

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy  
Certifikace budovy  
Shell and Core  
Rekonstrukce  

Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové kreditové ohodnocení se vypočte součtem kreditů z jednotlivých modulů podle vzorce:

KMNS = KMNS.PD + KMNS.ST + KMNS.ZA + KMNS.RO + KMNS.SP ≤ 124

kde:

 • KMNS – Celkové kreditové ohodnocení kritéria
 • KMNS.PD – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů;
 • KMNS.ST – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů;
 • KMNS.ZA – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska zaměstnanců a ostatního personálu školy;
 • KMNS.RO – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska rodičů žáků;
 • KMNS.SP – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska zájmových spolků a sdružení či veřejnosti využívající zázemí školy mimo výukové období.

kde:

KMNS.PD = KMNS.PD.1 + KMNS.PD.2 + KMNS.PD.3 + KMNS.PD.4

 • kde:
 • KMNS.PD.1 – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety;
 • KMNS.PD.2 – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka ;
 • KMNS.PD.3 – Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – Skladování pomůcek;
 • KMNS.PD.4 – Kreditové ohodnocení z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky;

KMNS.ST = KMNS.ST.1 + KMNS.ST.2 + KMNS.ST.3 + KMNS.ST.4 + KMNS.ST.5 + KMNS.ST.6 + KMNS.ST.7 + KMNS.ST.8

 • kde:
 • KMNS.ST.1 – Kreditové ohodnocení volného prostoru ve třídách;
 • KMNS.ST.2 – Kreditové ohodnocení procenta kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic;
 • KMNS.ST.3 – Kreditové ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy;
 • KMNS.ST.4 – Kreditové ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy;
 • KMNS.ST.5 – Kreditové ohodnocení speciální výukové formy a prostor;
 • KMNS.ST.6 – Kreditové ohodnocení souboru stavebních opatření podporujících zdravý životní styl;
 • KMNS.ST.7 – Kreditové ohodnocení kvalita interiéru z hlediska inspirativních podnětů pro rozvoj osobnosti;
 • KMNS.ST.8 – Kreditové ohodnocení využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu.

KMNS.RO = KMNS.RO.1 + KMNS.RO.2

 • kde:
 • KMNS.RO.1 – Kreditové ohodnocení vnitřních multifunkčních prostor;
 • KMNS.RO.2 – Kreditové ohodnocení venkovních multifunkčních prostor.

KMNS.SP = KMNS.SP.1 + KMNS.SP.2

 • kde:
 • KMNS.SP.1 – Kreditové ohodnocení provozních a stavebních úprav umožňujících využití školy pro mimoškolní činnost;
 • KMNS.SP.2 – Kreditové ohodnocení energetických a technických systémů umožňujících využití školy pro mimoškolní činnost.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje celkové kreditové ohodnocení kritéria Míra naplnění specifik školských staveb KMNS.

Tab. MNS.1: Kriteriální meze pro MNS Míra naplnění specifik školských staveb

Celkové kreditové ohodnocení KMNS Body
0 0
13 1
26 2
39 3
52 4
66 5
79 6
92 7
105 8
118 9
124 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.MNS a modul(y) MNS.PD,MNS.RO,MNS.SP,MNS.ST,MNS.ZA, typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.