S.OOB Ochrana osob v budově (UNI vk.1)

S.OOB Ochrana osob v budově

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Zvýšení bezpečnosti osob v budově pomocí použitých prvků. Hodnocení se netýká specifických provozních požadavků na bezpečnost týkajících se zejména odborných a specializovaných základních a středních škol a škol terciárního vzdělávání. Požadavky této povahy musí být automaticky splněny pro zajištění provozní bezpečnosti školy.  

Kontext

Minimální prostorové, materiální a technické vymezení je definováno především právními předpisy stavebně-technickými a hygienickými a speciálními provozními požadavky odpovídajícími charakteru školy. Další úpravy nad rámec těchto předpisů by měly zahrnovat zejména oblast organizačně-technického zajištění bezpečnosti po celou dobu průběhu výchovněvzdělávacího procesu a oblast kontinuálního dohledu nad dětmi, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních, případně bezpečnost pedagogických, výzkumných a nepedagogických pracovníků a návštěvníků školy. 

Minimální standard bezpečnosti 

Prostorová a organizačně-technická opatření 

 • Pro děti, žáky, studenty a veřejnost je stanoven a využíván vyhrazený vchod nebo vchody, který je zabezpečený a monitorovaný (technicky, personálně, případně v kombinaci). Ostatní možné vstupy do budov jsou zabezpečené a jejich užití je možné na základě příslušného oprávnění (vstup na karty, čipy, otisk prstu, scan sítnice či jinak personifikovaně zabezpečený s přidělenými právy vstupu do budovy nebo jejích částí atp.) Vpuštění cizích osob do prostor školy až po jejich identifikaci a ověření účelu vstupu do budovy (doprovod dítěte, návštěva pedagoga či ředitele školy, jiný účel návštěvy apod.) je zajištěno. 
 • Vstupy do budov i dalších prostor školy (školní zahrada, školní dvůr, sklepy, parkoviště apod.) areálu školy jsou uzamykatelné. Na začátku, v průběhu i na konci školního dne jsou uzamčené a nejsou volně přístupné. Dovoluje-li to jeho dispozice, je areál školy uzavřený. 
 • Nekontrolovanému vstupu osob, které nejsou zaměstnanci školy ani účastníky vzdělávání, je zamezeno, a to i v případě vjezdu dopravních prostředků. Vstupy a vjezdy do areálu školy jsou monitorovány a kontrolovány. 
 • Přístup do prostor budov i areálu školy, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (sklepy, půdy, sklady, kotelny apod.), je cizím osobám zamezen, s výjimkou specifických případů (revize, kontroly, stavební úpravy apod.). 
 • Úprava zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest i další okolní terénní úpravy umožňující přirozené pozorování školy jsou provedeny. 
 • Funkční venkovní osvětlení přístupových cest i v době mimo provoz školy je zajištěno. 

Personální opatření 

 • Kontinuální dohled nad účastníky vzdělávání ve všech prostorách je zajištěn od vstupu účastníků vzdělávání do prostor školy po celý průběh výchovně vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy či areálu školy. 
 • Vzájemná zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků vykonávajících dohled je zajištěna. 
 • Náležitý dohled k vykonávaným činnostem, vybavení žáků ochrannými a bezpečnostními prvky a kontrola bezpečnosti prostor při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou realizovány mimo školu či školské zařízení, jsou zajištěny. 

Tím, že by všechna školní zařízení měla minimální standard bezpečnosti splňovat, nepřidělují se za výše uvedená opatření žádné kredity. V modulu kritéria se hodnotí bezpečnostní opatření nad rámec minimálního standardu. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě existence nadstandardních opatření a procesů týkajících se bezpečnosti. 

Literatura

 • ČSN P CEN/TS 14383-1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů
 • Česká školní inspekce; (11 2014). Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Tematická zpráva. Praha
 • MŠMT; (20 02 2015); č.j. MSMT-1981/2015-1; Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti
 • ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení  Poznámky a pokyny ke zpracování 
Certifikace návrhu budovy  Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy  Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core  Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce    Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Rozšíření standardu bezpečnosti

Školy mají přirozeně možnost zajistit bezpečnost účastníků vzdělávání také dalšími např. technickými prostředky, které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. vstup na čipy, kamerový systém, alarmové hlášení v případě nebezpečí apod.). Zároveň se mohou zapojit do projektů na podporu bezpečnosti (Bezpečná škola, BESIP, AJAX, Záchranný kruh, atd.). Hodnocení se provede dle Tab. OOB.RS.1. 

Tab. OOB.RS.1: Kreditové ohodnocení rozšíření standardu bezpečnosti 

Prvek rozšířeného standardu bezpečnosti 

Kredity KOOB.RS 

Vstup do budovy na čipy, karty, otisk prstu, scan sítnice či jinak personifikovaný 

+3 

V budově je alarm, který v případě ohrožení může informovat všechny uživatele 

+2 

V budově jsou telefony přístupné všem uživatelům 

+1 

Škola je zapojena do projektu na podporu bezpečnosti (za každý projekt se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) 

+1 

Škola osahuje specifický prvek bezpečnosti (např. měření teploty u vstupu, defibrilátor ap.) (za každý prvek se připíše jeden kredit, maximálně však 3 kredity) 

+1 

 

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné vyhodnocení kritéria se provede podle následujícího vzorce:

$ K_{\textup{OOB}}=K_{\textup{OOB.RS}} $

kde:

KOOB je výsledné kreditové ohodnocení ochrany osob v budově;

KOOB.RS je kreditové ohodnocení rozšíření standardu bezpečnosti.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení ochrany osob v budově KOOB . 

Tab. OOB.1: Kriteriální meze pro OOB Ochrana osob v budově 

Výsledné kreditové ohodnocení KOOB  Body 
0 0
≥ 10 10 

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.OOB a modul(y) OOB.RS (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *