S.PEF Prostorová efektivita (BD vk.1)

S.PEF Prostorová efektivita

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Optimalizace využití prostoru budovy v souvislosti s plochou budovy, kterou zaujímají její nosné a jiné konstrukce a plochou využívanou přímo uživateli budovy.

Kontext

Prostorová efektivita je opatřením, které vede k optimalizovanému využití prostoru uvnitř i vně budov. Racionální využití prostoru, ať už v rámci budovy, nebo obecně v zastavěném prostředí vede na environmentálně šetrnější návrh, ale i na ekonomicky výhodnější využívání ploch v budově. Snahou redukovat plochu zabranou stavebními konstrukcemi a maximalizovat užitnou plochu budovy lze dosáhnout vyšší využitelnosti ploch. Na daném zastavěném území při stejné podlažnosti objektu lze dosáhnout vyšší rentability.

Indikátor

Kreditové hodnocení zahrnující konstrukční a dispoziční prostorovou efektivitu.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Dispoziční prostorová efektivita bytových jednotek

Z hlediska dispoziční prostorové efektivity budovy je přínosem nabídnout komfortní bydlení co největšímu počtu uživatelů. Každá nová budova vyžaduje napojení na infrastrukturu (dopravní napojení, sítě atd.) a je tedy obecným zájmem, aby každá takováto investice přinesla užitnou hodnotu co největšímu počtu uživatelů.

Z hlediska posuzování tohoto parametru se řeší poměr mezi počtem ložnic v domě a počtem uživatelů, za předpokladu splnění hygienického požadavku min 9 m2 plocha ložnice pro 1 osobu a min 12 m2 plochy ložnice pro 2 osoby. Cílem je, aby maximum ložnic mělo min. podlahovou plochu 12 m2, tj. bylo dle platné legislativy určeno pro 2 osoby. V hodnocení se proto stanoví parametr U z počtu ložnic a jejich ploch pro ložnice s podlahovou plochou takto:

 • pro ložnice s podlahovou plochou 9–12 m2 se uvažuje 1 osoba,
 • pro ložnice s podlahovou plochou větší nebo rovnou 12 m2 se uvažují 2 osoby.

Pro vyhodnocení modulu se stanoví hodnota faktoru dispoziční efektivity:

$H_{PEF.DE}=\frac{U}{L}$

kde:

HPEF.DE                    je hodnota faktoru dispoziční efektivity bytových jednotek [-];

U                            je počet deklarovaných uživatelů v budově podle plochy ložnic (viz výše);

L                             je celkový počet ložnic v budově.

Kreditové hodnocení dispoziční prostorové efektivity bytových jednotek se přidělí podle Tab. PEF.DE.1.

Tab. PEF.DB.1: Dispoziční efektivita bytových jednotek rodinných a bytových domů.

Faktor dispoziční efektivity bytových jednotek

Kredity KPEF.DE

HPEF.DE ≥ 2,0

5

1,75 ≤ HPEF.DE < 2,0

4

1,5 ≤ HPEF.DE < 1,75

3

HPEF.DE < 1,5

0

Faktor konstrukční prostorové efektivity

Na základě výměry podlahových ploch a projektové dokumentace se stanoví hodnota faktoru konstrukční prostorové efektivity. K tomu je potřeba určit výpočtové plochy, které jsou specifické pro toto kritérium: využitelná a základní.

Využitelná výpočtová plocha  (viz slovníček pojmů). Stejně jako vnitřní užitná plocha nezahrnuje plochu garáží a příslušných komunikací, počítá ovšem navíc i s využitelnými vnějšími plochami, jako např. plochy pochozích střech, teras, balkonů apod. Do využitelné výpočtové plochy pro prostorovou efektivitu se zahrnuje i vnitřní plocha výtahové kabiny v každém podlaží, které výtah obsluhuje.

Do využitelné výpočtové plochy pro prostorovou efektivitu tedy patří především tyto plochy:

 • obytné místnosti, kanceláře, učebny;
 • chodby a schodiště;
 • plochy konstrukčně spojené s budovou jako např. balkony, terasy, střešní terasy, pochozí střechy;
 • technická místnost, hobby místnost, úložné prostory, sociální zázemí, šatny apod.;
 • komunikační plochy (schodiště, výtahy, eskalátory).

Základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu je využitelná výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu doplněná o nevyužitelné plochy. Základní výpočtová plocha je vymezená vnějším obrysem budovy v každém podlaží v půdoryse (vnější líc obvodových konstrukcí a obrys předsazených konstrukcí, teras atp.). Garáže se do této plochy nezapočítávají. Taktéž se nezahrnují vnější předsazené konstrukce, jako jsou markýzy, konzoly, přesahy střech, apod.  Pro jiné započitatelné prostory v podlaží garáží, které se využívají i pro přístup k jiným prostorům než garážím, se uvažuje základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu odpovídající obepsané ploše vnějšího líce dělicích konstrukcí příslušejícím k těmto započitatelným prostorům (tj. např. technická místnost včetně obklopujících stěn apod.).

Do základní výpočtové plochy se tedy navíc oproti využitelné výpočtové plochy započítávají především:

 • plochy trvale zastavěné svislými konstrukcemi (stěny, příčky, sloupy aj.);
 • dočasně zastavěné plochy (např. kotle, vzduchotechnické jednotky aj.);
 • prostupy vodorovnými konstrukcemi (šachty, světlíky, zrcadla schodišť aj.);
 • nepochozí střechy, prostory atria ve všech podlažích;
 • nevyužitelné půdní prostory.

Obr. PEF.KE.1: Znázornění využitelné a základní plochy pro prostorovou efektivitu – řez
Legenda: 1. běžné prostory sloužící k hlavnímu účelu budovy, 2. atria, 3. pochozí střechy, balkony a terasy, 4. nepochozí střechy, 5. instalační šachty, světlíky, 6. garáže, 7. technické místnosti, 8. schodiště, 9. výtahy

Obr. PEF.KE.2: Znázornění využitelné a základní plochy pro efektivitu – půdorys 1.NP

Na základě výměry podlahových ploch a projektové dokumentace se stanoví hodnota faktoru konstrukční prostorové efektivity dle vzorce:

$ H_{\textup{PEF.KE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}VPF_{i}}{\sum_{i=1}^{n}ZPF_{i}} $

kde:

HPEF.KE je hodnota faktoru prostorové efektivity [-];

VPFi je využitelná výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu i-tého podlaží [m2];

ZPFi základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu i-tého podlaží [m2];

n počet podlaží objektu včetně střechy.

Pro výpočet hodnoty faktoru prostorové efektivity je vhodné rozepsat podlahové plochy dle jednotlivých podlaží a užít tabelární zpracování.

Celkové vyhodnocení kritéria

Pro vyhodnocení se stanoví kreditové ohodnocení faktoru konstrukční prostorové efektivity HPEF.KE podle Tab. PEF.1.

Tab. PEF.1: Kreditové hodnocení faktoru konstrukční prostorové efektivity bytových domů

Faktor prostorové efektivity HPEF.KE

KPEF.KE

≤ 0,550

0

≥ 0,800

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vztahu:

 

$K_{PEF}=K_{PEF.DE}+K_{PEF.KE}$

kde:

KPEF je výsledné kreditové ohodnocení prostorové efektivity [-];

KPEF.DE je kreditové ohodnocení dispoziční prostorové efektivity bytových jednotek [-];

KPEF.KE je kreditové ohodnocení konstrukční prostorové efektivity [-].

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prostorové efektivity KPEF.

Tab. PEF.1: Kriteriální meze pro PEF Prostorová efektivita

Kreditové ohodnocení prostorové efektivity KPEF Body
0 0
15 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.PEF a modul(y) PEF.DE (vm.1),PEF.KE (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

2 thoughts on “S.PEF Prostorová efektivita (BD vk.1)

 1. Dobrý den,
  pro modul PEF.DE předpokládám v případě bytu 1+1 jedinou pobytovou místnost jako ložnici o 12m2 a více. Dále mě zajímá, jestli lze v rámci SBTOOLCZ bodově hodnotit i maximální velikosti obytných místností (v lehkém protikladu tohoto modulu)? Například ložnice o 50m2 mi v tomto modulu zlepší skóre, v reálu se mi to jeví jako nesmyl jdoucí proti filozofii certifikace.

  1. Dobrý den,
   ano, Váš výpočet PEF.DE je takto v pořádku.
   Hodnocení maximální velikosti obytných místností se v SBToolCZ neprovádí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *