S.RAD Ochrana proti radonu (BD vk.1)

S.RAD Ochrana proti radonu

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Snížení zdravotních rizik (zejména rakoviny plic) v souvislosti s výskytem radonu z podloží v budovách.

Kontext

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká jako jeden z produktů uran-radiové rozpadové řady. Vzhledem k tomu, že uran je běžnou součástí zemské kůry, je nejzávažnějším zdrojem radonu v budovách jejich geologické podloží. Podružnými zdroji mohou být stavební materiály použité při výstavbě domu a dodávaná voda.

Radon se s poločasem 3,8 dne přeměňuje na tzv. dceřiné produkty, které mohou být po vdechnutí zachyceny na vnitřních površích průdušek a plic, kde ozařují tamní tkáně, což může vést až k rakovině plic. Radon a jeho dceřiné produkty zodpovídají za cca 15 % všech rakovin plic. Na základě rozsáhlých epidemiologických průzkumů je možné konstatovat, že přídavné riziko rakoviny plic od radonu roste přibližně o 16 % na každých 100 Bq/m3.

Aby se předešlo nadměrnému ozáření uživatelů staveb od radonu, byla Atomovým zákonem č. 263/2016 Sb. a vyhláškou č. 422/2016 Sb. zavedena tzv. referenční úroveň 300 Bq/m3, kterou je nežádoucí překročit. Hodnota 300 Bq/m3 ale ještě neznamená, že radiační ochrana je optimalizovaná. Novou úlohou pro projektanta je nalézt spolu s investorem tzv. optimalizovanou úroveň koncentrace radonu, která bude nižší než 300 Bq/m3, na kterou se navrhne protiradonové opatření. Tato optimalizovaná (podle ČSN 73 0601:2019 návrhová) hodnota koncentrace radonu by měla představovat určitý kompromis mezi náklady na opatření a přínosem opatření v podobě ušetřené dávky. Jedná se o hodnotu individuální, závislou na typu stavby, přání uživatele atd.

Při volbě návrhové hodnoty koncentrace radonu ve stavbě můžeme vzít v potaz stanovisko WHO, která již v roce 2009 doporučila referenční úroveň 100 Bq/m3. S přihlédnutím k situaci v ČR lze doporučit volbu návrhové hodnoty koncentrace radonu v intervalu 100 – 200 Bq/m3 s tím, že nižší hodnota je vhodná pro novostavby a vyšší hodnota pro stávající stavby.

Koncentrace radonu ve stavbě je nepřímo úměrná intenzitě větrání. Aby se předešlo případným sporům ohledně splnění požadavku na nepřekročení návrhové hodnoty koncentrace radonu ve stavbě, byla nově zavedena tzv. návrhová hodnota intenzity větrání. Je to taková intenzita větrání, při které je ve stavbě dosaženo návrhové hodnoty koncentrace radonu. Návrhová intenzita větrání se podle ČSN 73 0601:2019 uvažuje u přirozeně větraných staveb hodnotou 0,2 h–1. U staveb s nuceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota určí podle provozního režimu nuceného větrání jako průměrná intenzita větrání v době užívání pobytového prostoru. Intenzita větrání se přitom měří současně s koncentrací radonu.

Výše uvedené legislativní předpisy požadují, aby každá stavba s obytným nebo pobytovým prostorem byla chráněna proti pronikání radonu z podloží. Typ a rozsah ochrany závisí na parametrech stavby, zdrojích radonu a skutečnosti, zda se jedná o stavbu nově projektovanou nebo stávající.

Indikátor

Kreditové ohodnocení kvality ochrany proti radonu závislé na fázi hodnocení.

Literatura

 • Darby et al., Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ 330 (2005) 223–227
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
 • ČSN 73 0601:2019 Ochrana staveb proti radonu z podloží
 • WHO handbook on indoor radon, a public health perspective. Geneva: WHO, 2009
 • Froňka, A., Jílek, K. Metodika stanovení výměny vzduchu ve vnitřním ovzduší budov s využitím pasivních integrálních měřidel indikačních plynů. Praha: Státní ústav radiační ochrany v.v.i., 2016
 • ČSN EN 15665/Z1:2011 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy

Do hodnocení vstupují moduly RAD.UP, RAD.RF, RAD.IV a RAD.PO. Ostatní moduly není třeba vyhodnocovat a ve výsledném kreditové ohodnocení mají hodnotu 0.

Přestože zdrojem radonu v domě mohou být i stavební materiály, u nově projektovaných staveb se předpokládá, že k jejich výstavbě budou použity jen materiály splňující požadavky na množství přírodních radionuklidů podle vyhlášky č. 422/2016 Sb., a proto tento zdroj nevstupuje do hodnocení. Obdobně i u dodávané vody se předpokládá, že splňuje požadavky vyhlášky č. 422/2016 Sb.

Certifikace budovy Do hodnocení vstupuje modul RAD.KR. Ostatní moduly se ve výsledném kreditovém ohodnocení započítávají s hodnotou 0.
Shell and Core Hodnocení budov Shell&Core neprobíhá zvláštním způsobem. Hodnocení ve fázi návrhu budovy Shell&Core se hodnotí jak certifikace návrhu budovy, rekonstrukce jako rekonstrukce a certifikace budovy Shell&Core se hodnotí jako certifikace budovy.
Rekonstrukce Do hodnocení vstupují moduly RAD.RE, RAD.VM a RAD.UO. Ostatní moduly se ve výsledném kreditovém ohodnocení započítávají s hodnotou 0.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Návrhová intenzita větrání

Koncentrace radonu v interiéru stavby je nepřímo úměrná intenzitě větrání. Při hodnocení návrhu budovy se uvažuje tzv. návrhová intenzita větrání, což je průměrná intenzita větrání v době užívání obytného nebo pobytového prostoru stanovená projektem. U přirozeně větraných staveb se návrhová intenzita větrání smluvně uvažuje hodnotou 0,2 h–1.

Návrhová intenzita větrání obytného nebo pobytového prostoru se hodnotí dle Tab. RAD.IV.1.

Tab. RAD.IV.1: Přidělení kreditů KRAD.IV podle návrhové intenzity větrání

Požadavek

Kredity KRAD.IV

Obytný nebo pobytový prostor větrán s intenzitou větrání nepřevyšující 0,6 h–1.

0

Obytný nebo pobytový prostor větrán s intenzitou větrání větší než 0,6 h–1.

2

Koncentrace radonu

Kreditové ohodnocení splnění požadavků na kvalitu ochrany proti radonu ve fázi certifikace budovy se stanoví podle koncentrace radonu ve vnitřním vzduchu odpovídající minimální intenzitě větrání předepsané pro daný prostor nebo činnost. Provede se měření koncentrace radonu v jednotlivých místnostech obytného nebo pobytového prostoru v době, kdy je stavba provozně a funkčně dokončena a všechna technologická i technická zařízení včetně vytápění a větrání pracují v běžném režimu. Měření mohou provádět pouze subjekty vlastnící k dané činnosti povolení od SÚJB (jejich seznam je např. na www.sujb.cz). Minimální délka měření je jeden týden a jeho rozsah (počet měřených místností nebo prostorů v jednotlivých podlažích) určuje v souladu s metodickým postupem subjekt, který měření provádí. Současně s měřením koncentrace radonu se měří i intenzita větrání. Výsledky se zpracují podle typu posuzovaného prostoru takto:

 • u obytného prostoru se stanoví průměrná koncentrace radonu a průměrná intenzita větrání za celou dobu expozice detektorů;
 • u pobytového prostoru se stanoví průměrná koncentrace radonu a průměrná intenzita větrání za dobu pobytu (pracovní dobu).

Pro stanovení koncentrace radonu odpovídající minimální intenzitě větrání se za minimální intenzitu větrání považuje:

 • u obytného prostoru intenzita 0,3 h-1 (v souladu s ČSN EN 15665/Z1:2011);
 • u pobytového prostoru intenzita odpovídající minimálnímu požadavku pro daný prostor nebo činnost.

Koncentrace radonu odpovídající minimální intenzitě větrání se stanoví podle vztahu:

$ C_{\textup{vi}}=\frac{C_{\textup{i}}\cdot n_{\textup{mi}}}{n_{\textup{min}}}\left [ \textup{Bq/m}^{3} \right ]$

kde:

Cvi je výsledná koncentrace radonu v i-tém prostoru [Bq/m3];

Ci je průměrná koncentrace radonu změřená v i-tém prostoru [Bq/m3];

nmi je průměrná intenzita větrání i-tého prostoru v době měření Ci [h–1];

nmin je minimální intenzita větrání [h–1].

Podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. musí být koncentrace radonu v obytném nebo pobytovém prostoru menší než referenční úroveň 300 B/m3. Na základě výsledných koncentrací radonu stanovených v jednotlivých (i-tých) prostorech se přidělí kredity KRAD.KR podle Tab. RAD.KR.1. Celkové vyhodnocení modulu vznikne váženým průměrem přes plochy.

Pokud jsou v různých prostorech naměřené různé koncentrace, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.KR.1: Stanovení kreditů KRAD.KR za koncentraci radonu ve vnitřním vzduchu

Koncentrace radonu [Bq/m3]

Kredity KRAD.KR

≥ 300

0

299 – 250

2

249 – 200

4

199 – 150

6

149 – 100

8

< 100

10

Protiradonová opatření

Nově projektované stavby se chrání proti radonu z podloží podle ČSN 73 0601:2019, která pro různé typy staveb uvádí podrobné návrhové postupy pro jednotlivé typy protiradonových opatření.

Posuzované budově se přidělí podle Tab. RAD.PO.1 kredity KRAD.PO, které vyjadřují rozsah navržených protiradonových opatření.

Pokud jsou pod různými částmi budovy navržena různá opatření, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.PO.1: Přidělení kreditů KRAD.PO na základě navržených protiradonových opatření

Protiradonová opatření

Kredity KRAD.PO

Základní jednostupňová ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace.

0

Zvýšená ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace v kombinaci s pasivním odvětráním:

·       podloží

·       ventilační vrstvy

·       izolačního podlaží

·       kontaktního podlaží bez pobytového nebo obytného prostoru.

3

Zvýšená ochrana prostřednictvím protiradonové izolace nebo hydroizolace v kombinaci s aktivním odvětráním:

·       podloží

·       ventilační vrstvy

·       izolačního podlaží

·       kontaktního podlaží bez pobytového nebo obytného prostoru.

4

Opatření je splněno, pokud je odvětrávaná alespoň jedna z vypsaných částí stavby.

Charakter rekonstrukce

Při každé stavební úpravě, změně stávající stavby nebo rekonstrukci stavby je třeba zohlednit, zda navrhovaný zásah může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě nebo ne. Příkladem rekonstrukčních zásahů, které mohou ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě, jsou úpravy, které zasahují do kontaktních konstrukcí (např. výměna podlahových konstrukcí, sanace vlhkosti suterénního zdiva atd.), mění vzduchotěsnost obálky budovy nebo způsob proudění vzduchu uvnitř budovy (např. výměna oken, zateplení obvodového pláště, snížení průvzdušnosti střešního pláště atd.), při nichž dochází ke změně systému vytápění nebo větrání a při nichž se mění způsob užívání stavby nebo její části (např. přeměna sklepa na pobytový prostor). Ve všech těchto případech musí být provedena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace radonu v obytném nebo pobytovém prostoru stavby (viz ČSN 73 0601:2019).

Charakter rekonstrukce budovy se zohledňuje Tab. RAD.RE.1.

Tab. RAD.RE.1: Přidělení kreditů KRAD.RE podle charakteru rekonstrukce

Požadavek

Kredity KRAD.RE

Rekonstrukce může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě

0

Rekonstrukce nemůže ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě

2

Výskyt rizikových faktorů

Rizikové faktory, které mají potenciál zvýšit přísun radonu z podloží do budovy, jsou tři:

 • propustný podsyp o tloušťce větší než 50 mm pod podlahou kontaktního podlaží, v kterém se nachází obytné nebo pobytové prostory;
 • podlahové topení v podlaze kontaktního podlaží, v kterém se nachází obytné nebo pobytové prostory;
 • vysoký radonový index stavby.

Radonový index stavby se nesmí zaměňovat s radonovým indexem pozemku. Radonový index stavby určuje projektant postupem podle ČSN 73 0601:2019 na základě radonového indexu pozemku, výškové polohy základové spáry, plynopropustnosti zemin a koncentrace radonu v zeminách na úrovni základové spáry, úprav podloží majících vliv na plynopropustnost a přítomnosti podzemní vody.

Výskyt rizikových faktorů se hodnotí dle Tab. RAD.RF.1.

Tab. RAD.RF.1: Přidělení kreditů KRAD.RF na základě výskytu rizikových faktorů

Výskyt rizikových faktorů

Kredity KRAD.RF

Budova s rizikovým faktorem.

0

Budova bez rizikových faktorů.

2

Účinnost protiradonových opatření

Protiradonová opatření pro rekonstruované budovy se navrhují podle výsledků měření koncentrace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu a na základě stavebnětechnického průzkumu. Vždy musí být zohledněna účinnost navrhovaného opatření (účinnost udává o kolik procent se sníží koncentrace radonu), kterou pro jednotlivá opatření uvádí ČSN 73 0601:2019.

Posuzované budově se přidělí podle Tab. RAD.UO.1 kredity KRAD.PP, které vyjadřují rozsah navržených protiradonových opatření.

Pokud jsou pro různé části budovy navržena různá opatření, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.UO.1: Přidělení kreditů KRAD.UO na základě účinnosti protiradonových opatření

Požadavek

Kredity KRAD.UO

Nejsou navržena žádná protiradonová opatření

0

Jsou navržena taková opatření, jejichž jednotlivé účinnosti jsou nižší než 80 % (např. těsnění přísunových cest, zvýšení intenzity větrání atd.)

2

Jsou navržena taková opatření, jejichž jednotlivé účinnosti jsou vyšší než 80 % (např. nucené odvětrání podloží nebo nucené odvětrání podlahové vzduchové mezery)

4

Umístění obytných nebo pobytových prostorů

Nejzávažnějším a nejčastějším zdrojem radonu v budovách je podloží. Nejvyšší koncentrace se proto vyskytují v kontaktních podlažích (podlaží, která jsou prostřednictvím podlahy, stěny či stropu v kontaktu s podložím) a dále pak v podlažích nacházejících se bezprostředně nad nimi. V dalších vyšších podlažích nebývá obvyklé, aby koncentrace radonu dosahovaly vyšších hodnot.

Hodnocení návrhu budovy se provádí na základě nejníže umístěného obytného nebo pobytového prostoru dle Tab. RAD.UP.1.

Tab. RAD.UP.1: Přidělení kreditů KRAD.UP podle umístění obytných nebo pobytových prostor

Nejnižší umístění obytného nebo pobytového prostoru

Kredity KRAD.UP

V kontaktním podlaží

0

V podlaží bezprostředně následujícím nad kontaktním podlažím nebo nad izolačním podlažím

1

V dalším vyšším podlaží

2

Příklad
V bytovém domě jsou v 1.NP pouze sklepy bez bytů. V navazujícím 2.NP se již nachází vstup a byty a kočárkárnami. Takovýto objekt je ohodnocen KRAD.UP = 1.

Výsledky měření

Na rozdíl od nově projektovaných staveb může ve stávajících stavbách radon pocházet i ze stavebních materiálů. V obytných nebo pobytových prostorách každé stavby se proto před její rekonstrukcí provede měření koncentrace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Hodnota příkonu prostorového dávkového ekvivalentu signalizuje, zda zdrojem radonu jsou, nebo nejsou stavební materiály. Tato měření mohou provádět pouze subjekty vlastnící k dané činnosti povolení od SÚJB (jejich seznam je např. na www.sujb.cz). Podle výsledků měření a stavebnětechnického průzkumu se navrhne způsob a rozsah protiradonových opatření.

Zatřídění podle Tab. RAD.VM.1 a Tab .RAD.VM.2 se provádí podle nejvyšší změřené koncentrace radonu.

Tab. RAD.VM.1: Ohodnocení koncentrace radonu ve stavbě

Koncentrace radonu ve stavbě

KRS

větší než 200 Bq/m3

0

v intervalu <100 – 200> Bq/m3

1

menší než 100 Bq/m3

2

 

Tab. RAD.VM.2: Ohodnocení maximálního příkonu prostorového dávkového ekvivalentu

Maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu

MPE

větší než 0,4 µGy/h

0

v intervalu <0,2 – 0,4> µGy/h

1

menší než 0,2 µGy/h

2

Kreditové ohodnocení modulu RAD.VM se spočte dle vzorce:

kde:

$ K_{\textup{RAD.VM}}=KRS+MPE $

KRAD.VM je kreditové ohodnocení výsledků měření;

KRS je ohodnocení koncentrace radonu ve stavbě;

MPE je ohodnocení maximálního příkonu prostorového dávkového ekvivalentu.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{RAD}}=K_{\textup{RAD.UP}}+K_{\textup{RAD.RF}}+K_{\textup{RAD.IV}}+K_{\textup{RAD.PO}}+K_{\textup{RAD.RE}} +$ $+K_{\textup{RAD.VM}}+K_{\textup{RAD.UO}}+K_{\textup{RAD.KR}} $

kde:

KRAD je výsledné kreditové ohodnocení ochrany proti radonu;

KRAD.UP je kreditové ohodnocení umístění obytných nebo pobytových prostor;

KRAD.RF je kreditové ohodnocení výskytu rizikových faktorů;

KRAD.IV je kreditové ohodnocení navrhované intenzity větrání;

KRAD.PO je kreditové ohodnocení protiradonových opatření;

KRAD.RE je kreditové ohodnocení charakteru rekonstrukce;

KRAD.VM je kreditové ohodnocení výsledků měření;

KRAD.UO je kreditové ohodnocení účinnosti protiradonových opatření;

KRAD.KR je kreditové ohodnocení koncentrace radonu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení ochrany proti radonu KRAD.

Tab. RAD.1: Kriteriální meze pro RAD Ochrana proti radonu 

Výsledné kreditové ohodnocení KRAD

Body

0

0

10

10

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.RAD a modul(y) RAD.IV (vm.1),RAD.KR (vm.1),RAD.PO (vm.1),RAD.RE (vm.1),RAD.RF (vm.1),RAD.UO (vm.1),RAD.UP (vm.1),RAD.VM (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *