S.STI Pozitivní stimulace vnitřním prostředím (AB vk.1)

S.STI Pozitivní stimulace vnitřním prostředím

Verze metodiky 2020.1, typologie AB.

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je vysoký uživatelský komfort budovy. Hlavním prostředkem je omezení stresujících faktorů v pracovním prostředí a naopak jejich nahrazení prvky, které uklidňují a stimulují.

Kontext

Provozní náklady na kancelářské budovy jsou ve srovnání s náklady na pracovní sílu během celého životního cyklu budovy nepoměrně menší. Zlepšení produktivity zaměstnanců lze proto vyjádřit i jako finanční úsporu během provozní fáze objektu, viz Obr. STI.1. Jedním z cílů každého zaměstnavatele by také mělo být udržet si stálé zaměstnance. Odchod zaměstnanců a zaučování nových mohou společnosti působící v administrativní budově přinášet zbytečné náklady. Na tomto se motivace pracovníků a příjemné prostředí podílí velkou měrou. Podle studie provedené britskou organizací CABE ovlivňuje nejbližší okolí pracoviště z 24 % spokojenost člověka se zaměstnáním, viz. Obr. STI.2.

Obr. STI.1: Rozpis nákladů administrativních budov – výstavba + průběh 25 let [%] (Zdroj dat: CABE)

Například zvýšení produktivity zaměstnanců o pouhé 1 % může téměř vyrovnat společnosti celoroční účet za energii. To je důvodem, proč někteří investoři neváhají zahrnout koncept pozitivní stimulace do návrhu objektu svých kanceláří, aby zvýšili produktivitu zaměstnanců.

Obr. STI.2: Poměry vlivů na zaměstnance (Zdroj dat: CABE)

Indikátor

Kreditové ohodnocení stimulů navržených v daném objektu

Literatura

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core Pokud některé části budovy nejsou vybaveny do té míry, že by bylo zřejmé, kde budou pracovní místa, zda budou umístěna umělecká díla atd., lze přidělit kredity za čestné prohlášení o písemném předání soupisu daných doporučení správě daných částí objektu.
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Hodnocení je zaměřeno na několik základních aspektů ovlivňujících komfort zaměstnance v jeho pracovním prostředí. Do hodnocení se zahrnují místa, kde se očekává, že zaměstnanci budou převážně vykonávat pracovní poměr (kanceláře, openspace, vrátnice, velín, …). V tomto kritériu je pro takové místo použit termín „plocha pracovního místa“. Zahrnuje se podlahová plocha celé místnosti, pokud není jednoznačně vymezená část s jiným účelem.

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Estetická kvality budovy

Tento modul hodnotí vzhled budovy ve vazbě na okolí a návrh interiérů. Estetika budovy, a to jak po stránce exteriérové, tak i interiérové, má nesporný vliv na psychiku člověka. Vzhledem k tomu, že člověk tráví podstatnou část svého času v pracovním prostředí, je nutno se zabývat i estetikou jeho návrhu. Celkově je vyhodnocení založeno na jednoduchém vyjádření estetického působení objektu na člověka. Hodnocení bude provedeno dle Tab. STI.ES.1.

Tab. STI.ES.1: Hodnocení estetiky návrhu objektu

Klasifikace návrhu objektu

A

Vzhled objektu

B

Vazba na okolí

C

Vzhled interiéru

Negativní

0

0

0

Vyhovující

1

1

1

Běžný

2

2

2

Unikátní

3

3

3

Ikonický

4

4

4

Pro dosažení klasifikace unikátní až ikonický musí být budova (nebo soubor budov) naprosto odlišná od typických budov v okolí v pozitivním slova smyslu. Jako relevantní může být brán názor nestranného architekta, který nebyl účasten procesu návrhu objektu.

Kreditové hodnocení KSTI.ES tohoto modulu se pak stanoví pomocí vzorce:

$ K_{\textup{STI}}=\frac{A+B+C}{3} $

Přidané funkce objektu

Účelem této části je vyhodnotit, nakolik posuzovaná budova poskytuje svým uživatelům podpůrné prostory k odpočinku a relaxaci v interiéru objektu. Mezi tyto patří např. sportovní zařízení, prostory pro sociální interakci, aj. Hodnocení se provede dle Tab. STI.FC.1. Venkovní prostory k odpočinku a relaxaci nejsou předmětem toho hodnocení, hodnotí se v jiném kritériu.

Tab. STI.FC.1: Hodnocení přidané funkce objektu

Existence podpůrných prostor k odpočinku a relaxaci

Kredity KSTI.FC

V budově se nenacházejí podpůrné prostory.

0

V budově se tyto prostory nacházejí, ovšem jejich kapacita je omezená a neadekvátní k počtu zaměstnanců.

2

V budově se tyto prostory nacházejí, a to v dostatečné kapacitě a dostupnosti pro všechny zaměstnance.

4

Pozitivní stimulace vjemů a pocitů

Tento modul se zabývá především relaxačními stimuly, vjemy zvuku, vůní a celkově pozitivní stimulací vjemů a pocitů. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině zaměstnanců. Kredity KSTI.VJ lze udělit, pokud alespoň 80 % plochy pracovních míst má daný prvek k dispozici v dostatečné kapacitě.

Vůně uvolňované do vnitřního prostředí pozitivně ovlivňují koncentraci lidí na práci a dopomáhají k psychické stabilizaci. Hlavně pokud jde o duševní práci, dochází při použití uklidňujících vůní k výraznému zlepšení produktivity práce. Druhy vůní musí být přizpůsobena druhu práce, jelikož jejich účinky se mohou lišit („A study of “fragrance” on working environment characteristics in VDT work activities“, Mitsuyuki Kawakami, Shinichi Aoki and Takao Ohkubo).

Existence akustického soukromí je zde pojata jako možnost (místo v kancelářích), kde uživatel může například nerušeně telefonovat (také aby nerušil jiné), kde je možné vést nerušený rozhovor s kolegy či nadřízenými nebo se věnovat hostům či klientům.

Podle Tab. STI.VJ.1 se přidělí kredity za existenci prvků pozitivní stimulace.

Tab.   STI.VJ.1: Hodnocení pozitivní stimulace vjemů a pocitů

Prvek pozitivní stimulace

Kredity KSTI.VJ

Uvolňování vůni přizpůsobených druhu práce do vnitřního prostředí

+1

Existence akustického soukromí

+1

Výhled z pracovního místa zaměstnance

Tento modul je zaměřen na vyhodnocení výhledu jednotlivých zaměstnanců z budovy. Přidělení kreditů se provede podle Tab. STI.VY.1, postup hodnocení je pro různé výhledy v rámci hodnocené budovy je uveden pod tabulkou.

Tab. STI.VY.1: Hodnocení výhledu z pracovního místa zaměstnance

Popis typu výhledu

Kredity KSTI.VY

Z pracovního místa není žádný výhled, nebo je zásadním způsobem omezený, nebo je výhled znehodnocen konstrukčními či jinými stálými prvky.

0

Výhled bez příjemných a uklidňujících prvků

1

Příjemný výhled (park, výhled na město, umělecké dílo)

3

Příjemný a uklidňující výhled do přírody.

4

Pokud pro převažující část hodnocené plochy je výhled částečně omezen konstrukčními či jinými stálými prvky, přidělené kredity KSTI.VY se redukují o 1 kredit.

V případě že jednotlivé prostory zahrnuté do hodnocení mají různý výhled, uvažuje se vážený průměr KSTI.VY přes plochy. Zahrnuje se podlahová plocha celé místnosti, pokud není jednoznačně vymezená část s jiným účelem. Jako vypovídající množství ploch z dané kanceláře či patra lze uvažovat 80 % plochy pracovních míst.

Pozitivní vizuální simulace

V této části je hodnocena vizuální pozitivní stimulace vnitřním prostředím. V Tab. STI.VZ.1 jsou vyhodnoceny jednotlivé prvky pozitivní stimulace. Posoudí se, zda jsou jednotlivé prvky v objektu přítomny a dostupné většině zaměstnanců. Kredity KSTI.VZ lze udělit, pokud alespoň 80 % plochy pracovních míst má daný prvek k dispozici.

Nejzdravější je přirozeně sluneční svit. Je nesporné, že všechny části slunečního spektra, viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové, fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Proto by mělo být cílem, aby jeho zastoupení v osvětlení interiéru bylo co největší. Dalším krokem by mělo být připodobnit spektrum umělého osvětlení co nejvíce spektru slunečního záření. Světelné podmínky mají například vliv na cirkadiánní rytmus člověka (tj. rytmus bdění a spánku). Pro osvětlení, které speciálně zahrnuje vědecky podložené obrazové i neobrazové parametry mající fyziologický a psychologický vliv na člověka, byl v mezinárodním světelnětechnickém slovníku CIE uveden termín „integrativní osvětlení“ (integrative lighting).

Pro pracovní pohodu je důležitý pocit určitého soukromí a bezpečí, zde hodnoceného jako vizuální soukromí. Tím je myšleno vhodné oddělení pracovních míst (především v openspace) či přiměřené využití prosklených prvků a jejich poloha či zmatnění.

Tab. STI.VZ.1: Hodnocení vizuální pozitivní stimulace

Prvek pozitivní stimulace

Kredity KSTI.VZ

Integrativní osvětlení

+1

Antistresové interiérové malby

+1

Umělecká díla v interiéru

+1

Existence vizuálního soukromí

+1

Celkové vyhodnocení kritéria

Kreditové ohodnocení KSTI se vypočte dle následujícího vzorce:

$ K_{\textup{STI}}=\frac{K_{\textup{STI.VY}}+K_{\textup{STI.ES}}+K_{\textup{STI.VZ}}+K_{\textup{STI.VJ}}+K_{\textup{STI.FC}}}{1,8} $

kde:

KSTI je výsledné kreditové ohodnocení pozitivní stimulace vnitřním prostředím;

KSTI.VY je kreditové ohodnocení výhledu z pracovního místa zaměstnance;

KSTI.ES je kreditové ohodnocení estetické kvality budovy;

KSTI.VZ je kreditové ohodnocení pozitivní vizuální simulace;

KSTI.VJ je kreditové ohodnocení pozitivní stimulace vjemů a pocitů;

KSTI.FC je kreditové ohodnocení přidané funkce objektu.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení pozitivní stimulace vnitřním prostředím KSTI.

Tab.  STI.1: Kriteriální meze pro STI Pozitivní stimulace vnitřním prostředím

Výsledné kreditové ohodnocení KSTI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.STI a modul(y) STI.ES (vm.1),STI.FC (vm.1),STI.VJ (vm.1),STI.VY (vm.1),STI.VZ (vm.1), typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.