S.TKZ Tepelný komfort v zimním období (RD vk.1)

S.TKZ Tepelný komfort v zimním období

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Zajištění tepelné stability místnosti a hygienických norem vnitřního ovzduší v zimním období a požadavků souvisejících hygienických norem.

Kontext

Tepelná pohoda znamená stav takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo – člověk se cítí příjemně. Dle ASHRAE (American Society of Heating, Refridgerating and Air) se tepelná pohoda definuje jako stav mysli, jenž vyjadřuje spokojenost s teplotním klimatem a který vychází ze subjektivního hodnocení.

Tepelná pohoda je funkcí mnoha tepelných faktorů prostředí, aktivity, oblečení a fyzické kondice lidí pobývajících v daném vnitřním prostoru. Stavebním řešením a způsobem provozu budovy lze ovlivnit pouze faktory ze skupiny vnitřního prostředí. Sem patří především následující faktory:

 • teplota vzduchu;
 • radiační teplota a teplota okolních stěn či předmětů;
 • vlhkost vzduchu;
 • rychlost proudění vzduchu.

Z tepelného komfortu má teplota vzduchu v interiéru asi největší a nejvíce pociťovaný vliv. Vnímání teplot je velmi individuální záležitost, závisí na mnoha ukazatelích – stáří člověka, pohlaví, okamžitém zdravotním stavu, okamžitém psychickém stavu a na mnoha dalších. Vždy bude existovat část osob v daném prostoru, která bude s tepelně-vlhkostními podmínkami nespokojena.

Tepelná pohoda je jeden z nejvýznamnějších aspektů, který se podílí na spokojenosti uživatelů v budově a má tak přímý dopad na výkonnost a produktivitu práce. Existují například zahraniční studie, které ukazují, jak při lehké práci dochází s rostoucí teplotou k poklesu výkonu člověka. Ke stoprocentnímu výkonu člověka dochází dle studií přibližně při teplotě 22 °C, při teplotě 27 °C klesá schopnost podávat plný výkon o 25 % a při 30 °C se dosahuje již výkonu polovičního.

Hlavním problémem tepelné pohody v zimním období je tepelná stabilita místnosti při přerušení vytápění a povrchové teploty obvodových konstrukcí. Místnost musí být schopná udržet určitou teplotu při navržené otopné přestávce. Dalším kritériem jsou povrchové teploty v zimním období. Nejchladnější konstrukcí v zimě bývají zpravidla otvorové výplně, následně stěny a podlahy. Protože podlahy jsou konstrukce, se kterými je obyvatel v přímém styku nejvíce, provádí se posuzování podlah na pokles dotykové teploty.

Hodnota nejvyšší denní teploty se obvykle ověřuje výpočtovými postupy při použití okrajových podmínek, podle platných norem. Dále je možné použít jiné sofistikovanější výpočtové postupy, například výpočtové algoritmy pro hodnocení komplexního dynamického tepelného chování budov.

Indikátor

Kreditové ohodnocení splnění požadavků na tepelnou stabilitu v zimním období a pokles dotykové teploty podlahy.

Literatura

 • ČSN 730540‐2 (2011) + Z1 (2012): Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
 • ČSN 730540‐4 (2005): Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
 • ČSN 730540‐3 (2005): Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
 • ČSN EN ISO 13790: Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
 • ČSN EN ISO 7730 (2006): Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
 • ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
 • Centnerová, L.: Tradiční a adaptivní model tepelné pohody, disertační práce, České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Praha, 2001
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Pokles dotykové teploty podlahy

Podlahy se zatřiďují z hlediska dotykové teploty Δθ10,N do kategorií podle Tab.TZK.DT.1. Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10 se stanoví podle ČSN 73 0540-4 v platném znění na základě tepelné jímavosti podlahy B a vnitřní povrchové teploty podlahy θsi. Pro zatřídění do odpovídajících kategorií musí být splněna podmínka poklesu dotykové teploty podlahy Δθ10≤ Δθ10,N.

Podle účelu místnosti jsou stanoveny požadované a doporučené kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, jak je uvedeno v Tab.TZK.DT.2.

Tento požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C. Takové podlahy jsou zařazeny do kategorie podlahy „doporučená“ dle Tab.TZK.DT.2. Hodnotí se podlahy ve všech místnostech domu.

Tab.TZK.DT.1: Kategorie podlah dle poklesu dotykové teploty

Kategorie podlahy

Pokles dotykové teploty podlahy

 Δθ10,N (°C)

I. Velmi teplé

do 3,8 včetně

II. Teplé

do 5,5 včetně

III. Méně teplé

do 6,9 včetně

IV. Studené

od 6,9

 

Tab.TZK.DT.2: Úrovně požadovaných a doporučených kategorií pro různé místnosti

Účel místnosti

Kategorie podlahy

Požadovaná

Doporučená

Dětský pokoj, ložnice

I.

1)

Obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící s pokoji, kuchyň

II.

I.

Koupelna, WC

III.

II.

Poznámka: 1) U dětských pokojů a ložnic je doporučený pokles dotykové teploty podlahy do 2,8 °C.

Tab.TZK.DT.3: Kreditové ohodnocení poklesu dotykové teploty podlahy

Požadavek

Kredity KTKZ.DT

Místnost splňuje požadovanou úroveň poklesu dotykové teploty.

5

Místnost splňuje doporučenou úroveň poklesu dotykové teploty.

10

Poznámka: Při hodnocení dvou a více místností se výsledné kreditové ohodnocení KTKZ.DT určí jako vážený průměr dle podlahových ploch místností.

Tepelná stabilita místnosti

Tepelná stabilita v zimním období v kritické místnosti se stanovuje pomocí poklesu výsledné teploty ΔθV (t), ve °C na konci doby chladnutí t. V kritické místnosti s pobytem lidí po přerušení vytápění při vytápění radiátory, sálavými panely a při teplovzdušném vytápění nemá Δθ(t) poklesnout více než o 3 °C a v místnostech s vytápěním kamny nebo podlahovým vytápěním více než o 4 °C.

V kritických místnostech bez pobytu lidí po přerušení vytápění nemá ΔθV (t) poklesnout více než o 6 °C u budov masivních a více než o 8 °C u budov lehkých.

Kritickou místností pro hodnocení tepelné pohody v zimním období je místnost s nejvyšším průměrným součinitelem prostupu tepla konstrukcí Uem podle platných norem. Často to je rohová místnost pod střechou.

Tab. TKZ.TS.1: Kreditové ohodnocení tepelné stability místnosti v zimním období

Požadavek

Kredity KTKZ.TS

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny. Hodnocení proběhlo pro jednu kritickou místnost.

0

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny. Hodnocení proběhlo pro 2 a více kritických místností.

3

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny s rezervou alespoň 1 °C. Hodnocení proběhlo pro jednu kritickou místnost.

7

Požadavky na zimní stabilitu jsou u kritické místnosti splněny s rezervou alespoň 1 °C. Hodnocení proběhlo pro 2 a více kritických místností.

10

Poznámka: Při hodnocení dvou a více místností se výsledná teplotní rezerva pro stanovení kreditového ohodnocení KTKZ.TS určí jako vážený průměr dle podlahových ploch místností.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{TKZ}}=0,7\times K_{\textup{TKZ.TS}}+0,3\times K_{\textup{TKZ.DT}} $

kde:

KTKZ je výsledné kreditové ohodnocení tepelného komfortu v zimním období;

KTKZ.TS je kreditové ohodnocení tepelné stability místnosti;

KTKZ.DT je kreditové ohodnocení poklesu dotykové teploty podlahy.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KTKZ závislé na splnění požadavků zimní tepelné stability místnosti a poklesu dotykové teploty podlahy.

Tab. TKZ.1: Kriteriální meze pro TKZ Tepelný komfort v zimním období

Výsledné kreditové ohodnocení KTKZ

Body

1,5

0

4

4

6

6

8

8

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.TKZ a modul(y) TKZ.DT (vm.1),TKZ.TS (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *