S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1)

S.VPR Zapojení do veřejného prostoru

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Cílem hodnocení je podpořit integraci budovy do veřejného prostoru a zvýšit tak její výstavbou kvalitu prostranství.

Kontext

Komplexní urbanistický přístup k nové výstavbě výrazně zvyšuje kvalitu městského prostředí. Je potřeba spolupracovat na hospodárném využívání urbanizovaného prostoru. Plynulost, prostupnost a multifunkčnost zástavby je jednou z hlavních podmínek pro zachování obyvatelnosti a stability města.

Některé nově urbanizované celky jsou fragmentované do malých izolovaných ploch nebo rozdělené bariérami nové zástavby. Ta by naopak měla posilovat místní infrastrukturu sdílením funkcí, které vytváří. Budovy otevřené lidem pohybujících se v okolí zároveň posilují integraci uživatelů budovy. Pokud je například přízemí administrativní budovy přímo součástí přilehlé ulice, je silným zájmem veřejného prostoru, aby bylo vizuálně otevřené, nevytvářelo jednolitou bariéru, nebo aby byl v přízemí umístěn komerční prostor sloužící veřejnosti i uživatelům budovy (trafika, kantýna, atd.). Sdílením zařízení a prostorů v budovách se omezuje duplikování funkcí v okolí, což šetří zdroje. V neposlední řadě zlepšuje kvalitní zapojení využitelných společných ploch obecné vnímání budovy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení úrovně provozního a vizuálního zapojení externích ploch do veřejného prostoru a multifunkčního využití budovy.

Literatura

  • Zdroje informací pro moderní myšlenky urbanismu např. autoři Richard Sennet, Herman Hertzberger
  • Jan Gehl – Nové městské prostory

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení

Poznámky a pokyny ke zpracování

Certifikace návrhu budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Certifikace budovy

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Shell and Core

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Rekonstrukce

Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Modul se dle Tab. VPR.EV.1 hodnotí míru zapojení veřejné části pozemku u rodinného domu do veřejného prostoru. Veřejnou částí pozemku se má na mysli ta část, která bezprostředně navazuje na veřejné plochy, chodníky atd. Cílem je pozitivně hodnotit taková řešení, která podporují vizuální, případně provozní prostupnost území a netvoří pohledové a provozní bariéry. Typicky se může jednat např. o předzahrádky řadových nebo atriových domů, ale nabízejí se i jiná řešení. 

Tab.  VPR.EV.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti 

Úroveň provozního a vizuálního zapojení exteriérových ploch do veřejného prostoru 

KVPR.EV 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a plné výplně tvoří vizuální bariéru 

0 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem vyšším než 1,6 m a výplně netvoří vizuální bariéru 

1 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je vymezená bariérou, kterou tvoří pouze zeleň vyšší než 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

2 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 1,6 m a zároveň umožňuje průhledy do veřejné části zahrady nebo tvoří bariéru pouze zeleň do výšky 1,6 m bez mechanické zábrany, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

3 

Část pozemku bezprostředně navazující na veřejné plochy je oplocená plotem nižším než 0,9 m a je možné plné vizuální propojení s veřejnou částí zahrady nebo tvoří bariéru pouze nízká zeleň bez mechanické zábrany do výšky 0,9 m, např. živý plot, okrasná výsadba atp. 

4 

Veřejná část pozemku není vymezena mechanickou zábranou a je plně vizuálně, případně provozně propojená s veřejným prostorem.  

5 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Multifunkční využití rodinného domu

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň bydlení vede k vylidnění těchto lokalit v pracovní době, kdy uživatelé odjíždějí do zaměstnání a do škol a zároveň v lokalitě chybí služby pro ty skupiny, které v místě zůstávají (senioři, rodiče s malými dětmi). Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat a kladně hodnotit potenciál k multifunkčnímu využití rodinných domů, přitom v souladu s ČSN 73 4301, podle které je více než polovina plochy místností a prostorů určena k bydlení. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Tab. VPR.MR.1: Multifunkční využití rodinného domu

Multifunkční prostory

KVPR.MR

Budovu není možno dispozičně členit na jinou než obytnou část

0

Rodinný dům je možno dispozičně členit na samostatnou obytnou část a jednu nebo více provozně oddělitelné části pro komerční využití. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

Celkové vyhodnocení kritéria

Celkové vyhodnocení kritéria Zapojení do veřejného prostoru se provede podle vzorce:

$K_{VPR} =K_{VPR.EV} + K_{VPR.MR}$

kde:

KVPR        je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EV    je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti;

KVPR.MR   je kreditové ohodnocení multifunkčních rodinných domů.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení prostorů nebo služeb KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.VPR a modul(y) VPR.EV (vm.1),VPR.MR (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *