S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (AB 2020/Test)

S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů

Verze metodiky 2020.test, typologie AB.

Záměr hodnocení

Kontrola a omezení používání materiálů, které mohou způsobovat zdravotní rizika.

Kontext

Volbou stavebních konstrukcí, materiálů a výrobků zabudovaných do staveb a volbou vnitřního vybavení je dlouhodobě determinována zdravotní nezávadnost či závadnost interiérů staveb a je tak výrazně ovlivněn zdravotní stav osob, které v budově pobývají.

Stavební výrobky a vybavení budov mohou uvolňovat škodliviny do vnitřního ovzduší. K těmto výrobkům patří především materiály použité pro podlahové krytiny, příčky, stěny a jejich obklady, izolační materiály, barvy a laky, prostředky pro konzervaci dřeva, lepidla, plniva, tmely, instalace, atd. Jde především o emise těkavých organických látek (VOC), formaldehydu (HCHO) a uvolňování nebezpečných částic do ovzduší (např. minerální vlákna).

VOC se za běžných tlakových a teplotních podmínek snadno vypařují, neboli těkají a dostávají se do ovzduší. Mohou tak být snadno vdechnuty a dostat se do organismu. Většina VOC látek jsou hořlaviny, řada z nich má negativní účinky na zdraví – způsobují akutní a chronické otravy, poškození sliznice, mají narkotické a neurotické účinky, mohou vyvolat rakovinné bujení, poškození genetického materiálu a plodu, či alergie.

Například v roce 2004 přeřadila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) formaldehyd do skupiny 1 – látek karcinogenních pro lidi. Není karcinogenní při požití, ale jeho inhalace může způsobit rakovinu.

Indikátor

Kvantitativní a kvalitativní ohodnocení použitých materiálů a nábytku s ohledem na obsah látek, které mohou způsobovat zdravotní problémy (především organické těkavé látky a formaldehyd).

Literatura

 • ČSN EN 13986 (732871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody, označení
 • ČSN EN 14080 (732831) Lepené lamelové dřevo – Požadavky
 • ČSN EN 14342 (492109) Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
 • ČSN EN 14041 (917883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti
 • ČSN EN 13964 (744521) Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN 13999-1 (668589) Lepidla – Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení – Část 1: Obecný postup
 • ČSN EN 233 (503403) Tapety v rolích – Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
 • ČSN EN 259-1 (503406)Tapety v rolích – Vysoce odolné tapety – Část 1: Specifi kace
 • ČSN EN 13300 (673000) Nátěrové hmoty – Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru – Klasifi kace
 • ČSN EN 717-1 (490163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou
 • ČSN EN 12149 (500498) Tapety v rolích – Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu
 • ČSN ISO 14024 (010924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy
 • Jokl, M.: Teorie vnitřního prostředí budov, ČVUT Praha, 1993
 • Jiránek, M., Kupilík, V., Wasserbauer, R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT, ISBN 80-902697-3-7
 • Státní zdravotní ústav – Odborná skupina a Národní referenční centrum pro faktory vnitřního prostředí
 • Směrnice EU Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refi nishing products
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

 • ZNM.SM - Hodnocení stavebních materiálů a výrobků používaných v interiéru stavby
 • ZNM.ZP - Hodnocení zařizovacích předmětů, interiérového nábytku

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

ZNM.SM
Hodnocení stavebních materiálů a výrobků používaných v interiéru stavby

Hodnotí se prokázání, že relevantní materiály a výrobky mají obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek v souladu s normami, či jinými příslušnými předpisy, případně je minimální, či nulový.

Relevantními materiály jsou zde míněny ty, které svojí materiálovou a technologickou povahou mohou obsahovat sledované škodliviny.

Z hodnocení jsou vyjmuty materiály, u kterých nehrozí riziko emitování výše uvedených látek, a to především:

 • keramické výrobky (cihly),
 • přírodní kamenivo,
 • sklo,
 • kovy,
 • dřevo v původní a nezpracované podobě.

U každého materiálu či výrobku musí být doložen bezpečnostní list nebo rovnocenná dokumentace prokazující splnění požadavků platných předpisů (např. norem), přičemž stanovení úniku či obsahu škodlivých látek musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou.

Rovnocenně se též akceptuje případná existence ekoznačky typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan) u relevantního materiálu.

Základní skupiny materiálů, které se posuzují z hlediska obsahu VOC, formaldehydu či případně i jiných škodlivin, jsou následující:

 • desky na bázi dřeva: desky z rostlého dřeva, vrstveného dřeva (LVL), překližovaných desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF);
 • lepené lamelové dřevo: lepené lamelové dřevo pro použití v nosných konstrukcích;
 • dřevěné a parketové podlahoviny: parkety masivní a vícevrstvé, dřevěné podlahy;
 • pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny: pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených předložek, textilní podlahové krytiny (kromě volně kladených předložek a menších koberců), laminátové podlahové krytiny, podlahové dlaždice pro volné kladení;
 • zavěšené podhledy: desky, výplně, kazety;
 • lepidla: lepidla s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlová lepidla;
 • tapety: papírové, vinylové a plastové tapety, vysoce odolné tapety;
 • nátěry: vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru.

Na výše zmíněné materiály se pak vztahují metodické požadavky na obsah škodlivin shrnuté v Tab. ZNM.SM.1: Relevantní materiály a požadavky na obsah škodlivin.

Pokud se při hodnocení objeví ve stavbě materiál, který nezapadá typově do přehledu v Tab. ZNM.SM.1 a evidentně může obsahovat organické těkavé látky, včetně formaldehydu, pak se tento materiál do hodnocení zahrnuje. Pro splnění požadavků je pak předepsáno, že množství škodlivin musí být menší než limitní hodnota uvedená v příslušném předpisu (např. normě).

Pro vyhodnocení se vytvoří přehledný soupis relevantních materiálů, užije se Tab. ZNM.SM.2: Soupis relevantních materiálů a naplnění předepsaných požadavků – podklad pro přidělení kreditů KZNM.SM.

Tab. ZNM.SM.1: Relevantní materiály a požadavky na obsah škodlivin

Materiál Předpis Požadavek pro kladné hodnocení
desky na bázi dřeva ČSN EN 13986 třída formaldehydu E1 Pozn. 1
lepené lamelové dřevo ČSN EN 14080 třída formaldehydu E1
dřevěné a parketové podlahoviny ČSN EN 14342 třída formaldehydu E1 Pozn. 2
pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny ČSN EN 14041 třída formaldehydu E1
zavěšené podhledy ČSN EN 13964 třída formaldehydu E1 Pozn. 3
lepidla ČSN EN 13999-1 Výrobek nesmí obsahovat karcinogenní látky a nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).
tapety ČSN EN 233 ČSN EN 259-1 Nesmí být překročeno maximum uvolnitelného formaldehydu.
nátěry ČSN EN 13300 Směrnice EU Directive 2004/42/CE Nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).

Pozn. 1: Do třídy E1 mohou být zařazeny bez zkoušek ty desky, pro jejichž výrobu nebo další úpravu se nepoužily žádné látky obsahující formaldehyd. Příklady takových desek jsou: cementotřískové desky (neopláštěné); vláknité desky vyrobené suchým procesem (neopláštěné), použije-li se pro výrobu pojivo bez formaldehydu; neopláštěné, lakované nebo opláštěné desky na bázi dřeva, při jejichž výrobě se používá lepidlo, ze kterého neuniká žádný formaldehyd.

Pozn. 2: Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu.

Pozn. 3: Dílce, které nemají přidány materiály s obsahem formaldehydu ani nemají přirozený výskyt formaldehydu, nemusí být klasifikovány a deklarovány s ohledem na uvolňování formaldehydu.

Tab. ZNM.SM.2: Soupis relevantních materiálů a naplnění předepsaných požadavků – podklad pro přidělení kreditů KZNM.SM

Materiál

Požadavek nesplněn

Požadavek splněn

Požadavek je předepsán

N

S

P

materiál 1
materiál 2
materiál n
Celkem

 

Hodnocení umožňuje ve fázi návrhu také tzv. předepsání požadavku (Tab. ZNM.SM.2). To znamená, že pokud není materiál v projektu blíže znám a není konkrétně specifikován a nemůže tak ani být znám obsah škodlivých látek v něm, tak se připouští existence dokumentu, který pro daný materiál, resp. konstrukci požaduje dosažení určité kvalitativní úrovně – např. předpis, že na stavbě bude akceptován pouze ten materiál, který bude mít emisní třídu E1. Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty, které jsou zapojeny do stavebního procesu.

Pokud není materiál konkrétně specifikován a ani na něj není definován požadavek projektu/stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek, tak se na něj nahlíží, jako když nesplňuje metodikou předepsaný požadavek.

Pokud nelze zjistit splnění požadavku u použitého materiálu (při hodnocení stojící budovy), nahlíží se na tento materiál, jako když požadavek nesplňuje.

V Tab. ZNM.SM.2 se na základě doložené dokumentace vyplňuje u každého materiálu v příslušném sloupci hodnota 0, nebo 1, a to dle toho, který požadavek je u konkrétního materiálu naplněn. Tzn. u každého materiálu (tj. řádku v Tab. ZNM.SM.2) může být hodnota 1 vždy a pouze v jednom sloupci, ve zbývajících dvou bude hodnota 0 (Ni + Si + Pi = 1).

Kreditové ohodnocení KZNM.SM se za využití Tab. ZNM.SM.2 spočte jako:

kde:

KZNM.SM je kreditové hodnocení využití zdravotně nezávadných stavebních materiálů;

N je počet konkrétních materiálů, které nesplňují požadavky kladené metodikou;

S je počet konkrétních materiálů, které splňují požadavky kladené metodikou;

P je počet konkrétních materiálů, u kterých je předepsán požadavek;

n je počet relevantních materiálů a výrobků.

V procesu certifikace se prověří skutečný stav použitých materiálů a jejich vlastností dle výše popsaných požadavků. V této fázi již není relevantní, zda byl, či nebyl předepsán požadavek (dle Tab. ZNM.SM.2), ale posuzuje se pouze naplnění metodických požadavků na konkrétních materiálech užitých ve stavbě.

Pokud nelze prověřit splnění požadavku u použitého materiálu (např. neexistencí příslušné dokumentace k němu), pak se položka hodnotí jako nesplnění požadavku.

V této fázi se tak vytvoří aktualizovaná tabulka Tab. ZNM.SM.2, kde již nebude zahrnut třetí sloupec „Požadavek je předepsán“ s veličinou P.

ZNM.ZP
Hodnocení zařizovacích předmětů, interiérového nábytku

Do této kapitoly posuzovaných výrobků patří všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako sedací, pracovní, skladovací, zavěšovací a jídelní. Zahrnuty však nejsou sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku.

U nábytku se posuzuje nízká, nebo žádná emisivita škodlivých látek, a to především těkavých látek (VOC), včetně formaldehydu.

Mezi základní požadavky na každý typ interiérového nábytku patří:

 • U každého typu nábytku musí být doložen bezpečnostní list, nebo rovnocenná dokumentace prokazující splnění požadavků platných norem, přičemž stanovení úniku či obsahu těkavých látek (VOC) musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou.
 • Existence ekoznačky typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan).

Pro vyhodnocení se vytvoří přehledný soupis nábytku, lze užít Tab. ZNM.ZP.1: Soupis nábytku.

Tab. ZNM.ZP.1: Soupis nábytku

Nábytek Splněn požadavek
Nábytek 1 Ne / Ano / Požadavek je předepsán *
Nábytek 2
Nábytek n

* Pokud není konkrétní nábytek přesně v projektu specifikován a nemůže tak být znám obsah škodlivých látek v něm, připouští se existence dokumentu, který pro daný materiál požaduje dosažení určité kvalitativní úrovně (např. předpis, že při zařizování interiéru bude akceptován pouze ten nábytek, který bude mít ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek). Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty stavebního procesu budovy.

Pokud není nábytek konkrétně specifikován a ani na něj není definován požadavek projektu/stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek, tak se na něj nahlíží, jako když nesplňuje metodikou předepsaný požadavek.

Pokud je administrativní budova stavěna systémem Shell and Core, tak se na hodnocení interiérového nábytku nahlíží odlišným způsobem, který je zřejmý z kriteriálních mezí.

V kriteriálních mezích se operuje s podíly relevantních materiálů a nábytku. Tyto podíly se stanovují na základě jednoho typu materiálu (tedy počet různých relevantních materiálů) a jednoho typu nábytku.

V procesu certifikace se prověří skutečný stav použitých materiálů a nábytku a jejich vlastností dle výše popsaných požadavků. Pokud nelze prověřit splnění požadavku u použitého materiálu (např. neexistencí příslušné dokumentace k němu), pak se položka hodnotí jako nesplnění požadavku.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce

Celkové vyhodnocení kritéria

Kriteriální meze se odlišují dle fáze, ve které se budova hodnotí. Zároveň jsou odlišné meze pro budovy stavěné systémem Shell and Core.

Specifické kriteriální meze

Fáze certifikace návrhu budovy

Do kriteriálních mezí vstupuje kvantitativní a kvalitativní ohodnocení použitých materiálů a nábytku s ohledem na obsah škodlivých látek.

Tab. ZNM.1: Kriteriální meze pro ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů – fáze certifikace návrhu budovy

Podmínka Body
U minimálně 80 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 0
U minimálně 70 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 1
U minimálně 60 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 2
U minimálně 50 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen 3
Alespoň 50 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 4
Alespoň 60 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 5
Alespoň 70 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 6
Alespoň 80 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 7
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 8
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. U zbývajících musí být předepsán alespoň požadavek. 9
Všechny relevantní materiály a nábytek splňují předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 10

Pozn.: Předepsáním požadavku se myslí výše zmíněný požadavek projektu /stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek.

Fáze certifikace návrhu budovy – budova v systému Shell and Core

Do kriteriálních mezí vstupuje kvantitativní a kvalitativní ohodnocení použitých materiálů a nábytku s ohledem na obsah škodlivých látek.

Tab. ZNM.2 : Kriteriální meze pro ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů – fáze certifikace návrhu budovy, budovy stavěné systémem Shell and Core

Podmínka Body
U minimálně 80 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 0
U minimálně 70 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 1
U minimálně 60 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 2
U minimálně 50 % relevantních materiálů nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 3
Alespoň 50 % ze všech relevantních materiálů splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 4
Alespoň 60 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 5
Alespoň 70 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 6
Alespoň 80 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 7
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Nábytek nemusí být z hlediska obsahu škodlivin řešen. 8
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. U všech materiálů musí být doložen dokument o obsahu sledovaných látek. Pro nábytek musí být předepsány alespoň požadavky. 9
Všechny relevantní materiály splňují předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Pro nábytek musí být předepsány alespoň požadavky. 10

Pozn.: Předepsáním požadavku se myslí výše zmíněný požadavek projektu /stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek.

Fáze certifikace

Do kriteriálních mezí vstupuje kvantitativní a kvalitativní ohodnocení použitých materiálů a nábytku s ohledem na obsah škodlivých látek.

Tab. ZNM.3:Kriteriální meze pro ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů – fáze certifikace

Podmínka Body
U minimálně 80 % relevantních materiálů a nábytku nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. 0
U minimálně 70 % relevantních materiálů a nábytku nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. 1
U minimálně 60 % relevantních materiálů a nábytku nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. 2
U minimálně 50 % relevantních materiálů a nábytku nejsou splněny požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek, nebo nejsou obsahy těchto látek známy. 3
Alespoň 50 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Připouští se, že u 20% materiálů a nábytku není doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 4
Alespoň 65 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Připouští se, že u 15% materiálů a nábytku není doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 5
Alespoň 75 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Připouští se, že u 15% materiálů a nábytku není doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 6
Alespoň 80 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Připouští se, že u 10 % materiálů a nábytku není doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 7
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. Připouští se, že u 5 % materiálů a nábytku není doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 8
Alespoň 90 % ze všech relevantních materiálů a nábytku splňuje předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. U všech materiálů a nábytku musí být doložen dokument o obsahu sledovaných látek. 9
Všechny relevantní materiály a nábytek splňují předepsané požadavky na obsah formaldehydu, VOC, či jiných škodlivých látek. 10

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.ZNM a modul(y) ZNM.SM,ZNM.ZP, typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.