S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů (BD vk.1)

S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Kontrola a omezení používání materiálů, které mohou způsobovat zdravotní rizika.

Kontext

Volbou stavebních konstrukcí, materiálů a výrobků zabudovaných do staveb a volbou vnitřního vybavení je dlouhodobě determinována zdravotní nezávadnost či závadnost interiérů staveb. Je tak výrazně ovlivněn zdravotní stav osob, které v budově pobývají.

Stavební výrobky a vybavení budov mohou uvolňovat škodliviny do vnitřního ovzduší. K těmto výrobkům patří především materiály použité pro podlahové krytiny, příčky, stěny a jejich obklady, izolační materiály, barvy a laky, prostředky pro konzervaci dřeva, lepidla, plniva, tmely, instalace atd. Jde především o emise těkavých organických látek (VOC), formaldehydu (HCHO) a uvolňování nebezpečných částic do ovzduší (např. minerální vlákna).

VOC se za běžných tlakových a teplotních podmínek snadno vypařují (neboli těkají) a dostávají se do ovzduší. Mohou tak být snadno vdechnuty a dostat se do organismu. Většina VOC látek jsou hořlaviny, řada z nich má negativní účinky na zdraví – způsobují akutní a chronické otravy, poškození sliznice, mají narkotické a neurotické účinky, mohou vyvolat rakovinné bujení, poškození genetického materiálu a plodu, či alergie.

Například v roce 2004 přeřadila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) formaldehyd do skupiny 1 – látek karcinogenních pro lidi. Není karcinogenní při požití, ale jeho inhalace může způsobit rakovinu.

Indikátor

Kreditové ohodnocení použitých stavebních materiálů s ohledem na obsah látek, které mohou způsobovat zdravotní problémy (především organické těkavé látky a formaldehyd).

Literatura

 • ČSN EN 13986 (732871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody, označení
 • ČSN EN 14080 (732831) Lepené lamelové dřevo – Požadavky
 • ČSN EN 14342 (492109) Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
 • ČSN EN 14041 (917883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti
 • ČSN EN 13964 (744521) Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN 13999-1 (668589) Lepidla – Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení – Část 1: Obecný postup
 • ČSN EN 233 (503403) Tapety v rolích – Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety
 • ČSN EN 259-1 (503406) Tapety v rolích – Vysoce odolné tapety – Část 1: Specifikace
 • ČSN EN 13300 (673000) Nátěrové hmoty – Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru – Klasifikace
 • ČSN EN 717-1 (490163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou
 • ČSN EN 12149 (500498) Tapety v rolích – Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu
 • ČSN ISO 14024 (010924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy
 • Jokl, M.: Teorie vnitřního prostředí budov, ČVUT Praha, 1993
 • Jiránek, M., Kupilík, V., Wasserbauer, R.: Zdravotní nezávadnost staveb, ČKAIT, ISBN 80-902697-3-7
 • Státní zdravotní ústav – Odborná skupina a Národní referenční centrum pro faktory vnitřního prostředí
 • Směrnice EU Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy

Modul ZNM.SM neobsahuje možnost „Požadavek je předepsán“. Pokud nelze prověřit splnění požadavku u použitého materiálu (např. neexistencí příslušné dokumentace k němu), pak se položka hodnotí jako nesplnění požadavku.

Kredity KZNM.IP se udělují pouze, pokud je prokázáno splnění požadavků z průvodce.

Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Vytvoření informačního průvodce

Hodnotí se vytvoření informačního průvodce, který bude vhodnou formou informovat zejména osoby zodpovědné za výběr nábytku o problematice zdravotní nezávadnosti materiálů a uvede doporučení ke snížení zdravotních rizik z toho vyplývajících.

Posuzuje se tak existence průvodce (uživatelského manuálu, brožury), který musí obsahovat především tyto položky:

 • informace o existenci a účincích škodlivých látek (formaldehyd, VOC) a možnostech obsahu těchto látek v nábytku (a případně i stavebních materiálech),
 • informace o tom, jak může spotřebitel na trhu zjistit obsahy škodlivých látek v nábytku,
 • doporučení pro výběr nábytku při jeho pořizování.

Pro vyhodnocení a přidělení kreditového hodnocení KZNP.IP slouží Tab. ZNM.IP.1.

Tab. ZNM.IP.1: Kreditové ohodnocení na základě vytvoření informačního průvodce

Požadavek

Kredity KZNM.IP

Nebyl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

0

Byl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

3

Byl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu, který navíc obsahuje závazné požadavky na obsah škodlivin v nábytku.

10

Stavební materiály a výrobky používané v interiéru stavby

Hodnotí se prokázání, že relevantní materiály a výrobky mají obsah formaldehydu, VOC či jiných škodlivých látek v souladu s normami nebo jinými příslušnými předpisy, případně je obsah minimální nebo nulový.

Relevantními materiály jsou zde míněny ty, které svojí materiálovou a technologickou povahou mohou obsahovat sledované škodliviny a jsou používané ve stavbě tam, odkud se mohou škodlivé látky šířit do interiéru.

Z hodnocení jsou vyjmuty materiály, u kterých nehrozí riziko emitování výše uvedených látek, a to především:

 • keramické výrobky (cihly),
 • přírodní kamenivo,
 • sklo,
 • kovy,
 • dřevo v původní a nezpracované podobě.

U každého materiálu či výrobku musí být doložen bezpečnostní list nebo rovnocenná dokumentace prokazující splnění požadavků platných předpisů (např. norem), přičemž stanovení úniku či obsahu škodlivých látek musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou.

Rovnocenně se též akceptuje případná existence ekoznačky typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan) u relevantního materiálu.

Základní skupiny materiálů, které se posuzují z hlediska obsahu VOC, formaldehydu, případně i jiných škodlivin, jsou následující:

 • desky na bázi dřeva: desky z rostlého dřeva, vrstveného dřeva (LVL), překližovaných desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF);
 • lepené lamelové dřevo: lepené lamelové dřevo pro použití v nosných konstrukcích;
 • dřevěné a parketové podlahoviny: parkety masivní a vícevrstvé, dřevěné podlahy;
 • pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny: pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených předložek, textilní podlahové krytiny (kromě volně kladených předložek a menších koberců), laminátové podlahové krytiny, podlahové dlaždice pro volné kladení;
 • zavěšené podhledy: desky, výplně, kazety;
 • lepidla: lepidla s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlová lepidla;
 • tapety: papírové, vinylové a plastové tapety, vysoce odolné tapety;
 • nátěry: vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru.

Na výše zmíněné materiály se pak vztahují metodické požadavky na obsah škodlivin shrnuté v Tab. ZNM.SM.1.

Pokud se při hodnocení objeví ve stavbě materiál, který nezapadá typově do přehledu v Tab. ZNM.SM.1 a evidentně může obsahovat organické těkavé látky (včetně formaldehydu), pak se tento materiál do hodnocení zahrnuje. Pro splnění požadavků je pak předepsáno, že množství škodlivin musí být menší než limitní hodnota uvedená v příslušném předpisu (např. normě).

Pro vyhodnocení se vytvoří přehledný soupis relevantních materiálů, užije se Tab. ZNM.SM.2.

Tab. ZNM.SM.1: Relevantní materiály a požadavky na obsah škodlivin

Materiál Předpis Požadavek pro kladné hodnocení
desky na bázi dřeva ČSN EN 13986 třída formaldehydu E1 Pozn. 1
lepené lamelové dřevo ČSN EN 14080 třída formaldehydu E1
dřevěné a parketové podlahoviny ČSN EN 14342 třída formaldehydu E1 Pozn. 2
pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny ČSN EN 14041 třída formaldehydu E1
zavěšené podhledy ČSN EN 13964 třída formaldehydu E1 Pozn. 3
lepidla ČSN EN 13999-1 Výrobek nesmí obsahovat karcinogenní látky a nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).
tapety ČSN EN 233 ČSN EN 259-1 Nesmí být překročeno maximum uvolnitelného formaldehydu.
nátěry ČSN EN 13300 Směrnice EU Directive 2004/42/CE Nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).

Pozn. 1: Do třídy E1 mohou být zařazeny bez zkoušek ty desky, pro jejichž výrobu nebo další úpravu se nepoužily žádné látky obsahující formaldehyd. Příklady takových desek jsou: cementotřískové desky (neopláštěné); vláknité desky vyrobené suchým procesem (neopláštěné), použije-li se pro výrobu pojivo bez formaldehydu; neopláštěné, lakované nebo opláštěné desky na bázi dřeva, při jejichž výrobě se používá lepidlo, ze kterého neuniká žádný formaldehyd.

Pozn. 2: Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu.

Pozn. 3: Dílce, které nemají přidány materiály s obsahem formaldehydu ani nemají přirozený výskyt formaldehydu, nemusí být klasifikovány a deklarovány s ohledem na uvolňování formaldehydu.

Tab. ZNM.SM.2: Soupis relevantních materiálů a naplnění předepsaných požadavků

Materiál

Požadavek nesplněn

Požadavek splněn

Požadavek je předepsán

N

S

P

materiál 1      
materiál 2      
     
materiál n      
Celkem      

Hodnocení umožňuje ve fázi návrhu také tzv. předepsání požadavku (Tab. ZNM.SM.2). To znamená, že pokud není materiál v projektu blíže znám a není konkrétně specifikován a nemůže tak ani být znám obsah škodlivých látek v něm, tak se připouští existence dokumentu, který pro daný materiál, resp. konstrukci požaduje dosažení určité kvalitativní úrovně – např. předpis, že na stavbě bude akceptován pouze ten materiál, který bude mít emisní třídu E1. Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty, které jsou zapojeny do stavebního procesu.

Pokud není materiál konkrétně specifikován a ani na něj není definován požadavek projektu/stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek, tak se na něj nahlíží, jako když nesplňuje metodikou předepsaný požadavek.

Pokud nelze zjistit splnění požadavku u použitého materiálu (při hodnocení stojící budovy), nahlíží se na tento materiál, jako když požadavek nesplňuje.

V Tab. ZNM.SM.2 se na základě doložené dokumentace vyplňuje u každého materiálu v příslušném sloupci hodnota 0, nebo 1, a to dle toho, který požadavek je u konkrétního materiálu naplněn. Tzn. u každého materiálu (tj. řádku v Tab. ZNM.SM.2) může být hodnota 1 vždy a pouze v jednom sloupci, ve zbývajících dvou bude hodnota 0 (Ni + Si + Pi = 1).

Kreditové ohodnocení KZNM.SM se za využití Tab. ZNM.SM.2 spočte jako:

$ K_{\textup{ZNM.SM}}=\frac{S+P}{n}\cdot 10\leq 10 $

$ n=N+S+P $

kde:

KZNM.SM je kreditové ohodnocení stavebních materiálů a výrobků  používaných v interiéru stavby;

N je počet konkrétních materiálů, které nesplňují požadavky kladené metodikou;

S je počet konkrétních materiálů, které splňují požadavky kladené metodikou;

P je počet konkrétních materiálů, u kterých je předepsán požadavek;

n je počet relevantních materiálů a výrobků.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{ZNM}}= 0,7\cdot K_{\textup{ZNM.SM}}+0,3 \cdot K_{\textup{ZNM.IP}} $

kde:

KZNM je výsledné kreditové ohodnocení zdravotní nezávadnosti materiálů;

KZNM.SM je kreditové ohodnocení stavebních materiálů a výrobků používaných v interiéru stavby;

KZNM.IP je kreditové ohodnocení vytvoření informačního průvodce.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení zdravotní nezávadnosti materiálů KZNM.

Tab. ZNM.1: Kriteriální meze pro ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů

Výsledné kreditové ohodnocení KZNM

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.ZNM a modul(y) ZNM.IP (vm.1),ZNM.SM (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *