ACP.PE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ACP.PE - Měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise SO2,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí SO2,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ACP.PE.1.

Tab. ACP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí SO2,ekv.

Položka m.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HACP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2·a)