ACP.SE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ACP.SE - Měrná roční svázaná produkce emisí SO2,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty svázané spotřeby energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí SO2,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí SO2,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ACP.SE.1.

Tab. ACP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí SO2,ekv.

Položka m.j Hodnota
Roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HACP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2·a)