ACP.SE (vm.1)

Hodnocení navazuje na výpočty svázané spotřeby energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí SO2,ekv., které jsou uvedeny v katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce Envimat (www.envimat.cz). V případě, že v této databázi nejsou potřebná data dostupná, připouští se využití databáze Ecoinvent v.2 (www.ecoinvent.ch). Hodnotitel v této databázi vždy volí data s lokalizací nejbližší místu výstavby budovy.

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí SO2,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ACP.SE.1.

Tab. ACP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí SO2,ekv.

Položka m.j Hodnota
Roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HACP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí SO2,ekv. kg SO2,ekv./(m2·a)