AIR.PM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AIR.PM - Průměrná roční koncentrace PM10

Cílem hodnocení je pro danou lokalitu zjistit průměrnou roční koncentraci PM10 v μg/m3, a to za poslední celý rok. Informace o koncentracích PM10 jsou dostupné např. online na webu Českého hydrometeorologického ústavu: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html (kapitola 6). Zde lze zjistit průměrné koncentrace z nejbližší měřicí stanice. Je-li to pro danou situaci relevantní (především ve velkých městech), lze zjistit průměrné koncentrace z nejbližších dvou až tří stanic (přičemž výsledná roční koncentrace se stanoví jako aritmetický průměr hodnot z těchto stanic).

Průměrné roční koncentrace z jednotlivých stanic se zdokumentují v tabulce Tab. AIR.PM.1.

Tab. AIR.PM.1: Průměrná roční koncentrace PM10 ve sledovaných měřicích stanicích

Měřicí stanice / místo HAIR.PM,i – Průměrná ročníkoncentrace PM10 [µg/m3]
   
   
   
   

Pokud jsou pro potřeby kritéria použita data pouze z jedné měřicí stanice, pak HAIR.PM odpovídá přímo hodnotě průměrné roční koncentrace PM10 z této stanice.

Pokud se pro zjištění průměrné roční koncentrace použijí data z více než jedné stanice, aritmetický průměr roční koncentrace PM10 ve sledovaných měřicích stanicích se spočte:

$H_{\textup{AIR.PM}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}H_{\textup{AIR.PM,i}}}{n}$

kde:

HAIR.PM je průměrná roční koncentrace PM10 [µg/m3];

HAIR.PM,i je průměrná roční koncentrace PM10 v i‐té stanici [µg/m3];

n je počet nejbližších stanic, které vstupují do výpočtu.