AKU.OA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.OA - Ochrana před hlukem

Limitní hodnoty pro zajištění ochrany proti hluku pro administrativní budovy jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., resp. v dřívějším Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a pro tvůrčí práci, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A za osmi hodinovou pracovní dobu pro ustálený a proměnný hluk LAeq,8h = max. 50 dB. Pro jinou, než osmi hodinovou pracovní směnu se použijí buď stejná kritéria, nebo kritéria upravená přiměřeně délce pracovní doby. V projektové fázi se lze setkat se závazným požadavkem na LAeq,8h (max. hodnota požadovaná např. investorem).

Nejprve se hodnotí jednotlivé místnosti. Při působení zdrojů zvuku se postupuje následovně:

Pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády:

$ OOA_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{z}\left [ 2\cdot \left ( V_{i}-L_{i} \right ) \right ]}{z}\leq 10 $

kde:

OOAm je ohodnocení dané místnosti z hlediska ochrany proti hluku;

Vi je skutečná hodnota hlučnosti způsobená i-tým zdrojem zvuku (např. vypočítaná LA, max)[dB];

Li je požadovaná limitní hodnota v závislosti na charakteru zdroje zvuku a jeho poloze (dáno nařízením vlády)[dB];

z je počet hodnocených zdrojů zvuku.

Při výpočtu musí být splněna podmínka ViLi ≤ 10. Pokud splněna není, uvažuje se ViLi = 10.

Pokud požadavky na LAeq,T nebo na LA,max nejsou z různých důvodů splněny (např. hygienická stanice poskytne výjimku na nedodržení limitů nebo sníží požadované limity) nebo je-li v chráněném prostoru hluk impulsní povahy, vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční hluk nebo v případě šíření hluku konstrukcí od nepružně uloženého zdroje hluku. Dílčí ohodnocení OOAm dané místnosti je 0.

Příklad vyhodnocení místnosti z hlediska hluku na pracovišti:

Na pracovišti (kancelář pro tvůrčí činnost) byla na základě měření stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku A za osmihodinovou pracovní dobu LAeq,8h = 43 dB ≤ limit 50 dB.

$ OOA_{m}=\frac{50-43}{1}=7\leq 10 $

Dílčí ohodnocení OOAm místnosti je 7.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.OA.1.

Tab. AKU.OA.1: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor

Ohodnocení dílčího prostoru OOAm

Kreditové ohodnocení

1 místnost ředitele

5,5

$ K_{\textup{AKU.OA}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OOA_{m,i}}{n} $
2 kancelář 1

7,1

 

n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.OA se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.OA.1, kde:

KAKU.OA je kreditové ohodnocení ochrany proti hluku;

OOAm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska ochrany proti hluku;

n je počet posuzovaných místností.