AKU.OB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.OB - Ochrana před hlukem

Limitní hodnoty pro zajištění ochrany proti hluku pro objekty sloužící k bydlení v závislosti na době, kdy je nutné ochranu zajistit (denní / noční) jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., resp. v dřívějším Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Limity požadované v roce 2021 jsou uvedeny v Tab. AKU.OB.1.

Tab. AKU.OB.1: Maximální hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru bytových a rodinných domů

Zdroj hluku Požadavek v denní době Požadavek v noční době
nedopravní hluk pronikající vzduchem zvenčí max. LAeq, 8 hod. = 40 dB max. LAeq, 1 hod. = 30 dB
hluk z dopravy na účelových komunikacích
hluk z dopravy na veřejných komunikacích a
na drahách, hluk z letectví
max. LAeq, 16 hod. = 40 dB max. LAeq, 8 hod. = 30 dB
hluk ze zdrojů uvnitř objektu max. LA, max. = 40 dB max. LA, max. = 30 dB

Tento modul se hodnotí přednostně u místností nejvíce vystavených působení hluku, případně u takových místností, které jsou blízkou zdrojům zvuku umístěných v objektu.  U obdobně situovaných místností lze hodnoty odhadnout. Dále, získá-li některá místnost maximální ohodnocení OOBm = 10, lze stejné ohodnocení udělit bez dalšího ověřování i místnosti, která má obdobné dělicí konstrukce, je vystavena stejnému či tiššímu zdroji zvuku a/nebo je vůči zdroji zvuku umístěna výhodněji (ve větší vzdálenosti, s krytem atd.)

Nejprve se hodnotí jednotlivé místnosti. Při působení zdrojů zvuku se postupuje následovně:

Pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády:

$ OOB_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{z}\left [ 2\cdot \left ( V_{i}-L_{i} \right ) \right ]}{z}\leq 10 $

kde:

OOBm je dílčí ohodnocení ochrany proti hluku;

Vi je skutečná hodnota hlučnosti způsobená i-tým zdrojem zvuku (např. vypočítaná LA, max)[dB];

Li je požadovaná limitní hodnota v závislosti na charakteru zdroje zvuku a jeho poloze (dáno nařízením vlády)[dB];

z je počet hodnocených zdrojů zvuku.

Při výpočtu musí být splněna podmínka ViLi ≤ 5. Pokud splněna není, uvažuje se ViLi = 5.

Pokud požadavky na LAeq,T nebo na LA,max nejsou z různých důvodů splněny (např. hygienická stanice poskytne výjimku na nedodržení limitů nebo sníží požadované limity) nebo je-li v chráněném prostoru hluk impulsní povahy, vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční hluk nebo v případě šíření hluku konstrukcí od nepružně uloženého zdroje hluku. Dílčí ohodnocení OOBm dané místnosti je 0.

Příklad vyhodnocení obytné místnosti z hlediska hluku:

Do obytné místnosti proniká hluk z jednotky vzduchotechniky umístěné na sousedním objektu, hluk z provozu výtahu a z veřejné komunikace. Při výpočtu hluku z klimatizace vyšlo LAeq, 8 hod. = 37,4 dB ≤ max. LAeq, 8 hod. = 40 dB. Při výpočtu hluku z výtahu vyšlo LA, max..= 39,3 dB ≤ max. LA, max. = 40 dB. Při výpočtu hluku z veřejné komunikace vyšlo LAeq, 16 hod. = 31,2 dB ≤ max. LAeq, 16 hod. = 40 dB.

$ OOB_{m}=\frac{2\cdot \left ( 40-37,4 \right )+2\cdot \left ( 40-39,3 \right )+2\cdot \left ( 40-31,2 \right )}{3}=\frac{2\cdot 2,6+2\cdot 0,7+2\cdot 8,8\left ( \geq 5\rightarrow 5 \right )}{3} $

Jak je uvedeno v okrajových podmínkách u výpočtového vztahu, jelikož je hodnota 3. závorky větší než 5, bude uvažována limitní hodnotou 5.

$ OOB_{m}=\frac{52+1,4+2\cdot 5}{3}=\frac{16,6}{3}\cong 5,5\leq 10 $

Dílčí ohodnocení OOBm obytné místnosti je 5,5.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.OB.2.

 

Tab. AKU.OB.2: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor Ohodnocení dílčího prostoru OOBm Kreditové ohodnocení
1 ložnice 5,5 $ K_{\textup{AKU.OB}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OOB_{m,i}}{n} $
2 obývací pokoj 7,1
 
n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.OB se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.OB.2, kde:

KAKU.OB je kreditové ohodnocení ochrany proti hluku;

OOBm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska ochrany proti hluku;

n je počet posuzovaných místností.