AKU.OE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.OE - Ochrana před hlukem

Limitní hodnoty pro zajištění ochrany proti hluku pro objekty sloužící ke vzdělávání jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., resp. v dřívějším Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Limity požadované v roce 2021 jsou uvedeny v Tab. AKU.OE.1.

Tab. AKU.OE.1: Maximální hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru školských staveb

Zdroj hluku Limit v době užívání prostoru
hluk pronikající vzduchem zvenčí max. LAeq = 45 dB
hluk ze zdrojů uvnitř objektu max. LA, max. = 45 dB

Pro přednáškové sály platí, že po dobu používání má být LAeq,8h = max. 45 dB v denní době a
LAeq,1h = max. 45 dB v noční době (probíhají-li přednášky i po 22. hodině) pro hluk pronikající zvenčí nebo pro hluk z vnitřních stacionárních zdrojů.

Nejprve se hodnotí jednotlivé místnosti. Při působení zdrojů zvuku se postupuje následovně:

Pokud jsou splněny požadavky nařízení vlády:

$ OOE_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{z}\left [ 2\cdot \left ( V_{i}-L_{i} \right ) \right ]}{z}\leq 10 $

kde:

OOEm je ohodnocení dané místnosti za ochranu proti hluku;

Vi je skutečná hodnota hlučnosti způsobená i-tým zdrojem zvuku (např. vypočítaná LA, max)[dB];

Li je požadovaná limitní hodnota v závislosti na charakteru zdroje zvuku a jeho poloze (dáno nařízením vlády)[dB];

z je počet hodnocených zdrojů zvuku.

Při výpočtu musí být splněna podmínka ViLi ≤ 5. Pokud splněna není, uvažuje se ViLi = 5.

Pokud požadavky na LAeq,T nebo na LA,max nejsou z různých důvodů splněny (např. hygienická stanice poskytne výjimku na nedodržení limitů nebo sníží požadované limity) nebo je-li v chráněném prostoru hluk impulsní povahy, vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční hluk nebo v případě šíření hluku konstrukcí od nepružně uloženého zdroje hluku, pak dílčí ohodnocení OOEm dané místnosti je 0.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.OE.2.

Tab. AKU.OE.2: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor

Ohodnocení dílčího prostoru OOEm

Kreditové ohodnocení

1 kmenová učebna

5,5

$ K_{\textup{AKU.OE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OOE_{m,i}}{n} $
2 kabinet

7,1

 

n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.OE se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.OE.2, kde:

KAKU.OE je kreditové ohodnocení ochrany proti hluku;

OOEm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska ochrany proti hluku;

n je počet posuzovaných místností.