AKU.PA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.PA - Prostorová akustika

Konkrétní požadavky na prostorovou akustiku v kancelářích se v legislativě nevyskytují.  Pro případ, kdy je požadováno dodržení srozumitelnosti řeči v kancelářích (doporučujeme hlavně u velkoprostorových kanceláří) jsou níže uvedeny tabulky s limitními hodnotami (dolní a horní mez), které se určí v závislosti na optimální době dozvuku a objemu hodnocené místnosti. Podle ČSN 73 0527 se určí požadované limitní hodnoty pro haly a dvorany budov a na prostory, v nichž je důležitá srozumitelnost řeči.

Tab. AKU.PA.1: Přípustné rozmezí doby dozvuku kanceláře a jiného obdobného prostoru (vše o objemu do 50 m3)

 

střední kmitočet oktávového pásma f [Hz] 125 250 500 1 000 2 000 4 000
horní mez přípustné doby dozvuku Th [s] T = 1,2.Ts
střední mez přípustné doby dozvuku Ts [s] Ts = 0,5 s
dolní mez přípustné doby dozvuku Td [s] T = 0,8.Ts

 

Tab. AKU.PA.2: Přípustné rozmezí doby dozvuku kanceláře a jiného obdobného prostoru (vše o objemu alespoň 50 m3)

střední kmitočet oktávového pásma f [Hz] 125 250 500 1 000 2 000 4 000
horní mez přípustné doby dozvuku Th [s] T = 1,2.Ts
střední mez přípustné doby dozvuku Ts [s] Ts = 0,27 . log V  … V [m3] = objem prostoru
dolní mez přípustné doby dozvuku Td [s] T = 0,8.Ts

 

Hodnocení dané místnosti vychází ze 2 stavů, které mohou nastat. V případě, že jsou stanoveny limity v číselných hodnotách, hodnotí se pomocí Tab. AKU.PA.3. V případech, kdy nejsou stanoveny limity v číselných hodnotách se dle Tab. AKU.PA.4 hodnotí použití širokopásmového obkladu stropu.

Tab. AKU.PA.3: Hodnocení prostorové akustiky v případě stanovených číselných hodnot

Odchylky od přípustného rozmezí doby dozvuku

Dílčí ohodnocení OPAm

Hodnota doby dozvuku je alespoň v jednom oktávovém pásmu mimo stanovenou mez o více než 0,6 s nebo doba dozvuku nebyla ověřovaná

0

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u všech 6 oktáv

2

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 5 oktáv

3

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 4 oktáv

4

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 3 oktáv

5

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 2 oktáv

6

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 1 oktávy

7

doba dozvuku ve všech oktávových pásmech mimo pásma 125 Hz leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí) a v pásmu 125 Hz je hodnota mimo stanovenou mez o 0,3 s

9

doba dozvuku ve všech oktávových pásmech leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí Tab. AKU.PA.1 nebo Tab. AKU.PB.2)

10

 

Tab. AKU.PA.4: Hodnocení prostorové akustiky v případě nestanovených limitů

Použití širokopásmového obkladu na stropě

Dílčí ohodnocení OPAm

Není použit vůbec, nebo je použit materiál, který pohlcuje pouze v úzkém kmitočtovém pásmu.

0

Je použitý a měřením či doložením technického listu
se ověřilo, že tyto vlastnosti skutečně má.

10

 

Příklad vyhodnocení kanceláře z hlediska prostorové akustiky: V tomto příkladu je popsáno vyhodnocení kanceláře o objemu 125 m3 z hlediska doby dozvuku.

 

Tab. AKU.PA.5: Princip posouzení kanceláře X.YZ z hlediska prostorové akustiky

 

Hodnocení kanceláře X.YZ  z hlediska prostorové akustiky (příklad)
oktávové pásmo f [Hz] 125 250 500 1 000 2 000 4 000
vypočtená doba dozvuku T [s] 0,83 0,55 0,73 0,67 0,80 0,70
horní mez přípustné doby dozvuku Th [s] T = 1,2.Ts = 1,2 . 0,57 = 0,68 s
střední mez přípustné doby dozvuku Ts [s]

Ts = 0,27 . log 125 = 0,57 s

… V = 125 m3

dolní mez přípustné doby dozvuku Td [s] T = 0,8.Ts = 0,8 . 0,57 = 0,45 s
splnění požadavků ne,
(Δ≤0,6s)
ano ne,
(Δ≤0,6s)
ano ne,
(Δ≤0,6s)
ne,
(Δ≤0,6s)

 

Obr. AKU.PA.1: Doba dozvuku kanceláře posuzované v příkladu a limitní meze

Jak je patrno z tabulky a z grafu, tak při kmitočtech 125, 500, 2 000 a 4 000 Hz (4 oktávová pásma) je doba dozvuku mimo povolenou mez, ale zároveň u zbylých oktáv nikde nepřekračuje povolenou mez o více než 0,6 s. Dílčí ohodnocení OPAm místnosti X.YZ je 4.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.PA.6.

Tab. AKU.PA.6: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor Ohodnocení dílčího prostoru OPAm Kreditové ohodnocení
1 místnost ředitele 5,5 $ K_{\textup{AKU.PA}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OPA_{m,i}}{n} $
2 kancelář 1 7,1
 
n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.PA se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.PA.6, kde:

KAKU.PA je kreditové ohodnocení prostorové akustiky;

OPAm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska prostorové akustiky;

n je počet posuzovaných místností.