AKU.PE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.PE - Prostorová akustika

Hodnocení tohoto modulu vychází z požadavků kladených ČSN 73 0527. V této normě jsou uvedeny meze v podobě rozmezí doby dozvuku pro různé typy prostorů v závislosti na oktávových pásmech.

Hodnocení místností vychází ze 2 stavů, které mohou nastat. V případě, že jsou v normě stanoveny limity v číselných hodnotách pro danou místnost, hodnotí se pomocí Tab. AKU.PE.1. V případech, kdy nejsou stanoveny limity v číselných hodnotách, se dle Tab. AKU.PE.2 hodnotí použití širokopásmového obkladu stropu.

Tab. AKU.PE.1: Hodnocení prostorové akustiky v případě stanovených číselných hodnot

Odchylky od přípustného rozmezí doby dozvuku

Dílčí ohodnocení OPEm

Hodnota doby dozvuku je alespoň v jednom oktávovém pásmu mimo stanovenou mez o více než 0,6 s nebo doba dozvuku nebyla ověřovaná

0

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u všech 6 oktáv

2

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 5 oktáv

3

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 4 oktáv

4

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 3 oktáv

5

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 2 oktáv

6

Hodnota doby dozvuku je mimo stanovenou mez – max. o 0,6 s u 1 oktávy

7

Doba dozvuku ve všech oktávových pásmech mimo pásma 125 Hz leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí) a v pásmu 125 Hz je hodnota mimo stanovenou mez o 0,3 s

9

Doba dozvuku ve všech oktávových pásmech leží ve vymezeném intervalu (mezi dolní a horní mezí)

10

 

Tab. AKU.PE.2: Hodnocení prostorové akustiky v případě nestanovených limitů

Použití širokopásmového obkladu na stropě

Dílčí ohodnocení OPEm

Není použit vůbec, nebo je použit materiál, který pohlcuje pouze v úzkém kmitočtovém pásmu.

0

Je použitý a  měřením či doložením technického listu
se ověřilo, že tyto vlastnosti skutečně má.

10

Hodnotí se místnosti, na které jsou normou kladeny požadavky. U obdobně velkých místností se zároveň obdobnými pohltivými vlastnostmi lze hodnoty uvažovat obdobně, příp. i stejně.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.PE.3.

Tab. AKU.PE.3: Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor

Ohodnocení dílčího prostoru OPEm

Kreditové ohodnocení

1 kmenová učebna

5,5

$ K_{\textup{AKU.PE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OPE_{m,i}}{n} $
2 učebna hudební výchovy

7,1

 

n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.PE se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.PE.3, kde:

KAKU.PE    je kreditové ohodnocení prostorové akustiky;

OPEm,i   je ohodnocení i-té místnosti z hlediska prostorové akustiky;

n            je počet posuzovaných místností.